Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag

TUNDRA Schoolnet, Vestre Jakobselv skole

Undervisningen har tatt utgangspunkt i TUNDRA Schoolnet som er et forskningsbasert skoleprosjekt. Målet for dette prosjektet er å gi et kunnskapsløft om klimaendringer for lærere og elever i tundraregionen ved å øke bevisstheten om, samt nysgjerrigheten og engasjementet for de klimaendringene som trolig vil møte kommende generasjoner i nordområdene.

Læringsarena: Hornøya fuglereservat, skolens nærmiljø, klasserommet


Figur 1. TUNDRA Schoolnet årshjul ved Vestre Jakobselv skole. Figur 1. TUNDRA Schoolnet årshjul ved Vestre Jakobselv skole. Foto: Vestre Jakobselv skole

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Vestre Jakobselv skole har hatt aktiviteter knyttet opp mot Tundra Schoolnet gjennom hele skoleåret (se figur «Årshjul»). Hvert år gjennomfører vi ringmerking, fellefangst av smågnagere, rypetelling på høyfjellet i samarbeid med 9. trinn, rypesnareprosjekt, rovdyr-registrering med viltkamera og sportegn-søk, utforsking av snøprofil, registrering av løvsprett og ekskursjon til fuglefjell.

Beskrivelse av gjennomføringen av undervisningsopplegget

Årshjulet i figur 1 viser hoveddeler av undervisningsopplegget og i hvilken tidsperiode disse har blitt utført. De fire hovedfasene i gjennomføringen har i hovedsak vært å 1) innledningsvis aktivisere elevenes forkunnskaper samt skape et læringsbehov, 2) legge til rette for at elevene kan utforske gjennom ulike metoder, 3) la elevene kommunisere sin kunnskap og utvikle sitt faglige språk og 4) få elevene til å utvikle dypere og bredere forståelse i forhold til eget utgangspunkt, samt utdype temaet og bygge bro til andre deler av faget. Dette mener vi er i nært samsvar med 5E-modellen, slik den bl.a. blir presentert av Korsager og Fiskum (2012).

Vestre Jakobselv tabell

Refleksjon over deltakelse i TUNDRA Schoolnet

Vestre Jakobselv skole sin deltakelse i TUNDRA Schoolnet har gjennom utforskende aktiviteter og bruk av nærnaturen som læringsarena, bidratt til å gjøre elevene bedre kjent med tundraøkosystemet. Involverte lærere mener å se at elevene gjennom prosjektet, i større grad viser et bevisst forhold til å opptre mer skånsomt i naturen. Gjennom undring og nysgjerrighet til den lokale naturen, har både naturglede og ønske om naturkunnskap vokst, og samtidig evnen til å se hvordan vi mennesker som lever her lengst mot nord utgjør en brikke i det større og globale bildet. Utforskende læringsaktiviteter har vært motiverende for elevene, og dannet grunnlag for en større innsikt i hvordan kunnskap bygges. Det å bidra til innhold i en kunnskapsbase med betydning for nordområdene, har både elever og lærere opplevd som spesielt meningsfylt.

Vestre Jakobselv 2 Foto: Vestre Jakobselv skole

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Læreplan i kroppsøving

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Idrettsaktivitet
   • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
  • Friluftsliv
   • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
   • fortelje om lokale friluftslivstradisjonar
   • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve
   • planleggje og gjennomføre overnattingstur

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 7. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
   • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
  • Skriftlig kommunikasjon
   • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
  • Samfunnskunnskap
   • gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur
   • gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag