Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark, Oppland og nordlige Akershus 7. november 2016

Første regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 7. november på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. 28 lærere fra 13 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

  wickedproblem

"Wicked problems"

Første del av samlingen var viet begrepet ‘wicked problems’ som er et begrep som brukes om miljøutfordringer eller andre samfunnsutfordringer det ikke finnes enkle svar på – som ikke kan besvares med ja eller nei. Som ramme for opplæringen er det spørsmål som lærere og elever kan utvikle i fellesskap og som vil kreve at elevene tilegner seg kunnskaper fra flere fag. Før man kan treffe beslutninger om hva som bør gjøres i en konkret sak må elevene se kunnskaper i sammenheng – de må vurdere, diskutere og foreta verdiprioriteringer. Skolen har liten erfaring i å bruke ‘wicked problems’ som ramme for opplæringen, men det kan være et viktig bidrag til økt motivasjon og legge grunnlag for aktiv elevdeltakelse i opplæringen.  Lærerne diskuterte og delte erfaringer i grupper om hvordan de kan gjøre sitt undervisningsopplegg til et ‘wicked problem’ og hvordan de kan involvere elevene sterkere i undervisningsopplegget.

wicked2

Tverrfaglig arbeid

Andre del av samlingen var viet tverrfaglig arbeid som er ett av de sentrale perspektivene som skal gjennomsyre undervisningsoppleggene som skolene skal planlegge og gjennomføre i Den Naturlige Skolesekken’. Tverrfaglighet er også en naturlig konsekvens når undervisningsopplegg formuleres som ‘wicked problems’.

Målet med tverrfaglighet er at elevene skal forstå at kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer ikke kan oppnås innenfor rammene av enkeltfag alene, men krever et samspill mellom flere skolefag.  Sentralt i arbeidet er forståelsen av at miljøutfordringene berører tre sfærer i samfunnet – miljømessige, økonomiske og sosiale – og at ingen miljøutfordringer kan forstås, og bærekraftige løsninger skisseres, uten at en først har innhentet kunnskap fra alle disse områdene og nøye vurdert dem opp imot hverandre. Tenkningen knyttes til følgende modell:

BU modell  

Etter en faglig gjennomgang av tverrfaglighet med konkrete skoleeksempler (se presentasjonen fra samlingen) fikk lærerne anledning til å arbeide videre med sine egne skoleprosjekter med vekt på to spørsmål:

  1. Hvordan planlegger dere tverrfaglig samarbeid med kolleger?
  2. Hvordan gjennomfører dere tverrfaglig undervisning?

Etter lunsj presenterte lærerne status for sine skoleprosjekter i plenum.

  sørumsand skole

Sørumsand skole: Tankekart etter arbeidsøkt med elevene (5. trinn) om temaet ‘Livet ved Glomma i 100 år ’. Et utgangspunkt for å utvikle prosjektet til et ‘wicked problem’.

Bruk av dagsaktuelle fagtekster i utforskende undervisning

Siste del av samlingen ble viet spørsmålet om hvordan en kan bruke dagsaktuelle fagtekster fra ulike eksterne kilder (ulike lokale og nasjonale medier) som ledd i tverrfaglig undervisning. Et konkret undervisningsopplegg om hvordan man kan arbeide utforskende med miljøspørsmål i lesing av tekster ble presentert. Teksten som ble brukt som eksempel var en tegneserie i Aftenposten Junior om temaet sau vs ulv i norsk natur.

 

Følgende skoler var representert på samlingen:

Oppland

Akershus (Nord)

Hedmark

Snertingdal skole

Hurdal skole og kultursenter

Trysil montessoriskole

Thune skole

Kjeller skole

Romdal Ungdomsskole

Reinsvoll skole

Sørumsand skole

Vestad skole

Reinsvoll ungdomsskole

Framtun skole

 

Lunner barneskole

 

Venabygd montessoriskole

 

Ny søknad til DNS for skoleåret 2017-2018

Vi vil oppfordre skolene til å søke midler for å videreføre det pågående arbeidet ved skolen neste skoleår. Skoler som har vært med tidligere har gode muligheter til å få tilskudd når det kan godtgjøres at midlene er brukt i samsvar med planen og skolene står i et arbeid som de ønsker å videreutvikle.

Vi takker for en utbytterik regional samling med godt engasjement fra alle deltakerne og ser fram til det videre samarbeidet!

Hilsen

Anne Bergliot Øyehaug og Arne N. Jordet
Regionkontakter for Hedmark og Oppland

 

Program for samlingen var

  Program

 

Oppdrag til samlingen var

 

  1. Bruk plakaten på http://www.natursekken.no/c1187998/artikkel/vis.html?tid=2114725
  2. Definer en problemstilling («Wicked Problems») knyttet til bærekraftig utvikling
  3. Involver elevene og kolleger med tankekart
  4. Definer ønsket elevutbytte (kunnskap, ferdigheter, holdninger)
  5. Forbered en 2 minutters presentasjon av problemstillingen(e), samarbeidet med elever og kolleger og definisjon av elevutbytte gjennom UBU modellen