Hopp til hovedinnhold

Litteratur

Bischoff, A., Marcussen, J. og Reiten, T. (2007). Friluftsliv og helse : en kunnskapsoversikt. Bø : Høgskolen i Telemark.

Dahlgren, L. O., & Szczepanski, A. (1997). Utomhuspedagogik: boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Linköping: Linköpings universitet.

Dale, E. L. (2005). Kunnskapsregimer i pedagogikk og utdanningsvitenskap. Abstrakt forlag.

Dale, E. L. og Wærness, J. I. (2007). ”Tilpasset opplæring og Kunnskapsløftet.” I: Hølleland, H. (red.). På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer. (s. 304-323). Cappelen Akademisk Forlag. Oslo.

Dewey, J. (1996a). Planmessig ordning av lærestoffet. I: E. L. Dale (red.), Skolens undervisning og barnets utvikling : klassiske tekster (s. 67-79). Oslo: Ad notam Gyldendal.

Dewey, J. (1996b). ”Erfaring og tenkning”. I: E. L. Dale (red.). Skolens undervisning og barnets utvikling : klassiske tekster (s. 53-66). Oslo: Ad notam Gyldendal.

Dysthe, O. (2000). ”Mitt ansvar er å gi elevene de redskaper de trenger for å lykkes”. I: Esmann, K., m.fl. (red.) (2000). Dansk i dialog. Fredriksberg : Dansklærerforeningen.

Grønmo, L.S. m.fl (2008). Tegn til bedring – fortsatt store utfordringer. I: Grønmo, L.S. m.fl. (2008). Tegn til bedring – fortsatt store utfordringer. TIMSS 2007. Universitetet i Oslo. Kortrapport. 9.12. 2008. http://www.timss.no/rapport2007/Hovedrapport_TIMSS2007_kap9.pdf

Grønningsæther, I., m.fl. (2007). ”Fysisk aktivitet hos 11-12-åringar i skulen.” Tidsskrift for Den norske lægeforening. Nr. 22/15. november 2007, s. 2927-2929.

Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97 : sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97. Oslo: Norges forskningsråd.

Haug, P. (red.) (2006). ”Begynnarundervisning og tilpassa opplæring.” I: Haug , P. (red) (2006): Begynnaropplæring og tilpassa undervisning : kva skjer i klasserommet? (s.19-53). Bergen : Caspar forlag AS.

Haug, P. og Bachmann, K. (2007). ”Kvalitet og tilpassing.” Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Nr. 4 – 2007, s. 265-276.

Haug, P. (2007). ”Kva ein brukar tid til i skulen.” Bedre skole, nr. 4/2007.

Imsen, G. (2004a). Hva driver de med i timen? Kateterstyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen. I: G. Imsen (red.). Det ustyrlige klasserommet : om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. (s. 50-72). Oslo: Universitetsforlaget.

Jordet, A. N. (1998). Nærmiljøet som klasserom : uteskole i teori og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Jordet, A. N. (2002). Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 1. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 10 – 2002.

Jordet, A. N. (2003). Lutvann-undersøkelsen. En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 2. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 9 – 2003.

Jordet, A. N. (2007). Nærmiljøet som klasserom. En undersøkelse om uteskolens didaktikk i et danningsteoretisk og erfaringspedagogisk perspektiv. Avhandling for dr.philos-graden 2007. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Jordet, A.N. (i produksjon). Didaktiske perspektiver på læring og dannelse utenfor klasserommet. (Foreløpig tittel.) Utgis på Cappelen Akademisk Forlag, vinteren 2010.

Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature : a psychological perspective. Cambridge : Cambridge University Press.

Kjærnsli, M. (m.fl.) (2004). Rett spor eller ville veier? : norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo : Universitetsforlaget.

Kjærnsli, M. (m.fl.) (2007). Tid for tunge løft : norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Oslo : Universitetsforlaget.

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik : nye studier. Århus: Klim.

Klette, K. (2003). ”Lærernes klasseromsarbeid: Interaksjons- og arbeidsformer i norske klasserom etter Reform 97.” I: Klette, K. (red.) (2003). Klasserommets praksisformer etter Reform 97. (s. 39-76). Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt.

Klette, K. (2007). ”Bruk av arbeidsplaner i skolen – et hovedverktøy for å realisere tilpasset opplæring?” Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Nr. 4 – 2007, s. 344-358.

KD. (2006a). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig utgave juni 2006. Oslo: KD.

KD. (2006b). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Prinsipper for opplæringen. http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

KUD. (1939). Normalplan for byfolkeskolen. Utarbeidd ved Normalplankomiteen oppnevnt av Kirke- og Undervisningsdepartementet. Oslo : Aschehoug & Co.

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situeret læring - og andre tekster. København: Reizel.

Mygind, E. (red.) (2005a). Udeundervisning i folkeskolen. København: Museum Tusculaneums forlag.

Mygind, E. (2005b). Elevers fysiske aktivitet i ude- og indeundervisning. I: E. Mygind (red.), Udeundervisning i folkeskolen (s. 91-106). København: Museum Tusculanums forlag.

NOKUT. (2006). Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1. Hovedrapport. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Rickinson, M., Dillon, J., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, D., Benefield, P. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. National Foundation for Educational Research and Kings’s College London. March 2004

Solstad, K. J. (2004a). Generell kunnskap gjennom lokal læring - gir L97 svaret? I: T. O. Engen & K. J. Solstad (red.), En Likeverdig skole for alle? : om enhet og mangfold i grunnskolen (s. 60- 88). Oslo: Universitetsforlaget.

Sfärd, A. (1998). “On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One” Educational Researcher. 1998; 27 (2): 4-13.

Säljö, R. (2001). Læring i praksis : et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.

Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper : om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk.

Tal, T. & Morag, O. (2007). ”School Visits to Natural History Museums: Teaching or Enriching?” JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING VOL. 44, NO. 5, PP. 747–769 (2007)

UD (2006). Bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanningsdirektoratet.