Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • kroppsøving
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Oppdag det biologiske mangfoldet ved vannkanten og i økosystemet i vann og vassdrag, Fossen skole

1. og 2. trinnselevene utforsker en liten dam nær skolen mens 3. og 4. trinnselevene utforsker Moelva, en lokal elv med en foss nær skolen, for å lære om det biologiske mangfoldet i ulike økosystemer i vann. De undersøker også hvordan elva har vært brukt historisk og dens betydning for lokalsamfunnet før og nå og ulike samfunnsmessige sider ved denne utnyttelsen. Alle elevene besøker også Energisenteret på Hunderfossen hvor de får en innføring i vannkraftutbygging og konsekvenser dette har for natur og samfunn.

3

UNDERVISNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Skolen har en fast uteskoledag i uka og bruker skolens nærmiljø aktivt i opplæringen. Mange av disse uteskoledagene har vært knyttet til et undervisningsopplegg om vann som økosystem, med vekt på en froskedam og en elv med en foss (Moelva) som ligger i skolens nærmiljø. Opplegget ble gjennomført av elevene i 1.-4. trinn. Elevene arbeidet i aldersblandede grupper. 1. og 2. trinnselevene utforsket økosystemet i froskedammen og utviklingen av plante- og dyrelivet der, mens 3. og 4. trinnselevene utforsket økosystemet i Moelva ved å kartlegge fiske- og dyreartene i elva og å undersøke hvordan elva har vært brukt tidligere og hvordan den brukes i dag. Det ble gjennomført regelmessige aktiviteter gjennom de fire årstidene for å kartlegge forandringene som skjedde i disse økosystemene. Det ble også gjennomført en tur til Energisenteret på Hunderfossen hvor elevene deltok i ulike aktiviteter som ga dem et godt innblikk i begrepet energi, vannets kretsløp og hva vann kan brukes til. Gjennom dette opplegget ble elevene engasjert i dammens og elvas betydning som økosystem og som område for friluftsliv, hva som truer disse økosystemene og hva som skal til for å sikre en bærekraftig utvikling av disse ressursene.

Læringsarena: Naturområder nær skolen (froskedam og Moelva), Energisenteret på Hunderfossen

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling gjennom varierte aktiviteter i naturmiljø

1

Fag

UTFORSKENDE UNDERVISNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

2

  utforskende

LÆRINGSUTBYTTE FOR ELEVENE (KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG HOLDNINGER)

utbytte

REFLEKSJON OVER LÆRINGSUTBYTTE FOR ELEVENE (KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG HOLDNINGER)

 

Kunnskaper: Prosjektet har bidratt til at elevene har fått mer kunnskaper om vannets kretsløp og hvilke planter og dyr som lever i og rundt elva og froskedammen. De har også fått kunnskaper om hva vann kan brukes til. De har fått kunnskaper om hvordan man kan opprettholde en levedyktig fiskestamme og dyreliv når elva blir demmet opp med vannkraftverk. Elevene har fått kunnskaper om forurensing av vann og de har kartlagt kilder som kan bidra til forurensning av vannet. På denne måten har de fått kunnskaper om betydningen av å bevare miljøet i og rundt elva og froskedammen slik at man kan opprettholde et yrende dyre- og planteliv.

 

Ferdigheter: Elevene har lært å planlegge og gjennomføre økologiske undersøkelser i vann og å bruke ulike typer biologisk feltutstyr. De har lært å ta vann- og bunnprøver av elva og studere disse under lupe og mikroskop. De har lært hvordan man måler surhetsgraden i elva ved hjelp av pH strips. De har også lært hvordan de skal ferdes i naturen, hvilke regler som gjelder og hvordan de skal ferdes trygt langs elvekanten. Elevene har i tillegg fått større ferdigheter i å samarbeide.

 

Holdninger: Elevene har utviklet gode holdninger som gjør at de er i stand til å ta gode valg for å opprettholde en bærekraftig utvikling av området. De har utviklet forståelse for at man må forvalte naturens ressurser, og vann som en fornybar ressurs, på en forsiktig og skånsom måte. Elevene har utviklet gode holdninger om kildesortering av søppel og at dette har betydning for at man skal klare å holde naturen og vannet fri for forurensning.