Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Artsmangfold på prøve, Rognan Ungdomsskole

Elevene skal gjennom systematiske observasjoner kartlegge artsmangfoldet av fugler. Det gjelder beite og trekkfugler i et vernet våtmarksområde. Dette skal bidra til å øke elevenes kunnskap og forståelse for bærekraftig forvaltning av naturresursene.

Læringsarena: Klasserommet/naturfagrommet, Fiskvågvannet naturreservat

Rognan Undervisning for bærekraftig utvikling i lokalsamfunn og nærmiljø
Ved å utforske et naturreservat i nærmiljøet fikk elevene erfaring med å planlegge og gjennomføre et feltarbeid og forståelse for hvorfor de gjør dette. De har utviklet sine ferdigheter knyttet til observasjon, dokumentasjon, systematisering og publisering. Elevene har blitt fortrolige med bruk av kikkert, teleskop, digitalt kamera og viltkamera til observasjon og dokumentasjon. De har brukt iPad med GPS til å legge inn sine observasjoner på miljolare.no og tilbake på klasserommet har de bearbeidet og publisert sine resultater. Ved å benytte et naturreservat i nærmiljøet har elevene fått anledning til å utvikle sine evner til å reflektere over hvordan menneskene påvirker livsmiljøet og betydningen av å verne om naturen og det biologiske mangfoldet.

P1120093

Beskrivelse av opplegget

Den teoretiske innledningen i undervisningsopplegget la grunnlaget for å fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling. I teoridelen var undervisningen lagt opp til å skulle utvikle forståelse for det biologiske mangfoldet, naturtyper og vern av naturområder. Ved gjennomganger og oppgavejobbing ble grunnlaget for senere feltarbeid lagt. Elevene brukte internett og faglitteratur for å bli kjent med fugleartene de kom til å møte. Ved å bruke fuglevennen.no gjorde de seg kjent med noen fuglelåter, slik at det skulle bli lettere å kjenne igjen de aktuelle artene. Elevene har gjennom systematiske observasjoner kartlagt artsmangfoldet av fugler. Dette gjelder både standfugler og trekkfugler i det vernete våtmarksområdet.

Vi brukte iPad mini med GPS og mobilt nettverk for å kunne ha digital dekning under feltarbeidet. Det betyr at registreringene som ble gjort, kunne overføres til web fra lokaliteten. Viltkamera ble satt i drift etter avtale med grunneier og Saltdal kommune. Fra kameraet ble det sendt bilder direkte til lærerens mobil.

P1120074

Elevene har lært seg forskjellen på de ulike artene og kan raskt si noe om artenes særegenhet. Siden dette er et vernet område var det viktig å få fram sammenhengen mellom forvalting og artsmangfoldet. Elevene opparbeidet en artsdatabank der de skal kunne se eventuelle endringer i artsbestanden over tid. Statens naturoppsyn bidro med en forelesning der elevene fikk et innblikk i forvaltningen, og der de kunne stille relevante og avklarende spørsmål.

ROGNAN læringarena

Refleksjon over «Artsmangfold på prøve»

Elevene har i dette prosjektet fått forståelse av hvorfor det er nødvendig å etablere naturreservater og hvilken betydning disse har for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Samtidig har elevene fått kunnskap om hvordan fuglelivet i et naturreservat også er avhengig av det totale livsmiljøet og menneskelig påvirkning av dette.

 

Rognan2