Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • kunst og håndverk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag

«Frognertrappa» – Frognerelva, en ressurs og et levested for mangt og mye, Uranienborg skole

Frognerelven renner gjennom Frognerparken, en kort spasertur fra skolen. Vi har valgt å lage et opplegg for hvert klassetrinn, fra 1. til 10. trinn, med utgangspunkt i elva. Vi har ei trapp med ti trinn, et trinn for hvert år på Uranienborg skole, derav navnet Frognertrappa. Vi ønsker at elevene skal få et «eierforhold» til elva gjennom variert undervisning, elevaktivitet, utforskning og elveadopsjon. Det skal være en progresjon gjennom årene, og når elevene går ut etter 10 år på Uranienborg skole har vi et mål om at disse skal være miljøbevisste og miljøengasjerte mennesker.

Læringsarena: Frognerelva, i området fra Frognerparken og ned mot Frognerkilen og Frogner hovedgård/bymuseet

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Uranienborg skole 2 Foto: Uranienborg skole Vi har laget ett opplegg for hvert klassetrinn. De aller fleste oppleggene er flerfaglige, da det er lagt opp til «stasjonsarbeid» rundt elva, og hver stasjon er i hovedsak knyttet rundt et fag. Noen av oppleggene er også tverrfaglige. Et eksempel er på 7. trinn hvor elevene gjør vannmålinger med digitale hjelpemidler (pH-meter osv) og presenterer dette som statistikk/ grafer ved hjelp av regneark. Dette inkluderer fagene naturfag og matematikk. På 8. trinn er det også tverrfaglighet mellom samfunnsfag og naturfag. Her er det vekt på kulturhistorie og menneskelig påvirkning. Oppleggene er stort sett lagt opp til at hvilken som helst lærer vil kunne være med på gjennomføringen. Men det vil være en stor fordel om det er med en naturfagslærer. Noen av undervisningsoppleggene krever både forarbeid og etterarbeid på skolen. Dette gjelder spesielt naturfag og kunst og håndverk. Her kreves faglærere i de nevnte fagene.

Beskrivelse av opplegget

Vi har på hvert årstrinn utarbeidet et opplegg som er tverrfaglig eller flerfaglig. Det er lagt stor vekt på utforskende arbeidsmåter og elevaktivitet. I 1. klasse skal elevene finne «klassens tre» i Frognerbekkdalen og følge dette gjennom årstidene. I 2. klasse skal elevene på jakt etter flest mulig småkryp og planter langs elva og finne navn på artene. Videre i 3. klasse begynner elevene å undersøke dyre- og plantelivet i elva, samt måle temperatur. 4. klasse jobber med nedbrytere og følger opp klassens tre. De jobber også med skulpturene i Vigelandsparken. 5. klasse jobber med løvtrær, lærer å bruke bestemmelseduk og skal lage herbarium. De skal også finne insekter og bunndyr ved hjelp av håver og bruke bestemmelsesduk til å artsbestemme det de finner. I 6. klasse skal elevene selv planlegge undersøkelser, lage hypoteser, teste ut hypotesene og fremstille resultatet. De skal også lære om plantenes oppbygging. 7. trinn jobber med fotografering i Vigelandsparken, vannmålinger i elva og kart og målestokk. 8. klasse skal ha et prosjekt om lokalhistorie knyttet til Frogner, Frognerelva og Frogner hovedgård. 9. trinn har fokus på elven som økosystem, og skal gjøre undersøkelser knyttet til dette (pH, konduktivitet, temperatur, O2, artsmangfold). De skal også jobbe med tegning av menneskekroppen (Vigeland) og dramatisere miljøkriminalitet. Alle trinnene plukker søppel og lærer om kildesortering. Dette er en del av ansvaret knyttet til elveadopsjon.

Uranienborg 1 Foto: Uranienborg skole Vi har lagt vekt på mye elevaktivitet. Oppleggene er i stor grad selvinstruerende, men lærerne er selvsagt tilstede og veileder der det er nødvendig. Oppgavene er praktiske og utforskende noe som motiverer og engasjerer elevene. Det er progresjon fra trinn til trinn. De minste fokuserer for eksempel på å finne planter og insekter på land. Etter hvert bruker de mer og mer avansert utstyr til å innhente data, studere artsmangfold og artsbestemmelse. På ungdomstrinnet legges det mer vekt på økologi, og hvordan ting henger sammen og avhenger av hverandre. Det er også en progresjon i hvordan elevene presenterer resultatene sine. Elevene starter tidlig med å lage hypoteser, og etter hvert må de også planlegge og gjennomføre undersøkelser på egen hånd. Alt dette krever at elevene hele tiden utvider kunnskapen sin og bygger videre på det de har lært tidligere. Elevene beskriver og samtaler også om egne observasjoner og undersøkelser, og på den måten videreformidler de sin kunnskap og erfaring. Vurdering av i hvilken grad eleven har nådd læringsmålene varierer. Det er blant annet egenvurdering og kameratvurdering, tilbakemelding fra lærer underveis i arbeidet og vurdering av oppgaver og presentasjoner i etterkant av utedagen.

Byafossen tabell

Refleksjon over «Frognertrappa»

Vi har vektlagt lokalmiljø og nærmiljø som arena for undervisning for bærekraftig utvikling. Ved at elevene studerer dyre- og plantelivet i og rundt elva over tid, tar ulike vannprøver og studere vannkvaliteten, jobber med økologi, setter seg inn i lokalhistorie og elvens betydning før og nå og menneskelig påvirkning i form av forurensing, utbygging med mer, så håper vi at elevene underveis gjennom de ulike trinnene vil lære seg å se hvordan alt henger sammen og dermed få en økt bevissthet om bærekraftig utvikling.