Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Avfallshåndtering - fra verdiløs søppel til verdifullt avfall, Tveiten skole

Prosjektet "Avfallshåndtering- fra verdiløs søppel til verdifullt avfall" tar for seg avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Det fokuseres på stedstilpasset undervisning, holdningsendring og personlig engasjement blant barn og voksne ved skolen. 

kompost

 

Prosjektet som helhet er nedfelt i skolens årsplaner fra 1. til 7.klasse. Skolen fokuserer på å bevisstgjøre elevene på kontrasten mellom naturens avfallshåndtering og menneskets egen avfallshåndtering. Naturen har en sirkulær produksjonslinje med tilnærmet fullstendig nedbrytning og gjenvinning av avfall. Mennesket har en rettlinjet produksjonslinje med råstoff i den ene enden og avfall i den andre. Det store spørsmålet er: Hvordan kan vi mennesker bli like gode på avfallhåndtering som naturen?

Hovedfokus er derfor at elevene gjennom sitt 7.årige skoleløp tilegner seg erfaring og kunnskap som tilsier at vi mennesker, i likhet med naturen, kan lære å ta hånd om avfallet vårt på en bærekraftig måte. Elevene lærer om nedbrytere, de komposterer matavfallet sitt, raker sammen lauv til kaldkomposten og gjennomfører ulike forskerprosjekter opp gjennom skoleårene. I klasserommet kildesorter de papir og plast.

 

nedbryt

Læringsarena

Skolens nærmiljø og kommunens avfallsdeponi. I forbindelse med dette undervisningsopplegget drar 7.klassene til Notodden kommunes avfallsdeponi på Goasholt på ekskursjon (IRMAT A/S). Personalet der bidrar derfor også til skolens arbeid med ytterligere tilegnelse av kunnskap om avfallshåndtering. 

Undervisning for bærekraftig utvikling

Å endre elevenes holdninger til forbrukersamfunnets “kjøp og kast” mentalitet. De skal forstå at ved å gjøre som naturen selv, gjenvinne og gjenbruke, vil søppelbergene minke og med det også forurensing til luft, vann og jordsmonn. 

Utforskende arbeidsmåter

Gjennom ulike emner, oppgaveløsning, diskusjoner og notater skal elevene tilegne seg forståelse av årsaksforhold og sammenhenger tilknyttet problemområdet. Noe fagterminologi og begreper blir kjent for elevene. Under arbeidet skriver elevene logg etter hver økt. Der skal de oppsummere og vurdere gjennomføringen av dagens økt og si noe om hva de må gjøre neste arbeidsøkt. Under punktene utprøving og observasjon forbereder og gjennomfører elevgruppene en ekskursjon til avfallsdeponiet på Goasholt. Det skal lages intervju mal med målrettede spørsmål sett i forhold til eget valgt problemområde. 

Grunnleggende ferdigheter

Praktisk arbeid (feltarbeid og ekskursjoner), loggbok, skriftlig for- og etterarbeid, legge fram resultater og evaluere det de har lært (jfr grunnleggende ferdigheter og norsk/IKT som redskapsfag).