Hopp til hovedinnhold

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører

Samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling. For at elever skal kunne oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger som fordres for å «vekke deres tro på at solidarisk handling og felles innsats kan løse de store globale problemene» (det miljøbevisste mennesket), bør undervisningen knyttes til reelle problemstillinger, settes i kontekst, være lokalt relevant og gi barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger.

Skolens innhold og lokalsamfunnet

Elever, foreldre, næringsliv og samfunnet generelt etterspør skolefagenes relevans. Ligger ikke virkeligheten så langt unna skolens undervisning at barn og unge mister interessen? Spørsmålet vi kan stille oss er «Hvordan kan skolen i større grad knytte kunnskapen opp mot samfunn, livet rundt elevene og til en bærekraftig framtid for alle og den enkelte?» Samarbeid med aktører utenfor skolen kan øke mulighetene for at elevene kan oppleve relevans ved at de ser kunnskap i anvendelse og på denne måten i større grad utvikler handlekompetanse for en bærekraftig utvikling.

Lærere i Den naturlige skolesekken rapporterer at deres egen kompetanse øker ved samarbeid med andre aktører, de sier også at samarbeidet gir økt motivasjon både hos elever og lærere. Lærene rapporterer også om økt bruk av skolens nærmiljø og lokalsamfunnet gjennom skolens prosjekt i Den naturlige skolesekken, noe som kan øke muligheten for at elevene i større grad ser seg selv som en viktig aktør i nærmiljø og samfunn for bærekraftig utvikling.

Samarbeid med ferskvaresjefen på den lokale Meny-butikken. Foto: Lene Halvorsen Samarbeid med ferskvaresjefen på den lokale Meny-butikken. Foto: Lene Halvorsen

Når skoler utvikler undervisningsopplegg hvor eksterne aktører skal bidra, er det mange spørsmål et lærerkollegium kan diskutere og reflektere over. Spørsmål som hvorfor, hvordan samarbeide med eksterne aktører og hva kan de bidra med osv. (figur 1), kan være med på å øke kvaliteten på den undervisningen som til slutt utarbeides og gjennomføres.

Figur 1. Spørsmål og temaer som kan fungere som veivisere for samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen (Fra CoDeS, 2014). Figur 1. Spørsmål og temaer som kan fungere som veivisere for samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen (Fra CoDeS, 2014).

I teksten videre ser vi spesielt på hvorfor og hvordan skolen kan samarbeide med eksterne aktører om undervisning for bærekraftig utvikling. Avslutningsvis kommer vi også inn på om hva og med hvem skolene kan samarbeide.

HVORFOR samarbeide med eksterne aktører?

Samarbeid mellom skole og eksterne aktører er en av nøkkelfaktorene i undervisning for bærekraftig utvikling. Samarbeid med eksterne aktører kan også bidra til å gi elevene økt motivasjon og dermed bedre grunnlag for læring. Det er mange faktorer som spiller inn, men noen viktige faktorer er hvordan læreren klarer å gi relevans til læringen og lage «sømløse opplegg» mellom undervisningen på skolen og utenfor skolen, både uten og i samarbeid med eksterne aktører. Det dreier seg om forarbeid og etterarbeid, om tydelige mål for elevene, lærer og samarbeidende aktør, og om det er lagt til rette for vurdering for læring slik at elevene vet hva de vurderes i forhold til. Det gjelder å finne fram til god balanse mellom hva som bør foregå på skolen og på andre læringsarenaer, og i hvilke situasjoner det er formålstjenlig at andre aktører bidrar i undervisningen.

En av utfordringene med undervisning for bærekraftig utvikling er at det skal være relevant i forhold til nærmiljøet og en kilde til å bygge opp lokalkompetanse. Dette bidrar til at skoler ikke blir institusjoner som er skilt ut fra resten av verden og som bare bidrar med generell og abstrakt kunnskap. Skoler bør derimot bidra aktivt i samfunnsspørsmål og bli anerkjente som relevante parter i saker som vedrører samfunnsutviklingen i lokalsamfunnet.

Et første steg i denne prosessen er å bruke arenaer og problemstillinger i nærmiljøet som kilder til feltstudier og aktive læringsprosesser. Videre kan vi se på skolen som en viktig bidragsyter i arbeidet med å planlegge bærekraftig utviklings-prosjekter på lokalt nivå. Et tredje skritt vil være at skolen tilbyr lokalsamfunnet sin kompetanse og sine fasiliteter når det gjelder å utforme og drive prosjekter for bærekraftig utvikling i lokalmiljøet. I samarbeidet med lokale aktører og andre grupper kan skolene da ha åpne dører mot lokalsamfunnet og fungere som ressurssentre og «ekspertiseleverandører». I en slik rolle vil skolens lærere og elever bli mer synlige, og anerkjennelse av elevers prestasjoner i lokalmiljøet vil gi elevene konkrete erfaringer i demokratisk deltakelse.

Oppsummering «HVORFOR samarbeide med eksterne aktører»

 • bidrar til relevans og økt motivasjon for elevene
 • bidrar til kompetanseheving av lærere og elever
 • bidrar til større oppmerksomhet på elevenes nærmiljø og lokalkunnskap

HVORDAN samarbeide med eksterne aktører?

Når skolen; skoleledelse, lærere og elever skal innlede et samarbeid med aktører utenfor skolen i et prosjekt om bærekraftig utvikling, er det sentralt at alle parter får et eierskap til prosjektet. Hvem er dette for? Hvorfor skal vi gjøre dette? Hvilket utbytte vil vi ha i dette prosjektet? er aktuelle spørsmål. Det er viktig at prosjektene ikke blir for vidløftige. Den danske miljølæreren Søren Breit ing har sagt det slik:

«Det er ikke elevene som skal redde verden fra verdens problemer med klima, miljø og bærekraftig utvikling. For det første er det en strategi som er dømt til å mislykkes, for det andre er det en urimelig oppgave for de unges syn på fremtiden å h a et slikt ansvar på nærmest uoverskuelige problemer.»

Det er derfor viktig å utvikle et eierskap til slike problemstillinger der aktiviteter fører til problemløsing og refleksjon. Her kan skolen og elevene være en ressurs i arbeidet med bærekraftige løsninger. Lokale, eksterne samarbeidspartnere kan bidra i dette arbeidet hvor elevens arbeid blir tatt på alvor. Dette kan styrke elevenes handlekompetanse og tro på at deres innsats teller og nytter.

Et prosjekt har ulike faser: planlegging/forarbeid, gjennomføring og vurdering/etterarbeid. I hver av disse fasene bør de ulike partnerne gjøre et arbeid. Når lærer og ekstern aktør skal sette sammen undervisningen er det sentralt at aktivitetene sjekkes i forhold til målet for undervisningen. Aktivitetene bør være av en slik art at de er relevant både for læreplan og aktørenes organisasjon, føre til refleksjon hos elevene og ha et innhold slik at de utføres best i samarbeid med den eksterne aktøren. Skolens arbeid kan oppleves som ekstra verdifullt dersom samarbeidende organisasjon eller andre aktører i lokalsamfunnet etterspør resultater av elevens arbeid. Slikt samarbeid, hvor lærere, elever og den eksterne aktøren, har et eierskap til undervisningen, bidrar i større grad til at samarbeidet lykkes over tid og fører til god læringseffekt i form av økt handlekompetanse hos elevene.

Oppsummering «HVORDAN samarbeide med eksterne aktører»

 • gi alle parter et eierskap til prosjektet
 • utvikle aktiviteter som fører til problemløsing og refleksjon
 • avklar hvilket arbeid partene kan gjøre i planlegging, gjennomføring og etterarbeid

Tips fra lærere til andre lærere!

Her oppsummerer vi tips fra lærere til lærere etter seminar og workshops om samarbeid med eksterne aktører i undervisning. Tipsene oppsummeres i mål og rammer som samarbeidet bør ha og hvilke kompetanser aktørene kan bidra med:

Mål og rammer

 • definere hovedmålene for skoleprosjektet
 • formulere tydelige mål for alle samarbeidspartnere
 • klargjøre rammene for samarbeidet

Kompetanse

 • kartlegge hvilken kompetanse ulike samarbeidspartnere kan bidra med
 • avklare nivået til elevene på forhånd med ekstern aktør
 • finne ut om elevene kan bidra med kunnskap tilbake til samarbeidspartneren

HVA og HVEM?

Det er mange muligheter til et samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet. Samfunnets ressurser omtales ofte som samfunnets kapital som har potensialet til å bli investert i, tatt vare på eller bli brukt. Områdene som er skissert i figur 2 kan være områder for mulig samarbeid med eksterne aktører i lokalmiljøet til den enkelte skole, men det blir opp til skoleledelse, kollegiet og den enkelte lærer og sette prosjektet i kontekst med fag og læreplaner.

Figur 2. Aktuelle områder skolen kan samarbeide med lokale aktører om (Fra CoDeS, 2014). Figur 2. Aktuelle områder skolen kan samarbeide med lokale aktører om (Fra CoDeS, 2014).

Hvilke områder og tema eg ner seg til samarbeid og hvem er det aktuelt å samarbeide med for skolen i sitt arbeid med undervisning for bærekraftig utvikling? I skoleprosjektene som blir presentert på de påfølgende sidene har vi valgt å fokusere på samarbeid med eksterne aktører, hvilke aktiviteter de har bidratt med og hvilke utbytte skolene har hatt av dette samarbeidet. Vi håper at du her får inspirasjon til å se etter en eller flere samarbeidspartnere i din skoles nærmiljø.

Referanser

Frøyland, M. (2010). Mange erfaringer i mange rom: variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt.

Wagner, P., Smith, H. & Lemon, M. (2014). Digital handbook for local authorities. CoDeS

Breiting, S., Mayer, M., & Mogensen, F. (2005). Kvalitets-kriterier for ESD-skoler: En guide til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Wien: Stollfuß Verlag Bonn GmbH & Co. KG.

Forslag til workshop

For å bevisstgjøre deg selv og kolleger på potensialet som kan ligge i å samarbeide med ulike aktører utenfor skolen, foreslår vi at du inviterer lærerkollegaer på «kafé».

Denne aktiviteten er fin å gjøre sammen med hele lærerkollegiet ved en skole, eller en gruppe lærere med ulike fag som skal i gang med et felles prosjekt ved skolen. Dersom skolen skal i gang med flere prosjekt på ulike trinn, er det en ypperlig måte å få opp kreativitet og ideer fra hverandre på samarbeidspartnere, hva de kan bidra til, hvordan samarbeidet kan gjøres og hvilket utbytte lærerne kan forvente seg av samarbeidet med de ulike aktørene.

For å inspirere og konkretisere foreslår vi at dere bruker små figurer som representerer de ulike aktørene (playmobilfigurer finnes i mange ulike yrker). Gi hver figur en lapp som kan skrives på. Skriv ut spørsmål (1–3 under) på tre ulike A4 ark som legges på tre «kafé-bord». Ekstra motiverende er det om det på hver «kafé» serveres snacks (eks. nøtter, kjeks, frukt) og kaffe. Del dere i tre grupper.

Sett gruppen inn i skoleprosjektet, muntlig eller ved å dele ut prosjektbeskrivelsen. Sett gruppen inn i skoleprosjektet, muntlig eller ved å dele ut prosjektbeskrivelsen.

Gjennomføring

Oppstart 10 minutter

 • Hver gruppe velger et «kafé-bord».
 • Sett gruppen inn i skoleprosjektet, muntlig eller ved å dele ut prosjektbeskrivelsen. 
 • Start en idémyldring rundt bordet på hvilke aktører som kan være aktuelle å samarbeide med til prosjektet.
 • Hver gruppe velger ut 2–4 eksterne aktører som de mener kan være aktuelle. Velg figurer som representerer yrkene til de ulike eksterne aktørene. • På arket som skal følge hver figur, noterer dere navn og yrke. Dette arket skal følge figurene på kaférunden.

Kafé runde 5–7 minutter per kafé

Kafé 1: Hvordan skal du som lærer jobbe med den eksterne aktøren? For eksempel planlegging, gjennomføring, etterarbeid.

Kafé 2: Hvordan skal eksterne aktører bidra til undervisningen? For eksempel foredrag for lærere/elever, veiledning, ekskursjon, materiell.

Kafé 3: Hvilket utbytte forventer dere å oppnå gjennom samarbeidet med den eksterne aktøren? For eksempel motivasjon, læring, yrkesretting.

Oppsummering 15–20 minutter

Etter kaférunden får hver gruppe 5 minutter til å dele idèene sine i plenum. Enten kan hver gruppe gi en samlet oppsummering av idèer og refleksjoner, alternativt kan en gruppe ta kafé 1, neste 2 osv. De andre gruppene lytter og legger bare til ideer/informasjon som er relevant og som ikke har blitt nevnt.

Lærere diskuterer hvem, hvorfor og hvordan eksterne aktører kan bidra til undervisningen gjennom en kaférunde. Lærere diskuterer hvem, hvorfor og hvordan eksterne aktører kan bidra til undervisningen gjennom en kaférunde.