Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • kroppsøving
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

«Helt elektrisk» – et undervisningsopplegg for 6.-klassinger om vannkraft og elektrisitet, Håkvik skole

Elevene skal gjennom prosjektet tilegne seg kunnskap om hvordan elektrisitet kan produseres ved hjelp av vannkraft og hvordan slik energiproduksjon harmonerer med perspektiver om bærekraftig utvikling.

Fag: naturfag, samfunnsfag, matematikk, norsk, kropp og helse, kroppsøving
Trinn: 1. til 7. trinn
Læringsarena: Mølnfossen vannkraftmuseum i Håkvikdalen, klasserommet

 

Undervisning for bærekraftig utvikling i samarbeid med ekstern aktør

Nordkraft AS og Håkvik skole har i samarbeid utviklet og gjennomført dette prosjektet. Et eget undervisningsopplegg er laget, og Mølnfossen vannkraftmuseum har blitt tilrettelagt slik at skoleklasser kan komme hit for å få en mer virkelighetsnær og praktisk tilnærming til lærestoffet. I undervisningsopplegget har vi satt fokus på energiproduksjon fra vannkraft i teori og i praksis, samt på historikk, samfunnsnytte, ressursbruk og bærekraft perspektivet. Elevene gjennomførte ulike læringsaktiviteter innen tematikken på skolen og i klasserommet, og dro deretter på overnattingstur til Mølnfossen hvor de utførte flere praktiske læringsaktiviteter.

Beskrivelse av opplegget

Foto: Punsvik Foto Foto: Punsvik Foto Elevene trengte en del kunnskap om temaet vannkraft i forkant av turen til Mølnfossen. I forarbeidet fikk elevene se filmer om vannkraft og jobbet med praktiske forsøk om elektrisitet.

Første dag syklet elevene 13 km fra skolen med stopp underveis for å se på gamle dammer, rørgater og fundamenter til de aller første vannkraftverkene i kommunen vår, og på inntak til dagens kraftverk. Det ble senere på dagen etablert leir, satt opp lavvoer, laget mat ute samt praktisert kanopadling og kameratredning.

Elevene måler diameteren til røret. Elevene måler diameteren til røret. Neste dag syklet elevene 12 km til Storvannet for å se på et nedtappet vann og reflektere over konsekvenser av vannkraftutbygging. Elevene fikk videre demonstrert åpning av en «vanntunnel» mellom Storvannet og Nedstevannet. Synet av de frådende vannmassene som ble sluppet igjennom, gjorde et stort inntrykk på oss alle. Inne på Mølnfossen vannkraftmuseum fikk elevene først en omvisning før de gruppevis gjennomførte ulike stasjonsarbeid – som for eksempel om sluttet elektrisk strømkrets, vindkraft, Peltonturbin, elektroner i bevegelse, beregne volum av rørgate, quiz og vannbæring-stafett.

Etterarbeid på skolen var rapportskriving, utarbeiding av presentasjoner samt vurdering og evaluering av undervisningsopplegget.

Helt elektrisk - ekstern aktør

Refleksjon over undervisningsopplegget «Helt elektrisk»

Det har vært en lang prosess sammen med Nordkraft AS å komme fram til hvordan innholdet i undervisingsopplegget kunne tilpasses bruken av Mølnfossen vannkraftmuseum. I innledende fase av samarbeidet var planene forholdsvis omfattende. Etter en stund kom vi fram til at vi måtte ta ned ambisjonsnivået noe, og heller satse på å kunne utvikle Mølnfossen som museum og læringsarena over tid. Videre ble det lagt som en føring at det faglige innholdet måtte utvikles slik at museet ble «selvbetjent». Det vil si at skoleklasser som vil benytte seg av tilbudet i ettertid, ikke er avhengig av eksterne ressurser for å kunne gjennomføre sin undervisning ved denne læringsarenaen. Nordkraft AS har vært ansvarlig for å utvikle presentasjoner om vannkraftproduksjon - både historisk og  teknologisk. Håkvik skole har utviklet de delene som tar for seg elevenes forberedelser, gjennomføring og etterarbeid.

Erfaringer med å bruke andre læringsarenaer enn klasserommet har ofte vist at jo bedre forberedt elevene er faglig og sosialt, jo lettere er det å få til effektiv undervisning med et godt læringsutbytte. En viss faglig plattform bør elevene ha før de oppsøker den alternative læringsarenaen utenfor skolen, slik at den praktiske og virkelighetsnære undervisningen blir en konkretisering av det lærestoffet de har hatt en teoretisk tilnærming til i forberedelsesfasen. Når det også er lagt opp til at elevene skal presentere dette for neste års sjetteklassinger som skal til Mølnfossen, ser vi for oss at kunnskapen forankres sterkere, og at mulighetene for videre utvikling av undervisningsopplegget vil være styrket.

Et slikt undervisningsopplegg favner over mange fag og kompetansemål i LK06. Disse glir lett inn og gjennomføres samtidig i en naturlig kontekst. Her har vi flettet inn nåtidens og tidligere tiders bruk av vann til kraftproduksjon, matlaging utendørs, planlegging av overnattingstur, fysisk aktivitet og ferdighetstrening (kanopadling, kameratredning), faglig rapportskriving samt etterfølgende digital presentasjon av læringsaktivitetene. Samlet sett har elevene fått trening i et bredt spekter av de grunnleggende ferdighetene. I tillegg har det vært rom for undring og utforsking, og det er fascinerende å se hvor naturlig dette faller seg når en velger å ta elevene ut av klasserommet. Det er kanskje mest i slike settinger at perspektiver knyttet til natur, menneske og bærekraft får et innpass i elevenes mentale strukturer.

Samarbeidspartnere