Referat fra samling for Oppdragsskoler i Den naturlige Skolesekken, 16. mars i Trondheim

Mandag 16. mars 2015 ble det arrangert samling for Oppdragsskolene i Den naturlige skolesekken på Skolelaboratoriet, Realfagsbygget, NTNU. Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og undervisning for bærekraftig utvikling i lys av de tre perspektivene miljø, samfunn og økonomi.  Det ble både faglig og fagdidaktisk påfyll og tid til å jobbe med egne skoleprosjekter i løpet av dagen. I alt møtte det 14 lærere fra sju skoler. 

Eli Munkebye ønsket velkommen til samlingen og gjennomgikk dagens program. Deretter ga hun en kort presentasjon av prosjektene til de sju skolene som var på samlinga. Videre fikk deltakerne en orientering om resultatene av NIFUs evaluering av Den naturlige Skolesekken. Det ble informert om frist for søknad om støtte til skoleprosjekt i DNS for neste skoleår, årsrapport samt publisering av prosjekt på skolenes hjemmeside m.m. DNS oppfordrer skolene til å presentere en poster om sitt prosjekt på nasjonal konferanse i DNS 16. september.

oppdrag1

Bjørn Framnes, lærer ved Håkvik skole, ga en grundig presentasjon av hvordan de hadde jobbet med sitt oppdrag fra ide’ via feltarbeid og arbeid i klasserommet helt frem til ordførerens kontor. Det var inspirerende for oss andre å ta del i hele prosessen.

Anna Lena Albertsen fra Skogkurs hadde et innlegg hvor hun forsøkte å konkretisere hvordan verdsette et naturområde i et samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig perspektiv. Innlegget skapte engasjement og diskusjon. Et av spørsmålene som ble diskutert var om alle de tre perspektivene er likeverdige i arbeidet med bærekraftig utvikling. Noen av lærerne mente at miljøet måtte ha et fortrinn, mens andre lurte på om ikke alle perspektivene skulle likestilles. Det var nyttig å ha diskutert disse problemstillingene før Signe Nybø, NINA, presenterte sitt innlegg om Naturens goder og bærekraftig utvikling med utgangspunkt i NOU 2013:10, hvor hun er en forfatterne. Nybø snakket om to former for bærekraftig utvikling, en der det miljømessige har forrang og en der de tre perspektivene er likestilt.

oppdrag 2

Før lærerne skulle jobbe videre med egne prosjekter hadde Lene Halvorsen v/ Naturfagsenteret et innlegg om samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling.

Flere av lærerne så nye muligheter i egne skoleprosjekt etter å ha fått faglig og fagdidaktisk påfyll gjennom dagen, inspirasjon fra andre skoleprosjekter og veiledning.

Vi vil takke deltakerne for en fin samling og gleder oss til å se hvordan alle de spennende prosjektene utvikler seg videre.

Eli og Lene

Program for dagen

09.00 -10.00: Velkommen, gjennomgang av Oppdraget

10.00 -11.00 Naturens goder, v. Signe Nybø, NINA, hun er en av forfatterne av NOU 2013:10

11.00 -12.00 Hvordan verdsette et naturområde i et samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig perspektiv, v. Anna Lena Albertsen, Skogkurs

12.00 -12.45 Lunsj

12.45 -13.15 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling v. Lene Halvorsen, Naturfagsenteret

13:15 - 14:15 Progresjon og vurdering av kompetanser for bærekraftig utvikling

14.15 - 14.30 Pause

14.30 -15.30 Arbeid og veiledning på eget skoleprosjekt

15.30 - 16.00 Oppsummering

 

Forberedelse til samlingen var:

Ta med:

*             posteren dere laget på forrige samling

*             underveisrapporten deres

Les:

Naturfag 2/14

*             artikkel Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling s. 44 – 47

*             artikkel Samarbeid mellom skole og eksterne aktører s. 58 – 61