Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • matematikk
 • naturfag
 • norsk

Elva som pedagogisk ressurs

Hovedmålet for prosjektet var å skape tverrfaglig læring ved å bruke naturen og nærmiljøet og eksterne aktører. Samtidig ga dette teoretisk læring ved bruk av praktiske aktiviteter. Vi ønsket å skape en forståelse for viktigheten av og et ønske om å ta vare på det som førte til bosetningen Hegra, nemlig elva. Det å bevare det som finnes i og rundt elva er viktig for at våre barn og barnebarn skal få den samme gleden av elva og naturen som det vi har hatt.

Fag: Kjernefag var naturfag, matematikk og norsk. Samfunnsfag, mat og helse, kunst og håndverk med flere var også inkludert.

Læringsarena: Laksemuseet i Hegra, klasserom, skolens uteareal, elva og nærbekkene

Bilde Hegra nr4 Foto: Hegra skole

Undervisning for bærekraftig utvikling i samarbeid med ekstern aktør

Vi har knyttet ulike eksterne aktører til prosjektet. Dette er personer med god lokalkunnskap og som i stor grad bidrar til prosjektets lokale tilknytning. Stjørdal jeger- og fiskerforening er en viktig aktør innen kultivering og bevaring av elva og elvas miljø. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har bidratt med eksperter på vannmiljø og feltarbeid og har gitt elevene innsikt i elvas/bekkens nåværende status. De har bidratt med nødvendig feltutstyr og har demonstrert bruk av ulike feltmetoder for elevene. Hegra historielag har vært en nyttig ressurs som har gitt oss et større innblikk i hvorfor elva har spilt en så viktig rolle for Hegrasamfunnet gjennom årene.

tabell Hegra skole

Beskrivelse av opplegget

Undervisningsopplegget er et tverrfaglig, sjuårig opplegg hvor elevene skal få opplæring i ulike aspekter ved elva. De har lært om villaksens liv, oppdrettsnæringen, fisk som mat, elvas utseende, menneskelige påvirkninger på godt og vondt og hvorfor elva har så stor betydning som den faktisk har.

Ved å involvere og engasjere kollegiet på skolen, har vi vist elevene at det vi jobber med både er spennende og nyttig. Det å være med på å «lage» læringen og ha medbestemmelsesrett ga i seg selv motivasjon.

Bilde Hegra nr2 Foto: Hegra skole

Vi har utviklet en ressursbank som inkluderer alle deler av undervisningsopplegget, slik at lærerne ved skolen kan sikre seg de kunnskapene de trenger for å lære det videre. Vi har også skolert kollegiet slik at de i større grad har mulighet til å gjennomføre opplegget med elevene. Dette, sammen med å blande inn litt teori mellom feltarbeid/uteaktiviteter, har sikret at elevene har nok forkunnskaper til å ha godt utbytte av opplegget.

For å oppnå de målene vi har satt for hvert trinn i opplegget, er utforskende arbeidsmåter helt nødvendig. Eks: For at elevene skal lære seg hvordan laksens gyteprosess er, blir det mye mer konkret for dem hvis de kan dra ut og se hvordan en gytebekk ser ut, bidra til å gjøre den og miljøet rundt bedre, lete etter gytegroper og se på rogn, yngel og smolt.

Bilde Hegra nr3 Foto: Hegra skole

Refleksjon over «Elva som pedagogisk ressurs»

Vi ønsket å øke elevenes (og kollegiets) bevissthet og forståelse for den kritiske tilstanden villaksstammen er i, og hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling hos laksestammen i Stjørdalsvassdraget. Vi ville skape holdninger om og forståelse for at vi faktisk kan utgjøre en forskjell. Ved å legge til rette (rydde, gruse osv.) håper vi å se en økning i gyteaktiviteten i bekken vi skal adoptere over x antall år. Dette er konkrete eksempler og tiltak som bidrar til en økt bevissthet om bærekraftig utvikling fra det helt lokale til et mer globalt nivå.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Mangfold i naturen
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 2. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
   • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk
 • Kompetansemål etter 4. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
  • Skriftlig kommunikasjon
   • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
   • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • Kompetansemål etter 7. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
   • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
  • Skriftlig kommunikasjon
   • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
   • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler