Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2
 • geofag x og 1
 • geofag 2
 • teknologi og forskningslære x og 1
 • teknologi og forskningslære 2
Tidsbruk
 • 45 minutter

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling. Fokuset i aktiviteten skal være på det positive – hva vi som individer kan gjøre for et mer bærekraftig samfunn. Vi etterlater alle et økologisk fotavtrykk, men hva kan vi gjøre for å minske det og øke det økologiske håndavtrykket vårt. La elevene ta utgangspunkt i egen livstil og reflektere rundt denne.

Læringsmål

Det overordnede målet er å utvikle elevenes handlingskompetanse for bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Gjennom denne øvelsen blir elevene utfordret til å vurdere sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser av egne handlinger, noe som kan bevisstgjøre dem på hva de kan gjøre for å bidra til et bærekraftig samfunn.

Kunnskap: å forstå begrepene bærekraftig utvikling, økologisk fotavtrykk og økologisk håndavtrykk. Ha kunnskap om hvordan man kan bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Ferdigheter: å kunne reflektere over egne handlinger, og kommunisere egne muligheter for å bidra til et bærekraftig samfunn.

Holdninger: bli bevisst at man som individ har et medansvar for å utvikle et bærekraftig samfunn og derigjennom utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid

Økologisk fotavtrykk 

Som menneske må vi gå på beina, og vi etterlater oss dermed et fotavtrykk på jorden. Innen bærekraftig utvikling kan vi tenke oss at størrelsen på fotavtrykket vårt avgjøres av forbruket vårt; hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår. Dette kan utrykkes som det økologiske fotavtrykket vårt og beregnes i areal. 86 % av fotavtrykket til innbyggerne i Oslo stammer direkte fra husholdningsforbruk. Det kan enkelt sies å være de 3 B’ene: Biffen (mat), bolig og bilen (transport). Disse tre B’er har ulik vekting på fotavtrykket vårt (biff 30 %, bil 28 %, bolig 14 %), noe som gjør at visse tiltak & handlinger vil bidra mer til bærekraftig utvikling enn andre.

Økologisk håndavtrykk

For å etterlate et håndavtrykk må vi være aktive og handle. Det økologiske håndavtrykket er et uttrykk for de positive handlingene våre i forhold til å jobbe for en bærekraftig utvikling og et bærekraftig samfunn. Slike handlinger kan være kan være positive for både sosiale, økonomiske og miljø- messige forhold.

Bærekraft

 • Sosiale: utdanning, fysisk og psykisk helse, demokrati, levevilkår, arbeidsvilkår, rettferdighet, valgmuligheter.
 • Økonomi: eksport og import, rettferdige handelsavtaler, subsidier, utenlandsgjeld, bistand, innkomst og utgifter, økonomisk samarbeid .
 • Miljø: utslipp, miljøgifter, økologisk landbruk, transport av produkter, lokalprodusert, energiforbruk, klimagasser.

Framgangsmåte

5E engasjere Engasjere

Engasjerefasen skal:

 • motivere og engasjere elevene
 • avdekke og aktivisere elevenes forkunnskaper
 • skape et læringsbehov hos elevene
Læreroppgave Elevoppdrag Tidsbruk

Gi elevene oppdraget.

Dere skal tegne rundt hånden og foten deres på det ene arket og skrive «mitt økologiske fotavtrykk» og «mitt økologiske håndavtrykk».

2 minutter til å tegne

Forklar deretter kort begrepet økologisk fotavtrykk. Og gi elevene andre del av oppdraget. Gi elevene tid til å tenke over hvilket økologisk fotavtrykk de har i forhold til de tre B’ene.

Reflekter over egen livstil i forhold til de tre B’ene. Biff: Hva spiser/drikker du? Bil: Hvilken type transport bruker du?, Bolig: Hvilket forbruk har du hjemme? (vann, energi, inventar). List opp hvordan du belaster miljøet i fotavtrykket ditt.

3 minutter til refleksjon og stikkord

 

5E undersøke Utforske

Utforskefasen skal:

 • aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking
 • navigere elevene mot læringsmål
Læreroppgave Elevoppdrag Tidsbruk

Forklar kort begrepet og filosofien bak økologisk håndavtrykk.

Gi elevene oppdraget.

Eksempel: Biff
Fotavtrykk: jeg spiser kjøtt 7 dager i uka.
Håndavtrykk: jeg kan redusere det ved å spise kjøtt bare 5 dager i uka, spise vegetar en dag og fisk en dag i uka.

Bruk de tre B’ene til å utforske hva dere kan gjøre for å minske fotavtrykket deres. Dere skal finne ut av hvilke tiltak dere kan gjøre for eksempel ved valg av mat og drikke, kjøp av produkter, forbruk av energi og bruk av transportmiddel for å minke fotavtrykket. Disse tiltak lister dere opp i håndavtrykket.

10 minutter

 

5E undersøke Forklare

Forklarefase I skal:

 • gi elevene mulighet til å formulere og argumentere for egne valg
 • gjøre elevene fortrolige med naturfaglige begreper gjennom sin argumentasjon av valg
Læreroppgave Elevoppdrag Tidsbruk
Ta en kort gjennomgang av bærekraftig utvikling. Vis figuren og forklar hva som ligger i det å ta hensyn til økonomiske, økologiske og sosiale forhold. For at en utvikling skal være bærekraftig, må det alltid tas hensyn til tre hoveddimensjoner; sosial, økonomisk og miljø. Disse reflekterer behovet for å balansere økonomisk og sosial vekst med hensyn til miljøet. Del elevene i grupper om 4.

Under gjennomgang: Vurder i hvilken grad tiltakene fra håndavtrykket ditt tar hensyn til sosiale, økonomiske og miljø - messige forhold.

Del og diskuter forslagene med sidemannen.

5 minutter til gjennomgang og gruppering

 

5E undersøke Utforske

Utforskefase II skal:

 • aktivisere elevene i praktisk og teoretisk utforsking
 • navigere elevene mot læringsmål
Læreroppgave Elevoppdrag Tidsbruk

Gi gruppene hvert sitt tema (Biff/Bolig/Bilen).

De skal nå ta utgangspunkt i tiltakene de skrev opp i håndavtrykket sitt innen for temaet sitt og undersøke hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser ulike tiltak kan få for dem selv og andre. Konsekvensene kan være både negative og positive. Bærekraftig utvikling handler ikke om rett og galt, men om avveiinger når sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter vurderes.

Eksempel: Biff

Håndavtrykk: jeg kan redusere kjøttforbruket mitt ved å spise vegetar en dag og fisk en annen dag i uka.

Miljømessige: Miljøbelastningen blir mindre om jeg spiser mindre kjøtt. Å spise korn, frukt og grønt istedenfor å bruke det til dyrefôr minker forbruket av energi og ressurser og forurenser mindre.

Sosiale: Om jeg spiser mindre kjøtt, kan det påvirke kjøttprodusenter negativt fordi de mister inntekter. Det er sunt for meg å spise mer grønnsaker og fisk.

Økonomiske: Jeg kan spare penger på å spise fisk og grønnsaker i stedet for kjøtt, og samfunnet sparer penger på at folk blir mer sunne og holder seg mer friske.

Ta utgangspunkt i tiltakene dere skrev opp i håndavtrykket deresVurder i hvilken grad tiltakene dere har listet opp tar hensyn til sosiale, økonomiske og miljø - messige forhold. Marker hvert tiltak med S (Sosial) Ø (Økonomi) og M (Miljø) - kan være fler/alle.

10 minutter

 

5E utvide Utvide

Utvidefasen skal:

 • utvikle elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling som bygger på kunnskap, ferdigheter og holdninger
 • skape bevissthet om hvordan den enkelte elev kan bidra til bærekraftig utvikling, og utvikle engasjement for å bidra til en bærekraftig framtid
Læreroppgave Elevoppdrag Tidsbruk

Grunnlaget for å velge bygger på vekting av tiltak:

Biff: 30 % av fotavtrykket skyldes klimagassutslipp ved produksjon av mat. Resten utgjøres av det direkte arealforbruket ved matproduksjon.

Bil 28%: Transportforbruket til Oslos innbyggere utgjør 28% av det totale økologiske fotavtrykket. 74% av dette er knyttet til flytransport…

Bolig 14 %: Boligens areal avgjør fotavtrykket fra bolig fordi arealet avgjør energiforbruk, mengde inventar samt forbruket av trevirke til å bygge og vedlikeholde.

Velg en handling (sett ring rundt) som du selv mener er realistisk og er villig til å gjennomføre for å bidra til bærekraftig utvikling. 

5 minutter

 

Økologisk håndavtrykk

Materialer og utstyr

 • Penn og papir
 • Tilgang til internett

Nettressurser