Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 28. september 2017

30 lærere fra til sammen 14 skoler var samlet på UiB til seminar i Den Naturlige Skolesekken torsdag 28.september. Målet med samlingen var å bli kjent med nettverket, bidra til refleksjon over kompetanser for bærekraftig utvikling og å gi inspirasjon til å se på eget prosjekt med «nye øyne». 

bergen 1

Gjennom dagen fikk deltakerne en veksling mellom foredrag og arbeid på gruppebordene. Gruppene var satt sammen av lærere og rektorer fra 3 forskjellige skoler.

Dagen startet med at deltakerne og skolens prosjekt ble kort presentert. Lærerne fikk så bli kjent BU figur med hverandre, og hverandres prosjekter innad på gruppebordene.  Olaug Vetti Kvam snakket så om begrepet bærekraftig utvikling, og hva som ligger i det. Hun presenterte en modell med tre faser, som kan brukes i arbeidet med å lete etter bærekraftige løsninger. Et tiltak eller fenomen må være akseptabelt både sosialt, økonomisk og miljømessig dersom det skal være bærekraftig.

I rollen som elever fikk lærerne tre små leseoppdrag knyttet til en dagsaktuell tegneserie om granulat på kunstgressbaner. Hensikten var å belyse de tre perspektivene ved bærekraftig utvikling. Man så også at et slikt leseoppdrag kan være en fin oppstart til arbeidet med et stort tema som for eksempel plast. Vi trakk en naturlig link til årets forskningskampanje, «Sjekk kunstgressbanen», som kan være en måte å fordype seg i plastproblematikken på.  

Videre så vi litt på hva FN sier om utdanning av bærekraftig utvikling, og hvordan dette kommer til uttrykk i vår egen læreplan. Linda Mork-Knudsen delte erfaringer fra arbeid med mellomtrinns elever om temaet plast. Eksempelet viser at arbeid over tid kan gi elevene handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

Bergen 4

Karoline Mihle-Koller ledet en økt der lærerne fikk diskutere hva som skal til for at elevene utvikler viktige kompetanser for bærekraftig utvikling: kritisk tenkning, systemtenkning, samarbeidsevner, fremtidstenkning, selvbevissthet, kommunikasjon og problemløsning. Diskusjonene på gruppebordene var veldig gode.  

Bergen 2

Vi fikk sett litt nærmere på forskjellene mellom et enkelt problem og et sammensatt problem, og hvordan man kan bruke problemstillingen som nøkkel til å utvikle prosjektet til å bli mer sammensatt. En slik utvikling ble demonstrert gjennom et modellert eksempel, og det ble vist et eksempel fra Solvang skole. I årets prosjekt undersøker de konsekvensene av en planlagt turvei rundt Eivindsvatnet.

Til 20. november ble det gitt i oppdrag å arbeide med tverrfaglig forankring av prosjektet, videreutvikle problemstilling og reflektere over ønsket elevutbytte. Dere finner nærmere beskrivelse av oppdraget under «Underveisarbeid og årsrapport» på nettsiden. 

Vi takker for en strålende dag med stort engasjement fra deltakerne. Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet som skjer på skolene i Vestlandsregionen, og ser frem til neste felles møtepunkt som blir konferansen i Oslo, 9.februar 2018.

 

Hilsen Olaug, Linda og Karoline

 

 

Program: 

09:30 – 10:00      Vi møtes i kantina på Høyteknologisenteret. Rundstykker, kaffe og te.

10:00 – 10:15      Velkommen og presentasjon av deltakerene v/Linda Mork-Knudsen.

10:15 – 10:45      Utbytte av å delta i Den naturlige skolesekken v/Karoline Mihle-Koller. Erfaringsdeling.

10:45 – 12:00      Utdanning for bærekraftig utvikling. v/Olaug Vetti Kvam. Erfaringsdeling.

12.00 – 12:45      Lunsj.

12:45 – 13:45      Kompetanser for bærekraftig utvikling v/Linda Mork-Knudsen. Erfaringsdeling.

13:45 – 14:45      Hvordan planlegge undervisning som bygger opp en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? v/Karoline Mihle-Koller. Erfaringsdeling.

14:45 – 15:00      Tverrfaglig forankring av bærekraftig utvikling v/Olaug Vetti Kvam. Erfaringsdeling og videreutvikling av eget prosjekt.

15:00 – 15:30      Arbeidet framover. Avslutning og oppsummering av dagen.

 

 

Forberedelse:

Les kontraktstekst og søknad for prosjektet og ta disse dokumentene med på samlingen.

Dersom dere har deltatt før, ber vi dere om å lese tilbakemelding på årsrapport for skoleåret 2016/17. 

 

Ta med pc eller lesebrett.

 

For dere som har vært med før, ble det gitt beskjed om å lage plakat til høstsamlingen. Vi har avgjort at vi sparer denne til konferansen i februar. Dere skal derfor ikke ha med plakat.

 

 

Påmelding innen 10. september via skolelab.  

Nettressurser

(skolelab.no)