Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10

Fiskeolje og annen olje i Lofotsamfunnet - et fokus på miljø og næring, Svolvær barne- og ungdomsskole

Lofoten står nå i et samfunnsmessig historisk skjæringspunkt. Det skal snart avgjøres om vi blir en olje og gassregion, eller om man skal satse mer på andre tradisjonelle, eller nye alternative næringsveier. Dette ønsker vi å sette i et lokalpedagogisk perspektiv, der hovedvekten blir samfunnsfag og naturfag. 

 

Svol1

 

Vi ønsket at elevene selv skulle tilnærme seg en forståelse for bærekraftighet ved hjelp av undersøkende metoder. Blant annet skal 70 åttendeklassinger rundt på bedrifter i regionen, for selv å undersøke hvordan hver enkelt bedrift jobber i forhold til bærekraft. Her får de foredrag, omvisninger og ikke minst praktisk deltagelse på sine bedriftsbesøk.

På vår skole ønsker vi dermed sette fokus på hva som vil være en bærekraftig utvikling - sett i lys av både kystkulturhistorie, ny næringsvirksomhet og ikke minst Lofotens unike økologi. Man har for eks startet forskning og utvikling av tidevannskraftverk, og vurderinger av vindmølleparker her i Lofoten.

Svol2

 

Vi ønsker å bevisstgjøre elevene på dette med energiforbruk og gjenvinning på en praktisk måte, der vi også tar kunst & håndverksfaget med i arbeidet. Planen vår er at vi i samarbeid med Lofoten avfallsselskap (LAS), ønsker å samle inn søppel (fortrinnsvis i fjæra), for så å bruke det som byggesteiner i et skulpturarbeid. Med dette som utgangspunkt kan vi sette forsøpling i sammenheng med fjæras økologi og egenart som naturområde. I tillegg vil vi her sette fokus på materialgjenvinning, og dermed avfallsselskapet som miljøaktør i nærsamfunnet. Det hele prøver vi sette inn i en sammenheng med «UBU».

Akkurat nå har vi også en dialog med Havforskningsinstituttet, der vi prøver å få til et samarbeid med skolen vår. Tema vil her være bærekraftbegrepet i forhold til diskusjonen rundt oljeboring utenfor Lofoten. Her er det meningen å skissere forskjellige framtidsscenario der bærekraft blir diskutert i forhold til hvert enkelt av dem. Hvis vi får dette til vil vi få besøk fra Havforskningsinstituttet medio juni.

Læringsarena

Skolen, Lokale bedrifter og institusjoner, Nærmiljøet

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi ser for oss tre hovedperspektiver i dette opplegget.

 

1) Hva vil en etablering av olje og gassnæring innebære for Lofoten? (Samfunnsmessig, miljømessig)

 

2) Hvilke alternative fornybare energikilder kan man utvikle/utforske og satse på i forhold til bærekraftighet?

 

3) Kan vår egen kysthistorie lære oss noe om en bærekraftig tenkemåte i dagens Lofoten? (Kan en kanskje skape alternative næringsveier?)

 

Vi ser det sånn at de tre hovedperspektivene vil kunne gi elevene svært gode innfallsvinkler til å lære, reflektere og mene noe om temaet bærekraftig utvikling.

Utforskende arbeidsmåter

Mye av arbeidet vil basere seg på Forskerspiren. En viktig utfordring for elevene blir å utvikle egne hypoteser basert på innledningsvis arbeid i forhold til problemstillingene. En er ute etter hvilke løsninger som kan finnes i forhold til en bærekraftig utvikling i Lofoten. Hypotesene må begrunnes ut fra den kunnskapen de har, mens arbeidet med å teste ut holdbarheten til disse vil være den viktigste inngangsporten til økt refleksjon, kunnskap og kompetanse.

Grunnleggende ferdigheter

Det vektlegges bruk av grunnleggende ferdigheter i undervisningsopplegget. Noen føringer vil bli gitt, men elevene må være med i planleggingen når vi skal bestemme hvilke metoder og arbeidsvektøy som er nyttige i forhold til problemstillingene. Hva trenger en av informasjon, hvordan kan en samle inn denne og hvordan skal en tolke informasjonsmaterialet? Hvordan står oljeindustriens og miljøorganisasjonenes informasjon i forhold til det som publiseres fra (for eks) Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Direktoratet for naturforvaltning etc.