Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Rapport og evaluering av Den naturlige skolesekken våren 2010

Naturfagsenteret har laget en sluttrapport for Den naturlige skolesekken for perioden 2009/10 (se vedlegg "Sluttrapport DNS juni2010"). Rapporten ble overlevert Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning i juni 2010.

Den naturlige skolesekken (DNS) er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet og skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om fenomener i naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. DNS er faglig forankret i læreplanene i fellesfagene naturfag og samfunnsfag, men også andre fag er involvert som mat og helse og kroppsøving. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning er prosjektansvarlige.

Naturfagsenteret har ansvaret for den daglige driften av prosjektet som skoleåret 2009/10 omfattet 78 skoler som ble valgt ut på grunnlag av 258 søknader.

Utdanningsdirektoratet anbefaler i brev av 20.6.2010 til Kunnskapsdepartementet at satsingen på Den naturlige skolesekken fortsetter fordi satsingen kan motivere for læring, bidra til implementering av Kunnskapsløftet og gi økt kompetanse om miljø og bærekraftig utvikling hos elever og lærere.

Utdanningsdirektoratet peker videre på fire hovedområder der satsingen på Den naturlige skolesekken vil kunne ha effekt.

1. Den naturlige skolesekken kan bidra til å motivere for læring gjennom:

 • bruk av varierte læringsarenaer
 • bruk av nærmiljøet og naturen som læringsarena
 • vektlegging av et praktisk innhold i opplæringen
 • vektlegging av fysisk aktivitet
 • vektlegging av utforskende arbeidsmetoder


2. Den naturlige skolesekken kan bidra til å implementere Kunnskapsløftet gjennom:

 • vektlegging av arbeidet med læreplaner i fag (lokalt læreplanarbeid)
 • vektlegging av grunnleggende ferdigheter
 • vektlegging av vurdering


3. Den naturlige skolesekken kan bidra til utdanne miljøbevisste elever som forstår bærekraftig utvikling gjennom:

 • vektlegging av flerfaglige undervisningsopplegg som tar opp temaer rundt miljø og bærekraftig utvikling
 • bruk av organisasjoner/personer med kompetanse innenfor natur og miljø (også miljøteknologi) og knytte dette til opplæring i fag


4. Den naturlige skolesekken kan bidra til kompetanseheving av lærere gjennom

 • veiledning fra UH-sektoren
 • veiledning fra ressurspersoner
 • deltagelse på kurs