Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • mat og helse
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag

Byafossen før og nå – natur og kultur i bygda vår, Byafossen skole

Byafossen skole ønsket å lage et helhetlig undervisningsopplegg, der elevene gjennom tverrfaglige aktiviteter får tilegne seg kunnskap og erfaringer om sitt nærområde. Hvordan det var her før og hvordan dette har utviklet seg gjennom historien fram til i dag. Området rundt skolen – med elva, fossen, vannet, myra, skogen og gårdene – byr på rik natur og lokalhistorie, som vi ønsket at elevene skulle bli kjent med.

Læringsarena: skolen, Byaelva, Rismyra, By gård/Riis gård, Geilvollhalla og Reinsvatnet

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Dette prosjektet inkluderer de fleste av skolens fag. Det favner svært mange kompetansemål og er godt integrert i skolens virksomhet. Ved at prosjektet går fra 1. trinn til og med 7. trinn, oppnår vi en progresjon og utvikling hos elevene. Elevene får økt kunnskap om natur og kultur i sitt nærmiljø, og de blir mye mer bevisst de verdier og det mangfoldet som finnes der. Elevene får for hvert år en økt bevissthet om bærekraftig utvikling (BU) og hvilken betydning dette har for vårt lokalmiljø. Elevene gjør seg erfaringer gjennom å være mye ute i naturen, gjennomføre ulike undersøkelser og aktiviteter, reflektere og gjøre begrunnede handlingsvalg ut fra de tre perspektivene i prinsippet om bærekraftighet (sosialt, miljømessig og økonomisk). Elevene får repetert begreper og BU-tankegang hvert år, og vil erfare at flere lærere ved skolen vil undervise etter dette prinsippet (rollemodeller).

Alle trinn fra 1. til 7. har hvert sitt fagområde og hvert sitt undervisningsopplegg innenfor temaet. Det har vært avgjørende at alle lærerne og de fleste av skolens fag har vært og er deltakende i denne prosessen. Undervisningsoppleggene vil være dynamiske, og det vil være avgjørende at det arbeides med aktuelle refleksjons- og handlingsoppgaver på alle trinnene.

Byafossen 1 Foto: Byafossen skole

Beskrivelse av opplegget

De ulike undervisningsoppleggene er tverrfaglige opplegg der de fem grunnleggende ferdighetene og fagene norsk, matematikk og kunst og håndverk fungerer som redskaper i arbeidet med mål i naturfag, samfunnsfag og mat og helse.

Undervisningsoppleggene inneholder:

 • kunnskapsdel: introduksjon av tema, faktakunnskap, samarbeid med skolebiblioteket og enkelte eksterne aktører
 • erfaringsdel: praktiske oppgaver i nærmiljøet
 • refleksjonsdel: holdnings- og handlingskompetanse
 • progresjon innenfor de fem grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy.

Vi har laget en felles PowerPoint-presentasjon som introduserer hvert enkelt tema, og vi forbereder elevene med tanke på bakgrunnen for prosjektet og begrepet «bærekraftig utvikling». Lærerne på hvert trinn deltar i arbeidet med å utarbeide gode refleksjons- og handlingsoppgaver, der elevene må ta stilling til en handling, ut fra ulike perspektiv i bærekraftig utvikling.

Målene er at elevene skal:

 • erfare at dette er noe hele skolen arbeider med
 • erfare at ting henger sammen
 • erfare hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling
 • bli nysgjerrige på nærmiljøet (kultur, dyr, fugler, planter osv.)

Eksempel på opplegg for 2. trinn. Eksempel på opplegg for 2. trinn.

Refleksjon over «Byafossen før og nå»

Målet vårt er å stimulere alle elevene til økt bruk av naturen, til rekreasjon og bærekraftig høsting fra naturen, samt å lære om artene i de aktuelle biotopene. Vi ønsker også at elevene skal oppdage at alt i naturen «henger sammen» og at vi er en del av dette samspillet på godt og vondt. Undervisningsoppleggene skal for hvert skoleår øke elevenes bevissthet om bærekraftig utvikling.

Å ha forankring i hele kollegiet har vist seg som en suksessfaktor for tidligere utviklingsarbeid som skolen har lyktes med. Dette er et ledd i vårt ønske om å være en «Vi-skole». Ved at prosjektet involverer hele kollegiet og går fra 1. trinn til og med 7. trinn, oppnås en progresjon og utvikling hos elevene. Elevenes kunnskap om sitt nærmiljø øker oppover i trinnene, og de etablerer en positiv holdning til de verdier og det mangfoldet som finnes der. Elevene bevissthet om bærekraftig utvikling (BU) øker, og det er viktig at de ser det i sammenheng med betydningen dette har for vårt lokalmiljø. Vår tanke er at elevenes holdninger og motivasjon for «å gjøre en forskjell» vil modnes, og at vi gir elevene et godt fundament som grunnlag for en handlingskompetanse i beste BU-ånd.

Stærreir i epletre. Stærreir i epletre. Foto: Byafossen skole