Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 1-2

Nært, men fjernt og fjernt, men nært, Børsa skole

Vi har valgt dette temaet fordi det er en sann historie som hører bygda til. Det er viktig at elevene får kjennskap til lokalhistorien, både fordi det er en del av deres hverdag og identitet og for å få en bedre forståelse av tida før og nå. Elevene får kunnskap om nærmiljøet, og vi får en flott innfallsport til å stimulere elevenes nysgjerrighet. I tillegg ønsker vi å sette fokus på dagens forbruk, og hva vi kan utnytte fra naturen.

Børsa skole, Sør-Trøndelag Brødtekst fortelling og samtale

Vi har en unik lokalhistorie som er knyttet til det området vi bruker. Området heter Svenskrommet og er et fantastisk uteområde, vel 3 km fra skolen. Historien forteller at for ca 150 år siden bosatte Per seg i Hølberget, ved  Svenskrommet. Det var en kjærlighetshistorie som gjorde at han flytta dit. Hølberget er ei lita hule inne i skogen, ikke større enn 3-4 kvadratmeter.  

I den lokale læreplanen har elevene i 1. klasse temaet «Bli kjent med hjemstedet mitt». De bruker mye av høsten til å besøke hverandre og se hvor hver enkelt bor. Da snakker de om forskjellige typer hus, fargen på husene, skoleveien, etc. Dette vil vi bygge videre på i dette prosjektet. Gjennom samtale vil vi ta for oss besøkene elevene har gjort hos hverandre og snakke om hvor en kan bo, hva en trenger der en bor, farer, hvordan vi kan få varme i husa om vinteren, hvor vi lager maten, etc. Elevene får bruke fantasien og forske på ulike hus gjennom tegning, plastilina, byggeklosser, i sandkassa og på nettet.

Læringsarena

Opplegget vil hovedsakelig foregå ute. Besøkene til medelevene og til Per i Hølberget vil skje over en lengre periode med samtale og aktiviteter innimellom. Besøket i hula kan gjennomføres flere ganger i løpet av året. Samtale og refleksjon vil foregå der og da. Arbeidet med oppgaver vil foregå i klasserommet.

Læringsmål

Kompetansemål: Samtale om ulike typer hus og rom i nærmiljøet.

Elevene skal:

 • lære at det går an å bo i mange forskjellige hus
 • kunne tegne minst tre ulike hus som de har besøkt

Kompetansemål: Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt menneskets plass i naturen.

Elevene skal:

 • samtale og reflektere om hvordan det er å leve ute i naturen i all slags vær
 • vite hvordan en kler seg i forskjellig vær
 • kunne vise hvordan en kler seg ved å bruke papirdukker som kles på
 • samtale om hvordan en kan spise seg mett ved det en finner i naturen
 • kunne skrive/tegne om noe av det en kan spise i naturen
 • kunne skrive/tegne og sammenlikne med det de spiser til daglig

Kompetansemål: Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet.

Elevene skal:

 • kunne beskrive lukter, lyder, hva de ser i hula
 • måle temperatur i hula. Sammenligne med innetemperatur i klasserommet
 • kunne tegne hula og det de har observert av naturforholdene rundt hula

Kompetansemål: Uttrykke egne følelser, meninger og opplevelser.

Elevene skal:

 • kunne beskrive muntlig hvordan de tror det er å bo i ei hule, – i forhold til sult, ensomhet, kulde, aktiviteter, tid etc.
 • kunne tegne ulike ansiktsuttrykk hos et menneske som viser sinne, redsel, glede
 • kunne beskrive hvordan Per hadde det når han hadde kjærlighetssorg
 • kunne beskrive hvordan det er å sove på bakken i ei hule
 • uttrykke sine tanker og følelser gjennom sammensatte tekster som tegneserier, dikt og rollespill

Kompetansemål: Samtale om personer og handling i fortellinger fra eget lokalmiljø

Elevene skal:

 • kunne skrive/lage tegneserie om en person de har hørt om
 • kunne tegne Per som fryser med en snakkeboble
 • kunne fortelle muntlig om Per i Hølberget til foresatte

Kompetansemål: Skape fortellinger om mennesker før i tida og snakke om forskjeller og likheter før og nå.

Elevene skal:

 • kunne finne minst seks ulikheter mellom å bo som Per i Hølberget og hvordan de bor selv og vise det gjennom skriving, tegning og dramatisering

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi ønsker ikke at elevene skal måtte leve som Per i Hølberget. Det at Per klarte seg med så få ting, er til ettertanke. Det er den affektive delen vi vil legge vekt på. Derfor vil vi samtale og reflektere sammen med elevene:

 • Trenger vi alt det vi har rundt oss av leiker og utstyr?
 • Omsorg for de som ikke har så mye. Hvordan kan vi hjelpe?
 • Vi er avhengig av naturen. Per levde mye av det han fant rundt seg. Hva bruker vi i naturen?
 • Han hadde rent vann. Hvordan kan vi klare å holde vannet rent? Ta vare på naturen. Kildesortering.
 • Hva kan vi passe på? 

Utforskende arbeidsmåter

Elevene må deles i grupper på 10–12 elever for å få den optimale muligheten til å ha utforskende samtale om hvordan Per levde og hvordan elevene har det hjemme. De andre gruppene får i oppgave å gjennomføre aktiviteter som Per måtte gjøre hver dag. 

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene som er aktuelle på dette klassetrinnet er først og fremst å kunne uttrykke seg muntlig, men for noen vil det også være skriftlig. Elevene skal samtale, reflektere, beskrive og presentere egne opplevelser og observasjoner fra naturen. Per i Hølberget kan knyttes til mange temaer gjennom skoleåret som været, årstider, høytider, etc. Gjennom samtale, dramatisering, formingsoppgaver og skriveaktiviteter som brev, tegneserier, fortellinger kan historien om Per i Hølberget få en større plass.

Samarbeidspartnere