Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • ungdomstrinn 8-10
 • kroppsøving
 • kroppsøving
 • matematikk
 • matematikk
 • mat og helse
 • mat og helse
 • naturfag
 • naturfag
 • samfunnsfag
 • samfunnsfag

Er det mulig? Aha-opplevelser med bærekraftig utvikling på mikro- og makronivå, Borre ungdomsskole

Ved å gjennomføre praktiske aktiviteter i naturen og på laben gjennom hele ungdomsskolen ønsker vi å utvikle elevenes bevissthet om bærekraftig utvikling. Aktivitetene skal gi elevene a-ha opplevelser de kan knytte til sin forståelse av hvor viktig bærekraftig utvikling er for jordas og menneskenes levevilkår og framtid. Det viktigste læringsutbyttet er elevenes engasjement og forslag til gode fremtidsløsninger og erkjennelsen av at alle kan gjøre noe.

Læringsarena: Naturen i nærmiljøet; kyst, skog, jordbruksområder, Borrevannet og fjellet (Blefjell eller Skrimfjella)

Ekstern komp_Tabell_Borre

Undervisning for bærekraftig utvikling

Kart og komp DSC02786 - Kopi

Elevene blir gjennom hele ungdomsskolen presentert for problemstillinger om miljøkonflikter i nærmiljøet som de må sette seg inn i, ta stilling til og debattere. For å øke elevenes motivasjon og kunnskap drar vi på to overnattingsturer hvor vi gjør miljø- og bærekraftsrelaterte aktiviteter. Elevene får jobbe med utforskende naturfagsforsøk som kan bidra til å gi dem a-ha opplevelser. Dette gjøres både for å gi elevene mer kunnskap og ferdigheter, men også for å øke deres forståelse av hvor viktig temaet bærekraftig utvikling er for jordas og menneskenes levevilkår og framtid.

Tabell 1: Et utvalg av aktuelle kompetansemål i læreplanen

Fag Borre

Som del av undervisningen på 8.trinn gjennomføres det en overnattingstur til kystnært sted. Bærekraftig utvikling praktiseres ved å ta oss frem på sykkel og holde på med leker og oppgaver ved bruk av blant annet solenergi.

På 9. trinn og friluftsliv valgfag i 10. klasse drar vi på en høyfjellstur på Blefjell. Der høstes det fra naturens overskudd ved å fiske ørret og plukke blåbær eller molter. På turen observeres dyreliv og økologiske forhold i fjellet og vi bruker kart til å orientere oss i landskapet. Til matlagingen brukes solkoker og termo-elektrisk grill for å prøve ut alternative energikilder. Mobilene må lades, og det gjøres også ved hjelp av solenergi. Mens vi er på fjellet har vi diskusjoner om konsekvenser av hytteutbygging.

 

I 10. klasse knyttes mange av aktivitetene som ble gjennomført på turene i 8. og 9. klasse til det teoretiske stoffet vi jobber med i naturfag og samfunnsfag. Både lærebøker, egenproduserte opplegg og praktiske erfaringer knyttes sammen. Vi gjør mange morsomme labforsøk (tabell 1) som hele tiden videreutvikles og legges i en «forsøksbank». I tillegg jobber valgfagsgruppene med utsetting og vedlikehold av fuglekasser og viltforvaltning der de takserer rådyrbestanden og vinterfôrer rådyr med frukt- og grøntavfall fra den lokal butikken.

Tabell 2: Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Utforskende_Tabell_Borre

Vurdering av elevenes faglige og sosiale utbytte

Gjennom prosjektet har elevene fått kunnskaper og ferdigheter knyttet til både faglige og mer tverrfaglig tema innen bærekraftig utvikling (se kompetansemål i tabell 1). De har lært om og praktisert alternative og fornybare energikilder, høsting og tilberedning av ressurser fra naturen og undersøkt flere typer økosystem. Gjennom turer i naturen og aktivt friluftsliv har elevene fått føle sosial tilhørighet og det å være glad i naturen og mestre friluftsliv. De har gjennom mange utforskende aktiviteter både ute og inne fått jobbe med konkrete og mer abstrakte problemstillinger knyttet til miljøutfordringer. Dette har gitt dem større forståelse av hvor viktig temaet bærekraftig utvikling er for jordas og menneskenes levevilkår og framtid. Det viktigste læringsutbyttet er elevenes engasjement og forslag til gode fremtidsløsninger og erkjennelsen av at alle kan gjøre noe.

Refleksjon over «Er det mulig? Aha-opplevelser med bærekraftig utvikling»

Vi erfarer at elevene gjennom aktiviteter og problemstillinger øker sin kompetanse og har mer å bidra med når vi diskuterer utfordringer og løsninger på bærekraftig utvikling. Vi har et ønske om et undervisningsopplegg med progresjon gjennom hele ungdomsskolen og jobber videre med ideer knyttet til flere sider av tematikken bærekraftig utvikling.

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i mat og helse

 • Etter 10. årssteget
  • Mat og forbruk
   • vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
  • Mat og kultur
   • lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet
   • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
  • Måling
   • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
  • Funksjonar
   • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

Læreplan i kroppsøving

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Friluftsliv
   • orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre måtar å orientere seg på
   • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten
   • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, også med overnatting ute
  • Trening og livsstil
   • forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis