Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • kroppsøving
  • matematikk
  • mat og helse
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Kulturlandskapet vårt og ressursene våre – før, nå og i framtida, Vingelen skole

Svartåsen er ei aktiv setergrend i grenseområdet til Forollhogna Nasjonalpark med flere setrer som bruker utmarksbeitet med ulike typer dyr. Gjennom undervisningsopplegget «Kulturlandskapet vårt og ressursene våre – før, nå og i framtida» får elevene erfaringer med og kunnskaper om en viktig del av naturen i hjembygda si, hvordan vi bevarer kulturlandskapet og hvordan vi kan bruke naturressursene i bygda på en bærekraftig måte. Kunnskapene og kompetansen får elevene gjennom aktiv deltakelse i varierte aktiviteter i samarbeid med flere lokale aktører med ulik lokalkunnskap. Gjennom praktiske aktiviteter og deltakelse gjennom alle sju årstrinn, hvor vi bygger på de erfaringer elevene gjør året før, mener vi elevenes forståelse for bærekraftig utvikling styrkes.

Læringsarena: aktive seterbruk i Svartåsen, skolens voll «Jordvollen» og området rundt vollen med skog, fjell, ferskvann, myr, elv og bekk, klasserommet

 

Undervisning for bærekraftig utvikling i samarbeid med eksterne aktører

I undervisningsopplegget samarbeider vi med flere eksterne aktører som på ulike måter bidrar med kunnskaper og kompetanse som stimulerer elevenes forståelse av begrepet bærekraftig utvikling og hva det innebærer i praksis. Alle aktørene har relevant lokalhistorisk kunnskap om og praktisk erfaring med temaene vi arbeider med, og de bidrar med fagkunnskap og praktisk tilrettelegging av ulike aktiviteter. Vingelen 2

Mange av dem tilhører en annen generasjon med erfaringer fra bruk av naturen gjennom lang tid, og de har opplevd endringer i kulturlandskapet og vet hvilke konsekvenser det får om de ikke følger opp innsatsen som er gjort i generasjoner. Dette mener vi gjør deres formidling mer troverdig. Møtene med andre voksenpersoner enn lærerne gjør dessuten opplæringen mer virkelighetsnær for elevene. På denne måten utvikler de sosiale ferdigheter i samhandling med andre mennesker i lokalsamfunnet. Dette styrker elevenes sosiale tilhørighet til bygdesamfunnet der «alle kjenner alle». Elevene får økt forståelse for samspillet mellom bruk og vern av natur og miljø i lokalsamfunnet og evne til å finne løsninger på dagens og framtidas miljøutfordringer.

Beskrivelse av opplegget

Vi bruker setergrenda Svartåsen regelmessig som læringsarena og som kunnskapskilde. Siden undervisningsopplegget strekker seg over alle sju årstrinn, utvikler elevene tilhørighet til og kjennskap til stedet. De fleste aktiviteter gjennomføres i sommerhalvåret. Elevene blir kjent med lokale stedsnavn i Svartåsen (et fjell, ei tjønn, en rabb, ei elv og noen setrer), og de blir kjent på skolens område «Jordvollen» og vet hva husene der kalles. De deltar i vedlikeholdsarbeid som krattrydding og bygging av naturgjerde, de vet hvilken hensikt dette har og de blir fortrolige med å bruke redskaper som einersaks og kniv til krattrydding og spikking. De plukker bær og vet forskjellen på ulike bærslag og bruker bærene i matlaging/sylting. De finner også sopp og kjenner igjen kantarell og piggsopp, de steker soppen i panna og spiser. Vingelen 4 De får også se fangstgroper og lærer hva dette ble brukt til. De blir kjent med ulike husdyr, de deltar i separering av melk og annen tradisjonell matlaging av melk og kan fortelle hvilke matprodukter noen av husdyra gir oss. De lærer om treslag og busker i seterlandskapet, som einer, vier, bjørk, furu og gran og de finner myrplanter og vet noe om hva de kan brukes til og hva de ble brukt til før. De får trening i og lærer å observere naturen og bruke sansene (lytte, se, smake, lukte og føle), og de forteller om og beskriver opplevelsene etterpå. De får også trening i å oppholde seg i kano og lærer regler for trygg ferdsel på vannet. De lærer også navnet på ti fugler i området. De får delta i fiske og lærer om de to mest vanlige ferskvannsfiskene vi har i området.

VINGELEN - kulturlandskapet - ekstern aktør

Refleksjon over «Kulturlandskapet vårt og ressursene våre – før, nå og i framtida»

Gjennom prosjektet «Kulturlandskapet vårt og ressursene våre – før, nå og i framtida» blir elevene kjent med setergrenda Svart-
åsen, naturen og kulturhistorien i området. Gjennom praktisk arbeid får de konkrete erfaringer med bruk av naturressursene og bearbeiding av ulike råvarer fra seterlandskapet. På den måten lærer de noe om seterdriften og hvilken rolle de selv kan ha i å ta vare på kulturlandskapet. Elevene lærer om artsmangfoldet i området, og de utvikler glede ved å være ute i naturen. Gjennom dette opplegget lærer de å forstå og bidra til å finne løsninger på noen av dagens og framtidas miljøproblemer ved å se på vern av natur og miljø i lokal sammenheng. Elevenes aktive deltakelse bidrar til at flere elever finner glede i å bruke naturen rundt seg.