Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnsfag

Energi i all framtid, Lø skole

Undervisningsopplegget skal bidra til å sette de neste generasjoner i stand til å forstå, mestre og bidra til løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. Gjennom dette opplegget ønsker vi å engasjere elevene og utvide deres kunnskapsnivå ved at de får utforske og forklare sammenhengen mellom energi i ulike former. Alle årstrinn er med i opplegget, men her er det fokusert på 5.-7. årstrinn.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi jobbet med temaet energi på skolen i forkant av energiuka. Elevene lærte gjennom nytt stoff, gjøringer og refleksjoner i forkant, underveis i energiuka og i etterkant. På denne måten fikk vi inn måloppnåelse og vurdering for læring gjennom hele prosessen. Ikke fornybar energi og fornybar energi ble sett i forhold til miljø, sosialt perspektiv og økonomi og drøftes opp mot en bærekraftig utvikling for framtiden.

Læringsarena: klasserom, skole, uteområdet, Mære Landbruksskole

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

  tverrfaglig_Lø

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

  Utforskende_Lø

Refleksjon over utbytte for elevene (kunnskap, ferdigheter og holdninger)

Elevene har fått kunnskap om fornybare og ikkefornybare energikilder og en forståelse for hvilken energiproduksjon som er miljøvennlig og som vil gi en bærekraftig utvikling. De har også fått en forståelse for miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser ved både ikkefornybar og fornybar energi.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 7. årstrinn
  • Design
   • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Teknologi og design
   • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
   • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Samarbeidspartnere