Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Hegra skole har adoptert en bekk

To entusiastiske lærere og en ivrig rektor har ved hjelp av støtte fra Den naturlige skolesekken utarbeidet et detaljert og omfattende undervisningsopplegg hvor de utnytter nærmiljøet som læringsarena. For Hegra barneskole var det naturlig å fokusere på problemstillinger knyttet til Stjørdalselva og dens omgivelser.

Hegra barneskole bilde 4.JPG Skolen har utarbeidet et undervisningsopplegg som de kaller «Elva som pedagogisk ressurs - ESPR». Dette er et prosjekt som involverer alle klassetrinn og som systematisk bygger opp elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Slik bidrar skolen til å ta vare på og forbedre leveforholdene for fisk, fugler og smådyr i og langs Stjørdalselva. I denne sammenhengen er de mange bekkene som renner ut i elva viktige. Her finner en mye liv og i mange bekker er det gode forhold for sjøørreten. Men i noen bekker er ikke forholdene så fine. En av disse bekkene har skolen adoptert. Her gjør de sine undersøkelser og rydder opp. De skal til og med gjøre mer omfattende utbedringer av forholdene i bekken. I samarbeid med lokale aktører skal gytegrus og større steiner legges i bekkeløpet slik at det blir gode oppvekstforhold for sjøørreten.

Hegra barneskole bilde 3.JPG Denne dagen er 5. trinn ute med sine to entusiastiske lærere. De rydder søppel langs bekken og leter etter bunndyr som finnes på steinene i bekken. Før de dro ut hadde de hatt et par timer inne om livet i en bekk og om hvordan de skal oppføre seg når de ferdes langs bekken og langs dyrket mark.

Tidligere undersøkelser i bekken har vist at det ikke var fisk der og at det var lite smådyr å finne. Men i dag finner de både vannløper, snegler, vårfluelarver, døgnfluelarver og mygglarver i bekken. «Dette er en sånn vårflue som bygger hus» sier en av de ivrigste guttene, mens en annen haler opp plast som ligger i bekken. «Vi rydder søppel, for at det ikke skal forurense og for at det skal bli fisk i bekken» sier en av jentene. I dag finner de ingen fisker i bekken.

Innsatsen og iveren er stor og noen glemmer at støvlene ikke er vadere. Likevel holder de på til bekken er fri for søppel, bare avbrutt av at støvlene må tømmes for vann. En trane som flyr over og en frosk som en av lærerne finner får elevenes oppmerksomhet. Kyssetesten vier at frosken ikke blir til en prins selv om den har vakre øyne.

Bekken renner under en mye trafikkert vei. Hvordan er vannkvaliteten nedenfor veien i forhold til ovenfor? Hvordan påvirker salting av veien leveforholdene i bekken? Dette må de finne ut av. Senere skal de derfor ta vannprøver som de skal få analysert. I tillegg kan også nærliggende dyrket mark påvirke bekken. Mye av plasten de fant stammet fra landbruket.

Etter at de har tilført bekken gytegrus og steiner blir det spennende å se om sjøørreten vender tilbake for å gyte i bekken. Lykkes de med dette så har skolen bidratt til å bedre leveforholdene til sjøørreten. Ørreten er i dag i sterk tilbakegang og er fredet i Stjørdalselva og i store deler av Trondheimsfjorden utenfor.