Hopp til hovedinnhold

Jeg fant, jeg fant! - Strandsonen som læringsarena

På Sandnes skole sykler de til Dybdalstranda for å undersøke det biologiske mangfoldet og bli kjent med utfordringer som følger av turisme og forsøpling.

Sandnes skole_glade elever

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Sandnes skole har utarbeidet et helhetlig undervisningsopplegg som omfatter elevene på alle trinn (1.-7. klasse). Undervisningsopplegget involverer fra 2-4 ulike fag på hvert trinn og omfatter mange ulike kunnskapsmål. Vi ønsker at elevene gjennom prosjektet ”Jeg fant, jeg fant! Strandsonen som læringsarena” skal få kunnskap og forståelse for bærekraftig utvikling og at de blir bevisste på hva de selv kan bidra med og hva vi som samfunn kan gjøre for å ta vare på områdene for framtida.

Elevene i 1.-3.-klasse har vært på tur til Dybdalstranda. Der har de samlet inn dyre- og plantearter i fjæra og laget tabeller og søylediagrammer over det de har funnet. 3. klassingene har i tillegg plukket søppel og sett på hva som er naturlig og hva som er menneskeskapt av det som finnes i fjæra. De har også laget sin egen forskerbok! Formålet er at elevene gjennom disse aktivitetene bl.a. skal oppleve glede over å være ute i naturen og få en tro på at alle kan bidra positivt m.t.p. forsøpling.

dybdal 3

I løpet av 4.-7. klasse har elevene besøkt Friisøya der de har fått lære om Friisøyas rike historie. Elevene i 5. - 7. klasse har også vært på tur til Bjellandstrand. 5. klassingene registrerte og plukket søppel, mens 6. klasse arbeidet med å kartlegge det biologiske mangfoldet både her og på Dybdalstrand. De samlet og bestemte også ulike arter av dyr og planter i strandsona. Vi har hatt samtaler og klassediskusjoner der elevene har gitt uttrykk for tanker om artsmangfoldet og dagens bruk av nærområdene samt om hvordan elevene tenker dette vil kunne bli i fremtiden. 7. klassingene tok bilder av og registrerte spor etter istida. Med utgangspunkt i dette skrev de en fagartikkel. Vi håper at elevene gjennom dette arbeidet ser verdien av å ta vare på historiske spor samt at de har fått tro på at den enkelte kan bidra til at det unike området blir bevart.

mål  

Tabell 1: Et utvalg av aktuelle kompetansemål i læreplanen.

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

5E

Tabell 2: Utforskende undervisning. Eksempler på elevaktiviteter hentet fra undervisningen i 6. klasse.

 

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

Gjennom dette prosjektet har elevene på alle trinn jobbet flerfaglig og utforskende. De har arbeidet med prosjektet over lengre tid og har vært delaktige gjennom hele prosessen, fra planlegging og gjennomføring til etterarbeid og evaluering. Vi har inntrykk av at elevene gjennom dette arbeidet har fått en dypere forståelse for de ulike temaene vi har jobbet med.

 

Det er viktig å bruke god tid på samtaler og refleksjoner med elevene underveis og i etterarbeidet, der det fokuseres på bærekraftig utvikling og den enkelte elevs mulighet til å gjøre en forskjell i hverdagen. Vi opplever at mange elever har gode refleksjoner omkring disse temaene.

Vi håper at elevene sitter igjen med troen på at den enkelte kan utgjøre en forskjell når det gjelder å ta vare på jorda for dagens og framtidige generasjoner.

handling  

Figur 1: Eksempler på kunnskaper, ferdigheter og holdningsmål elevene har utviklet.

 

Evaluering av prosjektet

Både lærere og elever på alle trinn har hatt positive erfaringer med dette prosjektet. Lærerne opplever at undervisningsopplegget dekker mange kompetansemål, og tilbakemeldingen fra elevene er at de trives med det tverrfaglige arbeidet samt at prosjektet inneholder mange ulike arbeidsformer.

Vi kommer til å ha en evaluering av dette skoleåret, slik at vi kan lage et opplegg for neste år på bakgrunn av kommentarene fra de ulike trinnene. Målet er å få undervisningsopplegget fast inn på skolens årshjul.

IMG_1136_cr