Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • kunst og håndverk
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Fra kunnskap om snegla til et ønske om å ta vare på den, Utleira skole

Elevene skal gjennom dette prosjektet få gode opplevelser i naturen og kunnskap om snegla. De får god anledning til å reflektere, diskutere og stille spørsmål rundt biologien til snegla. Dette vil igjen gi dem større bevissthet rundt viktigheten av å opprettholde balanse i naturen. Kunnskap og egen deltagelse vil være et godt utgangspunkt for å ta vare på naturen og ha respekt for det som fins der. Metodene som brukes i prosjektet stimulerer til engasjement og aktiv deltaking.

Læringsarena: skolens nærmiljø og lokale naturområder

 

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Temaet for prosjektet har vært snegla og dens biologi. Naturfaget har derfor vært sentral med kompetansemål fra forskerspiren og mangfold i naturen. Prosjektet er inspirert av Naturfagsenterets prosjekt Forskerføtter og leserøtter og deres mantra; Gjør det, si det, les det og skriv det! Undervisningsopplegget har vært for elever på 1. trinn, og det har derfor vært lagt stor vekt på samtale og begrepsinnlæring. Det har vært naturlig å trekke inn kompetansemål fra norskfaget. Elevene har tilnærmet seg fagtekst og gjort bruk av lesestrategier, de har lest og blitt lest for, de har skrevet meget enkle tekster, de har lyttet og gjengitt informasjon, og de har brukt naturfaglig språk både i tekst og samtale. Opplegget har også berørt matematikk gjennom sortering av snegler og grafisk framstilling av sneglas forekomst. Mål fra kunst og håndverk har også vært naturlig å trekke inn da elevene har uttrykt egne erfaringer gjennom tegning. Ved bruk av læringsarenaer utenfor klasserommet er det viktig å knytte sammen det som skjer ute med det som skjer i klasserommet. Dette føler vi at vi har oppnådd gjennom vår tverrfaglige tilnærming.

Utleira 1 Foto: Utleira skole

Beskrivelse av opplegget

Undervisningsopplegget gikk over 4 uker. En rap om snegla, korte filmsnutter om snegler og samtale mellom to hånddukker ble brukt for å stimulere elevenes undring, samt til inspirasjon. Artsmangfold hos snegler ble utgangspunkt for tur i nærområdet. Før turen laget elevene regler for hvordan de skulle behandle sneglene med respekt. Begrepene levende organisme og observere ble introdusert for elevene. På turen dokumenterte elevene sneglefunnene sine ved å fotografere. Det ble lagt ut et utvalg sneglebilder på skolens læringsplattform ved slutten av dagen, slik at elevene kunne bruke bildene når de fortalte foresatte om turen de hadde vært på. Den tredje dagen sorterte elevene sneglefotografiene ut fra om sneglene hadde skall eller ikke, farge og andre egenskaper. Elevene fikk så i lekse å telle snegler i nærområdet sitt en gang i måneden det kommende året. Det ble laget en grafisk framstilling over hver måneds samlede resultat.

Gjennom å se på film om snegler og en plansje som viste sneglens oppbygning, fokuserte så elevene på hvordan sneglene beveger seg og sneglens ulike kroppsdeler. Deretter fikk de gruppevis utforske en levende snegl og lage illustrasjon av snegl i arbeidsheftet sitt. Lærerne hadde laget et faghefte om snegl som ble lest for og sammen med elevene. I tillegg til det faglige innholdet ble det lagt vekt på å innarbeide lesestrategier, samt begreper. I samtaler om snegler ble det laget faktasetninger som ble hengt opp på veggen. Elevene laget illustrasjoner til faktasetningene.

Neste tilnærming var begrepet habitat. Elevene så en filmsnutt hvor de stoppet opp ved ulike habitat og samtalte om disse. Deretter tegnet elevene hvordan et sneglehabitat burde være. Med dette som utgangspunkt dro klassen på tur for å lage sitt terrarium. De hadde med seg modelltegningen de laget dagen før. De skulle også finne snegler til terrariet. For å forberede egen utforskning leste elevene så en tekst laget av lærerne som handlet om hvordan forskere arbeider.

Klassen laget en oversikt over hva de visste om snegla og hva de ønsket å vite mer om. Deretter laget læreren enkle tekster som ga svar på en del av spørsmålene, som elevene fikk jobbe med. Prosjektet ble avsluttet med et felles forsøk hvor de observerte hvor langt fire snegler beveget seg i løpet av fem minutter. I forkant laget elevene hypoteser for hva de trodde ville skje. De diskuterte resultatet i etterkant av forsøket.

Utleira tabell

Refleksjon over «Fra kunnskap om snegla til et ønske om å ta vare på den»

I prosjektet har vi brukt nærmiljøet som elevene ferdes i til vanlig, og elevene har fått kunnskap om mangfoldet de møter der. Vi opplever at elevene i større grad har fokus på å verne om det de har fått kunnskap om. De har vært veldig opptatt av å verne om de levende organismene. Dette kommer til uttrykk både hjemme og på skolen. De har fått en forståelse av at det også er viktig å ta vare på de små organismene, og at disse har sin plass i naturen.

  Utleira 2 Foto: Utleira skole