Hopp til hovedinnhold

Ånderdalen nasjonalparkstyre / Senja naturhus

logo ånderdalen
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2016/2017
Trinn:
 1.–4.  5.–7.  8.–10.  
Fag: naturfag, samfunnsfag, matematikk mat og helse og kroppsøving.
Type: Undervisningsopplegg


Bruk av nærmiljøet. Ånderdalen nasjonalparkstyre og Senja Naturhus vil legge til rette for at skolene kan ta i bruk naturen og kulturen på Senja i større grad i undervisningen. Opplæringen skal gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom menneske og natur gjennom hele skoleløpet fra 1 – 10 trinn.

Elevene på ulike trinn skal arbeide med ulike tema gjennom årene.

Trinn 1: Nærnatur til skolen og lokalsamfunn. Nøkkelord: Økologi, leveområder, enkelt introduksjon av arter. (1.–4.)

Trinn 2: Havet og kysten rundt Senja.Nøkkelord: Biologisk mangfold, bærekraft, marin forurensing, økosystem. (5.–7.)

Trinn 3: Ferskvannsøkologi (8.–10.)

 

Grunnpakken vil inneholde beskrivelser og beliggenhet av aktuelle naturtyper/økosystemer på Senja. Det er etablert kontakt med tre næringsdrivende, som alle har naturressurser på Senja som grunnlag for sin næringsvirksomhet; en fisker, en gårdbruker og en reindriftsutøver som kan være både samarbeidspartnere og rollemodeller.

ånderdalen