Hopp til hovedinnhold

«Båro-Naturligvis» - en uke i juni ved Borhaug skole

Borhaug skole har vært med i Den naturlige skolesekken i flere år, og har jobbet frem prosjekt med lokal natur, kultur og bærekraftsperspektiv for alle sine klasser. Hvert år, en uke i begynnelsen av juni, løses timeplanen opp og klassene jobber med tema som vann, vind, stein, fiske, fugler, fyrlys, båtbygging og vindmøller gjennom skoleprosjektet «Båro-Naturligvis». Felles for alle klassene er at de skal ut i nærområdet og utforske et klassespesifikt tema. De skal ha kontakt med en ekstern aktør og lage en presentasjon av sitt prosjekt som fremføres for et publikum på slutten av uka.

Gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken i skoleåret 2015/2016 har Borhaug skole jobbet spesielt med å utarbeide et undervisningsopplegg for 4. klasse, om det nyrestaurerte og vernede våtmarksområde Slevdalsvannet. I samarbeid med Sørnorsk kystnatur og Lista ornitologiske forening har de utviklet et undervisningsopplegg som etter hvert skal kunne brukes også av andre skoler. Som del av dette skal elevene sjekke dyreliv på land og i ferskvann for å se om restaureringen av våtmarksområdet har vært vellykka. Slevdalsvannet ble rett etter 2. verdenskrig drenert i forbindelse med bygging av Lista flyplass. Vannet grodde igjen og ble på 1990-tallet et verneområde. Flyplassen er nå lagt ned, gjerder er flyttet og området gjøres tilgjengelig for allmenheten. Utviklingen av området i en mer miljøvennlig retning er et resultat av samarbeid mellom skole, næringslivsinteresser og offentlige instanser. Et viktig moment for skolens engasjement har vært at vernede områder i kommunen åpnes opp så elevene kan se at ulike interesser kan gå hand i hand.

Borhaug 1184

Regionkontakten kommer på besøk

I begynnelsen av juni, uke 23, skal årets «Båro-Naturligvis» gjennomføres. Og som regionkontakt for skolene i sør-øst Norge kommer jeg på besøk til Lista tirsdag 7. juni.  Jeg skal være sammen med 4. klasse når de utforsker verneområdet og diskuterer dyr, miljø og bærekraftig utvikling. Litt over kl 8 blir jeg tatt imot av rektor Jan Andersen og skal være sammen med ham, en annen lærer og klassen gjennom skoledagen.

Det tar bare noen minutter å gå til vannet, siden Borhaug skole er nærmeste nabo. Det at det er nært og et område i utvikling gjør at rektor Jan Andersen ser på området som godt egnet for bruk i undervisning om miljø og bærekraftig tankegang og utvikling av nærmiljøet. Det er lagt til rette for skolebruk med en observasjonspost der en hel klasse kan observere fugler og annet dyreliv, og det skal lages noen trebruer ut til vannspeilene i området, så det blir lettere å observere dyr og planter på nært hold.

Borhaug 1146

I løpet av formiddagen fikk vi observert fugler, tømt nattfeller med insekter og edderkopper, utforsket vannet med systematisering av insekter, fisk, rumpetroll og andre dyr. Når vi kom tilbake til klasserommet skrev gruppene rapporter over hva de hadde funnet og hver elev skrev om dagens arbeid i sin egen loggbok. Mange nye ord som verneområde, takrør og artsmangfold ble brukt og etter hvert forstått. Selv om prosjektet er tidsavgrenset til noen dager i juni vil elevene over tid få erfare endringer i biotopens artsmangfold og områdets utviklingen når det nå åpnes for allmenn ferdsel.

«Båro-Naturligvis» - åpen skole

På slutten av uka, fredag 10. juni, var foreldre, foresatte, ordføreren og andre interesserte invitert til åpen skole for å få presentert hva elevene har jobbet med i årets prosjektuke. Elevene har fått ansvar for å presentere ulike deler av temaet. De som kommer på besøk kan gå rundt på skolen, i de ulike klasseromma, og få et innblikk i elevenes arbeid.

Borhaug 1189