Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • kroppsøving
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Reisautløpet Naturreservat - et ressursområde for samfunn og skole, Storslett skole

Storslett skole ønsker at elevene skal bli kjent med, utforske og verdivurdere Reisautløpet Naturreservat, et lokalt og unikt verneområde. Naturreservatet er utsatt for ytre påvirkninger i form av press fra veiutbygging og stedsutvikling. Problemstillinger i forhold til lokalsamfunn og vern av landområder har stått sentralt i vårt DNS-prosjekt.

Storslett 2014-15fuglekikk (2)

Undervisning for bærekraftig utvikling

Elevene har gjennom det fokus Storslett skole har satt på Reisautløpet Naturreservat, utviklet et tydelig engasjement for vern av naturområder. I undervisningen har elevene blant annet kunnet se og observere ulike fugler som lever her, samt gjort seg kjent med trekkrutene til noen av disse. Med kunnskap om leveviset til noen av de lokalt observerbare fuglene, er det lettere å engasjere seg i det mulige senario at tunellmasser deponeres i rødnebbternas mest populære hekkeområde ved Reisautløpet. Nettopp kunnskap om rødnebbternas lange trekkrute fra Sørishavet til Reisa, viste seg å engasjere elevene i stor grad - spesielt de i 5. klasse. Kanskje mest fordi det var kjent, nært og derfor lett å identifisere seg med?

Flerfaglig

Samtidig har elevene også fått arbeide med interessekonflikter i området og erfart kompleksiteten rundt utbygging og samfunnsutvikling. Det å veie opp argumenter ut fra ulike ståsted har elevene også tilegnet seg. De har videre vært med på å verdivurdere naturreservatet ut i fra ulike kriterier, slik som eksempelvis at det er et leveområde for fugl, populært friluftslivsområde og et lett tilgjengelig landareal for deponering av eksempelvis tunellmasser. Elevenes tilegnede kunnskap, ferdigheter og holdninger på tvers av fag i undervisnings-oppleggene, er trolig avgjørende for at de videre skal kunne utvikle handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

utforskende

Læringsarena: Klasserommet, samt feltarbeid i naturreservatet.

Refleksjon over utbytte for elevene

Med utgangspunkt i et naturområde nært beliggende skolen, som også er et naturreservat, har elevene lært om blant annet biologisk mangfold, litt om geologi og landskap, om verneområder og om klimaets betydning for levende organismer. De har lært om både planteliv, ulike fugler og andre dyr som finnes i her, og om interessekonflikter i samfunnet mellom vern og utbygging av naturområder. De har også lært om hvordan de kan bli deltakere i beslutningsprosesser, gjennom å føre saklige debatter og å skrive brev til beslutningstakere. Elevene har utviklet evne til kritisk tenkemåte, evne til samarbeid og øvd seg på ulike digitale ferdigheter - for eksempel bruk av digitale kart og satellitt bilder. De har lært om hvordan de skal ferdes og bruke området på en skånsom og bærekraftig måte.

  Storslett2014-15 mest minkfangst (2)

Elevene skal ha utviklet tro på egen betydning i arbeidet for bærekraftig utvikling – hvordan de kan være deltagende og påvirke sin egen fremtid. Elevene har sett på hvordan enkelte deler av naturreservatet har blitt forsøplet og blitt oppmerksom på hvordan eget forbruk kan påvirke et naturmiljø. Gjennom økt kunnskap og nye opplevelser i naturreservatet, håper vi at opplegget har tilført elevene økt handlingskompetanse for en tryggere og bedre fremtid.

  Storslett 2014-15 søppelgj (2)