Passer for

 • barnetrinn 5-7

Mat til verden, Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Gjennom prosjektet vil vi produsere og videreforedle matvarer lokalt. Elevene vil få innføring i produksjonsmetoder, mattradisjoner, lokal historikk og praktisk gjennomføring av matproduksjon på Sør-Helgeland.

Brønnøysund

 

Digitalt: Statistikk, databehandling og informasjon

Temaet blir introdusert for eleven i lokalt ”kick-off”. Motivasjonen skal være å produsere matvarer til mat og helse-undervisningen i 6. klasse, arrangere torv-dag, og lage julebord med lokalprodusert mat i desember 2013.

Kortfattet tidsplan for prosjektet:

Uke 2/13: ”Kick-off”, elever i 5ab

Mellomarbeid, teori/praksis

Uke 13/13: Grønnsaksfrø såes i klasserommet

Uke 20-21/13: Væravhengig tidlig/sein vår: Såing, potetsetting, utplanting av planter fra skolen. Veddrift

Mellomarbeid: Teori/praksis

Uke 25: Luking, kultivering. Torvstikking

Sommerferie: Bruk av SFO til luking

Uke 34: Luking, smaksprøver

Uke 37: Innhøsting

Bearbeiding: Mat/helse, torvdag

Uke 40/41: Saueklipping, slakting, ull, skinn

Bearbeiding: Mat/helse, kunst/håndverk

Julebord: 5ab med lærere og gjester: Prosjektet avsluttes         

Læringsarena

Klasserommet:

Undervisningsopplegg som skal sikre nødvendige forkunnskaper. ”Drivhus”: Så, prikle og plante grønnsaksplanter som senere settes ut på friland

Hubudalen:

Gård med tilgang på areal til dyrking av grønnsaker, poteter og korn, tilgang til veddrift, dyr, torvstikking og miljø for historikk og utforsking

Undervisning for bærekraftig utvikling

 • Sammenlignende produksjon på økologisk og konvensjonelt areal
 • Miljø- og energiregnskap
 • Kortreist og importert mat
 • Selvforsyning

Utforskende arbeidsmåter

Sammenligne innsatsfaktorer i produksjon av landbruksartikler: Vann, lys, jordsmonn, gjødsel, plantevernmidler, osv.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i mat og helse

 • Etter 7. årssteget
  • Mat og livsstil
   • lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva plass dei ulike matvaregruppene har i kosthaldet
   • forklare korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen
  • Mat og kultur
   • vurdere kva god måltidsskikk inneber
   • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 7. årstrinn
  • Visuell kommunikasjon
   • fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
  • Design
   • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive referansesystemet og notasjonen som blir nytta for formlar i eit rekneark, og bruke rekneark til å utføre og presentere berekningar
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • Statistikk og sannsyn
   • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

Læreplan i kroppsøving

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Idrettsaktivitet
   • utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
  • Friluftsliv
   • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 7. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy