Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • vg1
  • kroppsøving
  • naturfag
  • biologi 1
  • biologi 2

Snøhetta-området – bærekraftig utvikling? Oppdal videregående skole

Med bakgrunn i de siste års konflikter i Snøhetta-området ønsket Oppdal videregående skole å lage et undervisningsopplegg i elevens nærmiljø om bærekraftig naturforvaltning med spesielt fokus på Snøhetta-området. Undervisningsopplegget har som mål er å motivere elevene til større forståelse og engasjement for hva som skal til for at moskus, rein, fjellrev, jerv og andre arter overlever i høyfjellet og hvordan mennesker kan påvirke naturen og hvordan vi kan drive friluftsliv og bruke naturen på en bærekraftig måte.

Læringsarena: Snøhetta-området, klasserommet

Undervisning for bærekraftig utvikling i lokalsamfunn og nærmiljø

Bærekraftig utvikling er et tema som elevene lærer om før de kommer på videregående skole.  Likevel opplever vi som lærere at elevene ofte har lite engasjement og lav bevissthet rundt bærekraftig utvikling og liten forståelse for dette fagområdet koblet til deres eget nærmiljø.

5 Fjellvandring med moskus live på stien Oppdal videregående skole er den skolen som ligger nærmest Snøhetta-området på Dovrefjell. Området er spesielt og spennende med tanke på de artene som holder til der. Hjerkinn skytefelt i dette naturområdet har påvirket natur og dyreliv i flere tiår. De militære aktivitetene er nå avsluttet og rydding og tilbakeføring av skytefeltet er i gang. Dovrebanen påvirker reinens vandringsruter og kjører på moskus hvert år. Klimaendringer ser også ut til å påvirke artene. Dette undervisningsopplegget er bygd opp slik at elevene skal få bedre lokalkunnskap og naturkjennskap om det som har skjedd og skjer i deres nære naturmiljø. Målet er at elevene får innsikt i og et bedre grunnlag for å vurdere tiltak for bærekraftig naturforvaltning nå og i fremtiden.

Friluftsliv med overnatting i Snøhetta-området (Snøhetta til venstre).  Friluftsliv med overnatting i Snøhetta-området (Snøhetta til venstre).

Beskrivelse av opplegget

De siste årene har vi ved Oppdal videregående skole forsøkt å få til et tverrfaglig samarbeid mellom fagene naturfag og kroppsøving med fokus på artsmangfold, friluftsliv og bærekraftig utvikling. Vi ønsket å utarbeide og prøve ut et tverrfaglig undervisningsopplegg som vi kan videreføre for senere skoleår og som ikke vil medføre ekstra driftskostnader når det først er etablert. Undervisningen startet på skolen med å få elevene engasjert i temaene med forskerspireaktiviteter og forberedelser til feltarbeid og friluftslivstur. Elevene har vært med på deler av planleggingen, bestemt vurderingskriterier i samarbeid med faglærer, og vurdert opplegget og egen læring i etterkant. I naturfag ble klasseromsundervisningen knyttet til planlegging av økologisk feltarbeid, artsmangfold og bærekraftig utvikling. I kroppsøving planla elevene matlaging ute, tur- og overnatting i telt. Økologisk feltarbeid ble gjennomført i Snøhetta-området med overnatting i telt.

Elevene danner en lavsirkel.

Vi har god erfaring med utforskende læringsaktiviteter og samarbeidslæring. Gjennom feltarbeidet og undervisningsopplegget ute i naturen fikk elevene utforske selv. Arbeidet ble utført i grupper med elever fra både Vg1 og Vg2, der biologi-elevene delvis fungerte som veiledere for Vg1-elevene. Elevene ble delt i grupper og utvidet sin forståelse ved å arbeide med skriftlig feltrapport og muntlig framlegg innen sitt fokusområde i etterkant av turen. Samarbeidslæring var sentralt også her fordi gruppene fikk ansvar for ulike fokusområder og skulle i etterkant av feltarbeidet lære bort det de selv hadde lært til sine medelever ved muntlig fremføring og skriftlig rapport. Dette ble så vurdert av gruppen selv, medelever og faglærere.

Vi samarbeidet med Villreinsenteret og SNO på Dovrefjell om store deler av undervisningsopplegget. Disse ble valgt på grunn av deres kompetanse om Snøhetta-området og deres oversikt over pågående forskningsprosjekter. De bidro til oppleggene innen «Natur og kulturvandring», ekskursjon og foredrag. De deltok også som veiledere for gruppene under feltarbeidet i tillegg til lærerne – noe som økte læringsutbyttet for elevene. Samarbeid med Statskog, Statens fjellstuer og Oppdal bygdeallmenning ga oss mulighet for overnatting og prøvefiske ved Stroplesjøen.

OPPDAL læringsarena

Refleksjon over «Snøhetta – bærekraftig utvikling?»

2 Foredrag om moskus rein og jerv Gjennom ny kunnskap og erfaring ved å bruke naturen som klasserom, har elevene fått en stor grad av eierskap til lokal nærnatur og historie. De har også fått en grundigere forståelse for hva begrepet bærekraftig utvikling betyr og hva som påvirker naturområder, arter og miljø. Nærhet til naturområdet ga også elevene større grad av refleksjon over hvilke utfordringer menneskelig aktivitet medfører for artene. Elevene har blitt mer bevisst på hva som konkret må til for å forvalte naturen på en bærekraftig måte.