Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus (sør) og Østfold, 10. april 2018

Sted: Stort møterom, 2. etasje i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Tid: 09:00 - 15:00  Ta med navnelapp fra konferansen    

Referat
(Presentasjonen fra dagen ligger som vedlegg)

37 lærere fra 19 skoler møtte til nettverkssamling på UiO for å dele erfaringer og videreutvikle skolens prosjekter.

Målet for samlingen var å

 • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt
 • øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.

Samlingen startet med et kort tilbakeblikk på konferansen i februar, hvor ulike måter å nærme seg temaet klima var en rød tråd gjennnom hele dagen.

Samling i Oslo

Skolene gjorde opp en status for hvor de var i prosjektene sine ved hjelp av sentrale UBU - faktorer og delte erfaringene med hverandre. Samarbeid og forankring i skolen krever både tid og refleksjon rundt det arbeidet som gjøres. Nettverkssamlingen hadde derfor flere perioder gjennom dagen hvor erfaringsdeling mellom lærerne rundt de sentrale UBU faktoreene var satt på planen.

Rundt framtidsplanlegging av prosjektet ved skolen ble lærerne oppfordret til å sende en e-post til rektor hvor lærerne orienterte rektor om både status og videre arbeid med prosjektet ved skolen. Prosjektene involverer mange aktører og skolene (lærere og skoleledelse) bør legge til rette for en god evaluering av prosjektet i april/mai og skissere planer for neste skoleår.

Kritisk tenkning er sentralt for å undersøke ulike sider av en sak knyttet til bærekraftig utvikling. Kritisk tenkning trekkes frem som en sentral tverrfaglig kompetanse som elevene bør lære om og praktisere i skolen. Hva kjennetegner egentlig en kritisk tenker? Slike spørsmål ble diskutert og reflektert rundt, samt knyttet til både teori og praksis på området.

Dagen ble avsluttet med en aktivitet knyttet til 38 utsagn om «Hva mener du om klimaendringer?» Lærerne fikk med seg et eksemplar hver og det ble diskutert hvordan denne aktiviteten kunne brukes på egne elever. Aktiviteten er utviklet av cchange.

Årsrapport med frist 25. juni skal være en videreføring av underveisarbeidet og finnes her: https://www.natursekken.no/c1187999/seksjon.html?tid=2179247

Lykke til med skolens arbeid dette skoleåret!

 Naturfagsenteret

 

Program: 

Målet med dagen:

 • øke bevisstheten rundt bruk av kritisk tenkning knyttet til undervisning for bærekraftig utvikling.
 • bidra til refleksjon og framtidsplanlegging i skolens DNS-prosjekt

Innhold:

 • Innledning med økt om status og potensialet i skoleprosjektene.
 • PAUSE
 • Utforskende arbeidsmåter og kritisk tenkning
 • LUNSJ (12-1245)
 • Potensialet og framtidsplanlegging i eget prosjekt. Tverrfaglighet og kritisk tenkning.
 • PAUSE
 • Klimaaktivitet

Leseoppdrag 1

Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling, Naturfagsenterets rapport 1/2017 (Hefte utdelt på konferansen 9. februar)

side 30 – 32 : https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/binfil/download2.php?tid=2196049

Artikkel 5. Att stärka elevers handlingskompetens för en hållbar utveckling

Tekst: Daniel Olsson & Teresa Berglund

 1.  Se på figur 1 og les figurteksten.
 2.  Les avsnitt to med eksemplet om matinnkjøp.

a. Hvordan tenker du at undervisningen må legges opp for at elevene skal få innsikt i og øvd seg på slike problemstillinger?

    3.  Reflekter rundt perspektivene holisme og pluralisme i forhold til undervisningen i DNS-
         prosjektet ved skolen.

 

Leseoppdrag 2

Se på og gjør deg kjent med figuren og teksten nedenfor slik at du kan relatere deg til den i forhold til eget prosjekt på samlingen.

  Leseoppdrag 2 figur vår 2018