Referat fra samling for eksterne aktører, 30. august 2017

Samlingen for eksterne aktører i Den naturlige skolesekken ble gjennomført 30. august 2017 i Miljødirektorates lokaler i Oslo. 29 deltagere som representerte 24 eksterne aktører deltok på samlingen.

På programmet stod kompetanseheving og ny inspirasjon til å jobbe videre med undervisning for bærekraftig utvikling. Det var lagt opp til en veksling mellom kompetanseheving gjennom presentasjoner og modellering, eksempler fra praksis, erfaringsdeling og refleksjon og arbeid med eget prosjekt.

Målet for samlingen var:

  • Bli kjent med Den naturlige skolesekken

 

  • Å bidra til en refleksjon over hva eksterne aktører kan bidra med i et samarbeid med skolene som støtter opp om kompetanser for bærekraftig utvikling hos elever og lærere.

 

  • Bli inspirert til å se på eget prosjekt med «nye» øyne – hvordan kan ditt prosjekt utvikles for å være et bidrag til handlingskompetanse hos elevene?

 

Dagen startet med en presentasjon av hva Den naturlige skolesekken er og hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling. Gjennom en kort leseaktivitet fikk man belyst de tre perspektivene ved begrepet bærekraftig utvikling sosial – økonomi - miljø og vist hvordan en dagsaktuell tekst kan være en mulig innfallsvinkel til å jobbe med dette temaet.

 

BU figur

 

Deretter ble oppmerksomheten rettet mot utdanning for bærekraftig utvikling som er sentralt både nasjonalt gjennom utvikling av nye læreplaner og internasjonalt gjennom FNs bærekraftsmål.  Gjennom eksempler fra skoler så vi på hva som må til for å bidra til handlingskompetanse for elevene. Et godt samarbeid med eksterne aktører kan føre til økt engasjement og helhetlig læring hos elevene.

Handlingskompetanse med eksempler

 

Skogbrukets Kursinstitutt presenterte undervisningsopplegget «Skoglekene». Her kom det frem at hovedtyngden i undervisningsopplegget lå på miljøperspektivet, noe som er en utfordring i mange av prosjektene. Deretter ble sammensatte problemstillinger (wicked problems) belyst og relatert til arbeidet med prosjektene.

Siste del av dagen ble det tid til å arbeide med eget prosjekt for å starte en videreutvikling med tanke på problemstilling, elevutbytte og samarbeid med lærere.

 

eksterne aktører bilde  

 

Vi sees igjen den 9. februar til Konferanse i Den naturlige skolesekken. Da blir det mer erfaringsdeling i forhold til videreutvikling av prosjektene.

................................................................................................................ 

Dato og tid: 30. august kl. 0930-1530

Sted/adresse: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7, Helsfyr, Oslo

Program:

0930-1000: Kaffe og registrering

1000-1015: Velkommen! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet

1015-1100: Utdanning for bærekraftig utvikling i Den naturlige skolesekken.

                   Eldri Scheie et al, Naturfagsenteret

1100-1115: Pause

1115-1215: Hva er rollen til eksterne aktører i Den naturlige skolesekken prosjekter?

                   Lene Halvorsen et al, Naturfagsenteret

1215-1300: Lunsj

1300-1530: Erfaringsdelig og problemstillinger i bærekraftig utvikling.

                 1300-1310 - Erfaringer fra "Skoglekene". Anna Lena Albertsen, Skogbrukets 

                                    Kursinstitutt og Knut Monssen, Hamar Naturskole

                 1310-1330 - Erfaringsdeling rundt "Skoglekene" ved Naturfagsenteret

                 1330-1530 - Problemstilling i bærekraftig utvikling og arbeid med eget prosjekt,

                                    Naturfagsenteret 

 

Det er fint om dere leser denne artikkelen på forhånd: «Samarbeid mellom skole og eksterne aktører». Lenke til artikkelen finnes til høyre.