Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Fiskeuka, Sommarøy skole

Sommarøy skole ønsker å tilby elevene en gjennomtenkt og god faglig presentasjon og innføring i det som er hovednæringen i kommunen vår. Vi vil samle og kvalitetssikre vårt opplegg på en måte slik at det får en betydning og en status i nærmiljøet. Det skal gi en solid forankring, både teoretisk og praktisk, slik at elevene kan finne det interessant å se for seg ei framtid knyttet til kommunen.

sommarøy

 

Fiskeuka omfatter 1.-7. klasse ved skolen. Uka er lagt til midten av februar når vinterfisket pågår for fullt og aktiviteten i havna på Myre er på det mest hektiske. Hver klasse har sin fisk som studeres grundig og ender opp som en middagsrett på bordet. Hver klasse har en eller flere ekskursjoner ut i lokalmiljøet.

1. klasse går til kaia og ser på livet på fiskemottaket, studerer ulike fiskeslag og ser på båtene.

2. klasse studerer hysa spesielt og har samarbeidsavtale med Hotell og Næringsmiddelfag på videregående skole der de sammen lager fiskekaker, dekker bord og spiser sammen.

3. klasse tar for seg kveita. Alle studier av fisk ender opp som et godt måltid mat. Museum Nord avd. Øksnes er svært velvillig og legger til rette for studier av utviklingen av fiskebåter og redskaper. Klassen skal også besøke en moderne fiskebåt og se på redskaper og teknologien som finnes ombord.

4. klasse tar for seg laksen. Her har vi mulighet til å følge næringa fra yngelen klekkes til laksen slaktes. Vi ser på smoltanlegg, setting av smolt i merder, foring fra store moderne foringsflåter og til slutt besøk på slakteriet.

5. klasse vil ta for seg ulike måter å videreforedle fisken på. De vil besøke filetbedrifter, se på salting og henging av fisk og så tilslutt se hvordan det som før var avfall, nå behandles og blir en verdifull ressurs.

sommarøy 2 6. klasse har silda som sin fisk. Deres hovedfokus vil gå mot yrkesorientering. De møter personer og besøker bedrifter som er direkte knyttet opp mot fiskeriene; redskapsfabrikken, besøk ombord i tråler, teknologibedrifter som selger og reparerer utstyr til fiskeflåten m.m.

7. klasse ser nærmere på skreiens vandring inn til kysten vår for å gyte. De ser også nærmere på næringskjeder og næringsnett. De går også grundigere inn på forurensingens farer og mulige konsekvenser av global oppvarming. Klassen går også nærmere inn i historikken og utvikling i fiskeriene.

 

Læringsarena

Skolen

Lokale bedrifter og lag

Museum Nord avd. Øksnes

Undervisning for bærekraftig utvikling

I det nære forholdet vi ser ut til å kunne skape med fiskerinæringa, vil hver og en av elevene kunne finne sin plass ut fra interesser og anlegg. Elevene får med seg historien i sagn og faktafortellinger. Det gir dem muligheten til å få et videre perspektiv på utviklingen som har foregått og se muligheter for ei framtid i utvikling. De får lære om ressursforvaltning og planmessig forskning og vurdering av ressursbruk. Elevene blir kjent med bestandsforskning og de får et innblikk i den lokale utvikling.

I tider hvor det diskuteres oljeleiting utafor Lofoten og Vesterålen, blei det gjort en interessant observasjon. 5. klasse hadde ueren som sin fisk. I faktainnhentingen om denne fisken blei det registrert at det var en utrydningstruet art. Samtidig blei det funnet at ueren parrer seg i Barentshavet og tar på vandring sørover mot norskekysten. Hannene gir seg igjen ved Finnmarkskysten, mens hunnen drar videre til Vestrålsegga hvor den føder sine avkom i mai – juni. Spennende, - men hva skjer på eggakanten i tida framover?

Vi snakker om bærekraftig utvikling!

Utforskende arbeidsmåter

Elevene får kjennskap til at det foregår forskning på miljøet i havet. De ser at det skjer ei utvikling ombord i fiskefartøyene for å lette arbeidssituasjonen for fiskerne. Det snakkes om sikkerhet og behov for kompetanse på forskjellige nivå. Det gis kontinuerlig utfordringer på nyvinning og utvikling ombord, i styrhuset og på kaia.

Samarbeidspartnere