Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Eide skole vant klimapris for sitt miljøengasjement!

Utdanningsforbundets klimapris for 2015 gikk til Eide skole og Bakklandet barnehage for deres klima- og miljøprosjekter. Utdanning for bærekraftig utvikling har vært en sentral del av Eide skoles virksomhet i mange år. Skolen har vært en pilotskole i arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering og har samarbeidet med flere eksterne aktører, som Universitetet i Agder, for å lage gode undervisningsopplegg om natur, miljø og kunst. Eide skole jobber tverrfaglig og grundig, og ansatte og elever har tatt initiativ både lokalt og nasjonalt for å bevare kulturmangfold og natur.

Skolen har også satt opp en egen miljø-opera som ble vist fram med stort engasjement på Den naturlige skolesekkens nasjonale konferanse på universitetet i Oslo i september 2015.

  • Eide skole 1
  • Eide skole 2

Utdanningsforbundet opprettet sin klimapris i 2012. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

  Klimapris

 «Grønt fotavtrykk på Eide skole»

Eide skole er med i Den naturlige skolesekken, og prosjektet deres heter «Grønt fotavtrykk på Eide skole». Målet for prosjektet er at alle små og store i Eide skolesamfunn skal få et enda sterkere miljø- og naturvernengasjement gjennom lokal kunnskap, definerte prosjekter og bærekraftige, miljøvennlige handlinger i skolehverdagen - hver eneste dag.

Skolen har utviklet en egen lokal læreplan for å styrke elevenes lokale identitet, bevissthet og engasjement gjennom kunnskap om lokal- og naturhistorie. Hver enkelt elev skal i løpet av sin tid på skolen produsere sin egen historie- og kulturbok, kalt EIDEBOKA. Denne boka baserer seg på formidling av kunnskap, studier, undersøkelser i natur og elevenes egne opplevelser av bygdas kulturminner, naturkvaliteter, kultur og virksomheter. Ved avslutningen i 7. klasse får hver elev med seg sin egen ferdigstilte Eidebok som er blitt til gjennom 7 år. 

Alle klassetrinn gjennomfører hvert skoleår flere Eidebok- tema som har relevans til Læreplanen. De besøker kulturminner, landskapsvernområder og biotoper i nærmiljøet der formålet er kulturstudier og levende læring i natur. Alle utflukter blir tegnet, fotografert og skrevet om - og kontaktlærerne samler alle kapitler som elevene lager. Da Eide skole ble første sertifiserte Miljøfyrtårnskole i kommunen i 2013, vokste det fram et ønske om å revidere Eideboka slik at alle tema og all virksomhet, lek og læring ved skolen, har en overordnet bærekraftig målsetning. 

Prosjektet «Grønt fotavtrykk på Eide skole» kan bidra til å fremme elevenes læring og forståelse av bærekraftig utvikling på flere måter:

  • Mange ulike opplevelser gjennom syv år
  • Bruk av forskjellige sanser i læreprosessene
  • Flere læringsarenaer tas i bruk for å gi eksempler og opplevelser i nærmiljøet; skolen, naturen og lokalsamfunnet
  • Barnas egne uttrykk skal visualiseres gjennom utstillinger, opera, musikkteater, konserter, film og scenekunst
  • Det globale perspektivet blir sterkere oppover i årstrinnene - og likeså bevisstheten omkring det å tenke globalt og handle lokalt

Skolen samarbeider med flere eksterne aktører; lokale bedrifter som driver med miljøteknologi, gjenvinning av avfall og forskning på bærekraftig energi, lokale bønder, Bioforsk og Universitetet i Agder. Eide skole er også praksisskole for Universitetet i Agder og har fokus på å involvere studentene i miljøprosjektene, slik at prosjektene får spredningseffekt og at skolen kan dra nytte av den resursen som engasjerte studenter vanligvis er.

Skolen ønsker å legge til rette for gode læreprosesser der kunnskap, dannelse og innlæring av holdninger formidles i en troverdig kontekst. Variasjon og ivaretagelse av barnets egen motivasjon for læring prioriteres og derfor har Eide skole valgt å knytte kunstfagene sammen med natur og miljø, samfunnsfag, mat og helse.