Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Forsking på kortnebbgås, Beistad skole

Temaet for undervisningsopplegget er forsking på Kortnebbgås. Registrering av merket gås, telling av gås, registrering og beregning av beiting på grasåker, kornåker og nysådd åker. 

 

Beistad skole2

Vi valgte dette temaet fordi vi vil bruke skolens nærområde i større grad. Lære elevene området å kjenne, og skape interesse og engasjement for skolens nærområde. Både med tanke på artsmangfold, men også med tanke på bærekraftig utvikling (miljø, lokale veiprosjekt).

Kortnebbgåsa mellomlander i Trøndelag både på høst og vårtrekket. Den preger bygda vår, spesielt om våren, i stor grad.  Gåsa står for en del utfordringer i landbruket, med beiteskader osv. Den har hatt et negativt fokus i flere år pga. dette.

Vi ønsker å utnytte gåsas mellomlanding her i distriktet til noe positivt. Noe som allerede har blitt tatt tak i av stiftelsen "Kortnebbgåsas ve og vel" som med en rekke sprøe tiltak for bygda, og med sin 2.plass i Frivillighetsprisen på TV2 har gjort gåsa til en merkevare for bygda. I tillegg blir det arrangert en Kortnebbgåsfestival hver vår i bygda. Der kunne det vært aktuelt at elevene stiller ut noe av arbeidet de gjør i dette prosjektet.

Beistad skole1

Læringsarena

Skolen og lokalmiljøet (fjæra og åker)

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi tenker at ved å gi elevene kunnskap og mulighet til å reflektere rundt livsvilkårene for arten og påvirkning lokalt og globalt, vil vi skape en større bevissthet rundt dette hos elevene.

Slik vil de kunne se konsekvenser av inngrep i naturen, og trekke sammenhenger lokalt og globalt? Hvilken betydning vil det få for gåsa på Beitstad om vi bygger vei i fjæra? Hvordan vil global oppvarming, havstigning, påvirke levevilkårene for gåsa?  (Og også andre steder i verden.)

Dermed tror/håper vi elevene skal utvikle en større interesse og et større miljøengasjement for å bruke naturen på en bærekraftig måte. Slik står de bedre rustet til en evt. fremtidig miljødebatt. Men vi ønsker også å påvirke elevene til å bli mer miljøbevisste i hverdagen. F.eks. gjennom søppelsortering, forsøpling og varsom ferdsel i naturen.

Grunnleggende ferdigheter

Norsk: De grunnleggende ferdighetene i norskfaget (lese, skrive) får elevene trenet mest på gjennom for eksempel forberedelsene, og i etterarbeidet. De skal også notere underveis under ekskursjonene. I tillegg vil elevene måtte finne info om arten i oppslagsbøker og på nett, og skrive om disse både for hånd og på data.

Naturfag: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I vårt opplegg skal elevene jobbe skriftlig i en egen forskerbok. Der skal de jobbe etter prinsippene til forskerspiren og bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer. Som å formulere hypoteser, og lære betydningen av å gjøre et forskningsarbeid. De skal også bruke digitale hjelpemidler i arbeidet. Til slutt skal de kunne argumentere for de vurderinger de gjør i sine konklusjoner. Og kanskje komme med refleksjoner rundt bærekraftig utvikling og en egen bevissthet, og argumentere for egne meninger rundt dette.

Samarbeidspartnere