Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Tildeling av midler i Den naturlige skolesekken

Naturfagsenteret har gjennom prosjektet "Den naturlige skolesekken" tildelt midler til 109 skoler.

Utlysningen om midler fra Den naturlige skolesekken (DNS) gikk ut til alle grunnskoler og Vg1 i videregående skoler i begynnelsen av mai 2010. Skolene kunne søke om inntil kr 50 000,- for å variere undervisningen ved å ta i bruk nærmiljøet til skolen. I søknadsskjemaet har skolene blitt bedt om å beskrive et flerfaglig undervisningsopplegg som øker elevenes kompetanse om miljø og bærekraftig utvikling, gjerne gjennom et konkret lokalt opplegg. De skal også beskrive hvilke fag som involveres med relevante kompetansemål fra Læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06). I tillegg er skolene bedt om å komme med forslag til vurdering for læring, vurdering av læring og elevenes egenvurdering i undervisningsoppleggene. Det er viktig at undervisningsoppleggene i DNS blir en del av den ordinære undervisningen og at lærerne og skolen ser på tiltaket som et godt virkemiddel som motiverer for læring.

Det kom inn 200 søknader totalt hvorav 109 skoler har fått fra kr 10 000,- til 50 000,- i støtte. Naturfagsenteret har behandlet søknadene i forhold til søknadsinnhold, skoletype (barne-, ungdoms- og videregående skoler) og geografisk fordeling i landet (fylker og landsdeler). En liste over skoler som har fått tildelt midler er vedlagt (se "Skoler som har fått midler fra DNS for 2010/2011").

Den naturlige skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Det skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. DNS er faglig forankret i Læreplanverket Kunnskapsløftet LK06. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning er prosjektansvarlige, mens Naturfagsenteret har ansvaret for daglige drift.

Kontaktperson for Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret er Eldri Scheie (eldri.scheie@naturfagsenteret.no / post@natursekken.no. Telefon 22 85 42 09).