Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Slik jobbet Tistedal skole med problemstillinger

Med «Tømmerdrift i og ved Femsjøen» har Tistedal skole jobbet fram en problemstilling med miljø, sosiale og økonomiske perspektiver, på tvers av fag og klassetrinn.

Tistedal skole

Tistedal skole har satt i gang med et prosjekt i samarbeid med Den naturlige skolesekken som tar for seg ulike temaer fra egen bygd. Prosjektet skal gjennomføres på tvers av fag og klassetrinn, og både lærere og elever har bidratt i utviklingen av problemstillinger.

Skolen innså helt fra starten av at det ikke var nok med en engasjert prosjektgruppe. Rektor hadde derfor satt av tid til arbeid med prosjektet med alle ansatte på skolen, slik at alle fikk muligheten til å bidra. Deretter ble det satt i gang en idemyldringsprosess rundt om i klassene. Ved hjelp av tankekart fortalte elevene hva de ønsket å lære om Femsjøen. Elevenes mange ideer og engasjement i denne ideprosessen bidro til å gi lærerne økt motivasjon til å gjennomføre prosjektet. Resultatet ble at to lærere fra hvert trinn foreslo ett tema som man videre kunne utvikle problemstillinger til.

Da vi gikk gjennom temaene sammen med lærerne, viste det seg fort at de fleste temaene som var valgt ut hadde stort potensiale til å romme gode problemstillinger som tok inn i seg alle perspektivene i bærekraftig utvikling.

lærere på Tistedal

Spesielt pekte temaet «Tømmerdrift i og ved Femsjøen» seg ut. Dette temaet går igjen i 4. og 7. trinn med noe ulikt fokus. Tanken var å bygge opplegget fra 4. klasse videre ut i 7. klasse. Så hvordan trekker man miljø, sosiale og økonomiske forhold inn i dette?

Som veiledere og «flue på veggen» plukket vi opp mange momenter som kunne plasseres under de ulike perspektivene. Under miljø ville det være naturlig å undersøke hvordan tømmerdriften påvirker og har påvirket økosystemene i og ved Femsjøen. Hvordan har denne påvirkningen endret seg? Er det bedre nå enn før og i så fall hvorfor? Når man snakker om at tømmerdriften har endret seg, blir det også naturlig å se på hvorfor den har det i et økonomisk perspektiv. Hva har tømmerdriften hatt å si for økonomien i Tistedal før og nå? Dermed kommer man straks inn på at mange kanskje bosatte seg i Tistedal nettopp på grunn av tømmerdriften, noe som belyser et sosialt perspektiv ved problemstillingen. Hvorfor bor folk i Tistedal i dag? Hvor mange arbeider i tømmerdriften nå sammenliknet med tidligere?

Sånn kan man fortsette nesten i det uendelige, men her er jo også noe av utfordringen å begrense seg og samle disse spørsmålene under en større problemstilling. Her kunne en slik problemstilling være: «Hvordan og hvorfor har tømmerdriften i og ved Femsjøen utviklet seg, og hvordan har den virket inn på omgivelsene?». Dessuten er det viktig at elevene skal kunne ta del i den videre prosessen med å utvikle mer spissede problemstillinger til temaet. Dette var lærerne vi snakket med også opptatte av, og så at det krever at de selv har tenkt gjennom mange mulige vinklinger på forhånd.

tømmerslep

Når lærerne på Tistedal nå skal gå videre med arbeidet med prosjektet sitt, vet vi at de allerede har mange planer og ideer om hvordan de kan utforske problemstillingene. Det var lærere som ønsket å starte med å motivere elevene gjennom å gå hjem å spørre besteforeldre om hva de husket om tømmerfløtingen i gamle dager. Det var planer om å utforske moderne tømmerdrift ved å dra på besøk til Saugbrugs, og de ønsket å ta elevene med på å utforske økosystemene i og ved Femsjøen. Egen båt sto høyt på ønskelista blant de som ville ut og fiske for å utarbeide nye matretter under tema «Mat fra Femsjøen».

Lærerne og elevene på Tistedal skole er på full fart inn i en spennende tid hvor de kommer til å utforske og finne svar på spørsmål som viser hvordan man må ta hensyn til både miljø, sosiale forhold og økonomi for å kunne ha en bærekraftig utvikling av bygden sin. På denne måten kan de også få økt sin handlingskompetanse når de møter på liknende problemstillinger i fremtiden enten det er lokalt eller globalt.