Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

TUNDRA Schoolnet, Vestre Jakobselv skole

Undervisningen har tatt utgangspunkt i TUNDRA Schoolnet som er et forskningsbasert skoleprosjekt. Målet for dette prosjektet er å gi et kunnskapsløft om klimaendringer for lærere og elever i tundraregionen ved å øke bevisstheten om, samt nysgjerrigheten og engasjementet for de klimaendringene som trolig vil møte kommende generasjoner i nordområdene.

Læringsarena: Hornøya fuglereservat, skolens nærmiljø, klasserommet


Figur 1. TUNDRA Schoolnet årshjul ved Vestre Jakobselv skole. Figur 1. TUNDRA Schoolnet årshjul ved Vestre Jakobselv skole. Foto: Vestre Jakobselv skole

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Vestre Jakobselv skole har hatt aktiviteter knyttet opp mot Tundra Schoolnet gjennom hele skoleåret (se figur «Årshjul»). Hvert år gjennomfører vi ringmerking, fellefangst av smågnagere, rypetelling på høyfjellet i samarbeid med 9. trinn, rypesnareprosjekt, rovdyr-registrering med viltkamera og sportegn-søk, utforsking av snøprofil, registrering av løvsprett og ekskursjon til fuglefjell.

Beskrivelse av gjennomføringen av undervisningsopplegget

Årshjulet i figur 1 viser hoveddeler av undervisningsopplegget og i hvilken tidsperiode disse har blitt utført. De fire hovedfasene i gjennomføringen har i hovedsak vært å 1) innledningsvis aktivisere elevenes forkunnskaper samt skape et læringsbehov, 2) legge til rette for at elevene kan utforske gjennom ulike metoder, 3) la elevene kommunisere sin kunnskap og utvikle sitt faglige språk og 4) få elevene til å utvikle dypere og bredere forståelse i forhold til eget utgangspunkt, samt utdype temaet og bygge bro til andre deler av faget. Dette mener vi er i nært samsvar med 5E-modellen, slik den bl.a. blir presentert av Korsager og Fiskum (2012).

Vestre Jakobselv tabell

Refleksjon over deltakelse i TUNDRA Schoolnet

Vestre Jakobselv skole sin deltakelse i TUNDRA Schoolnet har gjennom utforskende aktiviteter og bruk av nærnaturen som læringsarena, bidratt til å gjøre elevene bedre kjent med tundraøkosystemet. Involverte lærere mener å se at elevene gjennom prosjektet, i større grad viser et bevisst forhold til å opptre mer skånsomt i naturen. Gjennom undring og nysgjerrighet til den lokale naturen, har både naturglede og ønske om naturkunnskap vokst, og samtidig evnen til å se hvordan vi mennesker som lever her lengst mot nord utgjør en brikke i det større og globale bildet. Utforskende læringsaktiviteter har vært motiverende for elevene, og dannet grunnlag for en større innsikt i hvordan kunnskap bygges. Det å bidra til innhold i en kunnskapsbase med betydning for nordområdene, har både elever og lærere opplevd som spesielt meningsfylt.

Vestre Jakobselv 2 Foto: Vestre Jakobselv skole