Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • naturfag

Fuglekasser i nærmiljøet vårt

I dette prosjektet lærer elevene på Brekkåsen skole om samspillet mellom mennesker og natur, når de lager og plasserer ut fuglekasser i nærmiljøet sitt. Når elevene får bidra på denne måten opplever de at deres egen innsats har betydning for miljøet.

IMG_1085  

Hovedmålsetning

Vi ønsker å bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om fuglene våre og kulturlandskapet de lever i som eget økosystem. Vi ønsker at elevene skal bli kjent med fugler i nærmiljøet sitt og på denne måten legge til rette for et rikt fugleliv gjennom oppsetting av fuglekasser. 

Vi ønsker videre at elevene skal kartlegge, beskrive og bestemme arter i skogens nærmiljø og få kjennskap om artenes systematikk og økologi.
Vi vil gjennom dette prosjektet prøve å skape en bevissthet om bærekraftig utvikling og hvilke miljøutfordringer vi står overfor.

 

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Prosjektet er flerfaglig og i mange av aktivitetene opphører nesten faggrensene fordi læringen er knyttet til sammenhenger i naturen - til selve livet. Når en skal jobbe med bærekraftig utvikling gir den generelle delen av læreplanen god støtte for det. Der står det blant annet at elevene må få:

* innsikt i samspillet mellom økonomi, økologi og teknologi og utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling

* kunnskap om sammenhengene i naturen og om samspillet mellom mennesker og natur

 • IMG_1080
 • IMG_1081
 • IMG_1082
 • IMG_1083
 • IMG_1084
 

Undervisningsopplegget har inkludert både naturfag, samfunnsfag, matematikk, kroppsøving, norsk og kunst og håndverk. Elevene snekret fuglekasser og foringsbrett. Der kombinerte de kunnskap fra naturfag om fuglene med materialvalg og funksjon. Gjennom utforskende arbeid har elevene lest både skrevne og digitale tekster og de skrev egne tekster i form av for eksempel presentasjoner og logg. Arbeidene og resultatene videreformidlet de til fadderbarn og jevnaldrende elever. De gjorde undersøkelser ute i naturen, prøvde ut ulike forklaringsmodeller og framstilte resultatene sine grafisk. Fuglelyder ble lyttet ut og gjennom forelesninger og faglig arbeid inne, feltarbeid og ekskursjon utvidet de sin kunnskap og interesse for fugler. Da de skulle henge opp fuglekassene og foringsbrettene, med hjemmelaget fuglemat, måtte de orientere seg på kart av området.

  Brekkåsen skole

Tabell 1: Flerfaglig undervisning

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

 

 • fag1
 • fag2
 • fag3

Tabell 2: Utforskende undervisning

 

Vurdering

I dette arbeidet har det i all hovedsak vært veiledning og vurdering underveis.
- det praktiske arbeidet har vært preget av utprøving, refleksjon og veiledning fra lærer og medelever
- tilbakemelding på presentasjoner
- ved bruk av "dialogduken" har alle elevene beskrevet noe om Hva har jeg lært?
- spørsmål på målprøver
- gruppeprøve ift fuglelyder
- fuglekasseprosjektet vil være et av områdene elevene skal vurdere ved skoleslutt

Tidligere i år svarte en elev på 7. trinn slik på spørsmål om hva hun syntes om fuglekasseprosjektet:
* Et veldig artig prosjekt
* Fint å jobbe sammen i aldersblanda grupper
* Fått brukt kreativiteten når vi lagde fuglekasser og forbrett
* Lært masse om fugler
* Likte at vi jobbet både ute og inne – variert læring

 

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

Vi har jobbet med ulike aktiviteter knyttet til fuglekasser i flere år, fordi vi har hatt tro på at dette konkrete arbeidet kan overføres generelt til å forstå sammenhenger i naturen og utvikle forståelse for at vi må jobbe sammen for en bærekraftig utvikling. Vi har med stor glede erfart at dette arbeidet har engasjert elevene svært mye. De viser ekte glede over mye av det de oppdager og lærer. Ved ferdsel ute ved fuglekassene har de lært at de må være rolige og de aller fleste viser respekt for naturen. Mange fuglearter gjenkjennes på lyd og utseende.

Vi mener at vår felles satsning på "Mangfold og vekst - sammen for en bærekraftig utvikling", sammen med fuglekasseprosjektet, har bidratt til at elevene har utviklet en mer bevisst holdning til å være forsiktige og at de forstår at ting henger sammen. Læringsaktivitetene knyttet til fuglekasseprosjektet er konkrete og nære, de har jobbet med temaet over tid og fått et forhold til det.

 

Brekkåsen skole  

Figur: Beskriv hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdningsmål elevene har utviklet.

 

Evaluering av prosjektet

Lærerne som har uteskole og naturfag har hovedansvaret og gjennomfører de fleste av læringsaktivitetene. De øvrige lærerne på mellomtrinnet er involvert gjennom det flerfaglige arbeidet. Alle lærerne ved skolen er involvert og aktive ift flerfaglig tenkning, utforskende læring og undervisning og bærekraftig utvikling generelt. Vi har hatt temaet på flere utviklingsmøter gjennom året.

Fuglekasseprosjektet er et av mange tiltak på skolen knyttet til vårt felles satsningsområde. I løpet av året har det vært over 30 temaer/tiltak knyttet til bærekraftig utvikling på trinn/team/felles på skolen. På 3. og 4. trinn har elevene også hatt læringsaktiviteter knyttet til fugler. Ved skoleslutt har elevene på 1. - 6. trinn jobbet med "Ut i naturen", der fugler har vært tema på en av stasjonene. De minste fikk blant annet besøke noen av de 17 fuglekassene som er satt ut og oppleve at det er liv i dem. Fuglekasseprosjektet er godt forankret ved skolen.

Gjennom deltakelse med dette som et skoleprosjekt i DNS har vi fått/vil få mulighet til å jobbe mer systematisk over tid. Vi vil fortsette arbeidet med å utarbeide/raffinere undervisningsopplegg, fordele de på trinn/felles mellomtrinnet og innarbeide de i vår 3-årige uteskoleplan.

Av konkrete endringer skal vi se på systemet for loggføring og fokusere på dybdelæring ift færre fugler. Vi vil også ha økt fokus på utforskende læring og undervisning i prosjektet.

Samarbeid med eksterne aktører

Ornitolog Eirik Stendahl Spets og Rolf Sandven.

Lokale fagpersoner knyttet til det kommunale prosjektet: "Klima, miljø og livsstil": Signy Overby, Jan Henrik Dahl og Marte Aursand.