Eksterne aktører

Høsten 2018 ble det etablert et nettverk med aktører som skal samarbeide med Naturfagsenteret over tre år. Målet med nettverket er å utvikle og prøve ut prinsipper for samarbeidet mellom eksterne aktører og skoler i arbeidet med bærekraftig utvikling. Frem til 2017 lyste Miljødirektoratet årlig ut midler til eksterne aktører gjennom Den naturlige skolesekken. Det er ikke lenger mulig å søke tilskudd som tidligere.

På denne siden kan du få informasjon om arbeidet i nettverket, samt lese korte beskrivelser av oppleggene som ble utviklet av aktørene som fikk tilskuddsmidler i 2012 – 2018 .

Lista fuglestasjon

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører – et av våre perspektiver

Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er ett av fire perspektiver vi jobber med.

Eksterne aktører, 5. september 2019

Nettverk for eksterne aktører

Naturfagsenteret etablerte høsten 2018 et nettverk med eksterne aktører. Målet med nettverket er å utvikle og prøve ut prinsipper for samarbeidet mellom eksterne aktører og skoler i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Friluftsråd

Friluftsråd

Det finnes lokale friluftsråd i hele landet. Friluftsrådene kan bidra med veiledning og kurs for lærere og gjennomføre undervisning for skoleklasser ute i naturen.

Holmliaskolene 2

Gårdsbruk – skolehage - mat og kultur

Flere gårder rundt om i landet tilbyr samarbeid med skoler og mange har mulighet til å låne ut et jordstykke til kjøkkenhage og elevenes egen matproduksjon. 

Hordaland Naturvernforbund

Miljø- og naturvern

Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og arbeider for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse.

Nordland bilde

Nasjonalparksentre

Norge har 15 nasjonalparksentre. Sentrene har flere gode undervisingsopplegg til skoler

Havnås1

Naturkunnskap og friluftsliv

Det finnes en rekke aktører som kan bidra med kunnskap innen naturfaglige emner, friluftsliv og undervisning for bærekraftig utvikling

Vansjøfisk NJFF Østfold

Norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner

3 8x5

Elevbedrift

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. I Ungt Entreprenørskap er det anledning til å miljøsertifisere elevbedriften.

bilde- dokkadeltaet

Våtmarkssentre

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir

namskogan bilde

Rovviltsentre

Norge har tre rovilttsentre som har flere gode undervisingsopplegg til skoler

Dokkadeltaet

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter ønsker å fungere som et bindeledd mellom ulike aktører som er interessert i og benytter våtmark og andre deler av det lokale naturmangfoldet.

fjelldriv logo

Fjelldriv

Fjelldriv og Tydal skole har i samarbeid utviklet og testet ut det tverrfaglig skoleprosjekt "Lille Tydal i det store bildet".

Friluftsrådet for Lindesnes logo

Friluftsrådet for Lindesnesregionen

«Vi forsker på strandkrabbe» er et undervisningsopplegg utarbeidet og prøvd ut av Friluftsrådet for Lindesnesregionen.

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Har i samarbeid med 6. trinn på Brattvåg barneskule utarbeida og prøvd ut undervisningsopplegget «Glima – levende historie om vikingtida».

Geopark logo

Gea Norvegica Geopark

Geologilæring med smarttelefon og GPS i nærmiljøet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Gea Norvegica Geopark og Brunla ungdomsskole.

Hamar naturskole logo

Hamar naturskole

Med mål om bevisste og engasjerte ungdommer i forhold til klimautfordringer globalt, nasjonalt og lokalt har Hamar naturskole utarbeidet et undervisningsopplegg sammen med Ajer, Ener og Moelv ungdomsskole 2016/2017.

Hordaland NVF logo

Hordaland Naturvernforbund

Prosjektet «Verdier i vatn» er eit flerfagleg undervisningsopplegg som legg til rette for at fleire skolar i Hordaland skal ta i bruk vassdrag og strandsoner i nærmiljøet til skolen.

horten natursenter

Horten natursenter

Har i samarbeid med Sentrum skole i Horten utarbeidet og prøvd ut undervisningsopplegget «Skogens mysterier», hvor elever skal kartlegge deler av det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.

istind, logo

Istindguidan/Bjørnstad Opplevelser

Istindguidan består av fire par som har hver sin gård under fjellet Istind. Gjennom prosjektet Mat og kultur under Istind har de lagt vekt på kulturen og mattradisjonene i nærområdet som ligger under Istind. 

logo

Karen E. Rydland Sæbø

Karen E. Rydland Sæbø er gårdbruker, pedagog og veterinær. I samarbeid med Øverbygda skole har hun utviklet og gjennomført undervisningsopplegget Livet på garden gjennom året.

Klippfiksakademiet logo

Klippfiskakademiet AS

Formidler kunnskap om Møre og Romsdals mattradisjoner og råvarer fra sjø og land. Gjennom prosjektet Fra fjord og jord til bord bruker de maten som redskap.

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø

Kunnskapssenter for laks og vannmiljø og Statens naturoppsyn har i flere år samarbeidet om naturveiledning - villaks.  Hovedmålet med naturveiledningen er å skape begeistring, forståelse og respekt for villaksen, livet i elva og samspillet der.

la humla suselogo

La humla suse - SABIMA

La Humla Suse og SABIMA har laget et kurs om humler for naturfaglærere på mellomtrinnet (5.-7. årstrinn).

Langøya hovedgård

Langøya hovedgård AS

Kompetansesenter innen sanking, fangsting og foredling av råvarer fra naturen. Har i samarbeid med Gimsøy skole og Grasmyr ungdomsskole utviklet og gjennomført undervisningsopplegget Matauk i skjærgården.

Lista fuglestasjon logo

Lista fuglestasjon

Fuglestasjonens naturveileder har gjennomført naturveiledning ved fuglestasjonen og lokalt ved skolene.

maihaugen

Maihaugen

Maihaugen museum har vært arena for skolene der de har fulgt poteten gjennom vekstsesongen.

Marinreparatørene logo

Marinreparatørene

Marinreparatørene utvikler, i samarbeid med Seiersten og ungdomsskole og Frogn videregående skole, et undervisningsopplegg innen marin økosystemforståelse og rehabilitering.

Miljø dir logo

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet, i samarbeid med ulike aktører, har et bredt tilbud til skolen, tilpasset flere fag og trinn, fra grunnskole til universitet og høgskole.

Bellona logo

Miljøstiftelsen Bellona

Bellona har som mål å øke barn og unges kunnskap om bærekraftig utvikling, energi, miljø og klima. Bellona besøker skoler og holder foredrag.

Besøkssenter våtmark Jæren

Besøkssenter våtmark Jæren

Mostun våtmarkssenter har utarbeidet to undervisningsopplegg som klassene i nærområdet kan benytte seg av.

namskogan logo

Namsskogan rovdyrsenter

Namsskogan Rovdyrsenter skal formidle politisk nøytral informasjon om rovdyrenes økologi og adferd samt alle sider med det å ha rovdyr i naturen gjennom rovdyrskolen. Rovdyrskolen har to modeller: Undervisningsopplegg i parken eller besøk ut til skolene.

Naturvernforbundet logo

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for bynære friluftsområder.

Nittedal logo

Nittedal kommune

Utgangspunktet for prosjektet var at Nittedal kommune ønsket å få en oversikt over trafikkdrepte amfibier i et område med blant annet store populasjoner av padde, buttsnutefrosk og småsalamander.

NMBU logo

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har arrangert kurset Naturgrunnlaget - luft, vann, jord og stein (geofag)

LOGO_BJFF

Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud

Buskerud jeger og fiskerforening inviterte elevene ved Sætre barneskole og Hurum ungdomsskole på isfiske ved Verpentjern.

NJFF logo Østfold

Norges jeger- og fiskerforbund Østfold

Norges jeger og fiskerforbund – Østfold har samarbeidet med flere skoler om undervisningsopplegg knyttet til ferskvann og vannkvalitet i nærområdet.

Norsk bremuseum logo

Norsk Bremuseum

Prosjektet Skulens klimarapport har som hovudmål å styrke medvete om klima og miljø gjennom ei brei satsing inn mot skuleverket. I samarbeid med Firda vidaregåande skule skal Norsk Bremuseum utvikle eit undervisingsopplegg der lærarane tek elevane med ut i naturen og ut i skulens nærmiljø.

logo norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv

I tilknytning til Friluftslivets år 2015 har Norsk Friluftsliv i samarbeid med Salaby – Gyldendal utviklet Friluftslivets års offisielle skolesider.

Nærøyfjorden verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark

Nærøyfjorden Verdsarvpark satsar på ungdom i utviklinga av staden gjennom involverande aktivitetar som fremmer kunnskap.

Oslofjordens friluftsråd logo

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd har utviklet flere undervisningsopplegg knyttet opp til undervisning om bærekraftig utvikling med utgangspunkt i konkrete problemstillinger i nærmiljøet.

porsgrunn andelsgård logo

Porsgrunn Andelsgård

Andelsgård + skole = sant! Skoleåret 2016/2017 gjennomførte vi ved Porsgrunn Andelsgård Fase I i et pilotprosjekt om skolehage. 

rolstad logo1

Rolstad gård

Rolstad gård driver med produksjon av korn og juletrær og har bryggerhus med intakt bakerovn. Rolstad har inngått et samarbeid med Fenstad skole og utviklet undervisningsopplegget Fra jord til bord. 

Røyrvik logo

Røyrvik kommune - Børgefjell 50 år

Røyrvik kommune har status som nasjonalparkkommune og lagde et jubileumsopplegg i samarbeid med elevene på 8-10 trinn i forbindelse med 50 års jubileet til Børgefjell Nasjonalpark.

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund logoer

SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund

I et samarbeid har SABIMA, Skogkurs og Friluftsrådenes landsforbund utarbeidet undervisningsopplegget "Interessekonflikter i skog".

Kystkultursenter

Sandviksboder Kystkultursenter

Formålet er å øke interessen for, og kunnskapen om bruk av Byfjorden og nærområdene som område for fiske og rekreasjon for bybefolkningen, med et eget fokus på unge.

Skoleskogen

Skogkurs

Forbrukermakt og bærekraft er et undervisningsopplegg som skal gjøre elevene oppmerksomme på sammenhengen mellom personlig forbruk og global opp­varming, og dessuten få elevene til å reflektere over sin egen rolle som forbruker.

Solobservatoriet logo

Solobservatoriet på Harestua

18 skoler har gjennomført undervisningsopplegget «Fra elveløp til stjernehimmel» i samarbeid med Solobservatoriet på Harestua.

Nordland nasjonalparksenter

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter

Nordland nasjonalparksenter har i samarbeid med Røkland og Rognan ungdomsskole samarbeidet om prosjektet «Artmangfold på prøve»

Søndre Aas gård logo

Søndre Aas gård

På Holmlia i Oslo ligger Søndre Aas gård, en kommunal besøksgård med hest, gris, sau og høns. Gården har opprettet et samarbeid med fire barneskoler i nærmiljøet og utarbeidet «Gården som klasserom».

logoueøstfold

Ungt Entreprenørskap Østfold

Ungt Entreprenørskap Østfold har i samarbeid med lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold gjennomført gründercamper med fokus på miljø og bærekraftig utvikling i samarbeid med åtte ungdomsskoler. 

logo ånderdalen

Ånderdalen nasjonalparkstyre / Senja naturhus

Ånderdalen nasjonalparkstyre og Senja Naturhus vil legge til rette for at skolene kan ta i bruk naturen og kulturen på Senja i større grad i undervisningen.