Hopp til hovedinnhold

Nr. 1/17: Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling

FNs 2030 – agenda for bærekraftig utvikling er vedtatt og vi som lærere og lærerutdannere har fått et spesielt ansvar for å «sikre at alle elever og studenter tilegner seg kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling» lokalt, nasjonalt og globalt. Det er ingen enkel løsning på denne oppgaven, men vi vet at elever og studenter ønsker å delta i beslutningene som tas og vi vet at det finnes mange dyktige lærere og lærerutdannere der ute som er klare til å bidra til dette i egen undervisning.

Heldigvis er vi ikke alene om dette arbeidet. Faktisk har 196 land, inkludert samtlige nordiske land underskrevet FNs 17 bærekraftsmål (FNs 2030 – agenda), en felles global arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling som inkluderer utdanning for bærekraftig utvikling. Utdanning for bærekraftig utvikling i FNs bærekraftsmål er en videreføring av tiåret (2005–2014) som var viet utdanning for bærekraftig utvikling. I tiåret var målet «å integrere prinsipper, verdier og praksis for bærekraftig utvikling i alle aspekter ved utdanning og læring». Hvordan gikk det med denne satsningen? Kjenner du igjen dette fra din lærerpraksis eller lærerutdanning? Bildet i virkeligheten, fra skole og lærerutdanning, er en annen. På tross av et langvarig og et stadig økende fokus på utdanning for bærekraftig utvikling, føler mange lærere manglende kompetanse til å undervise i bærekraftig utvikling.

De nordiske landene har som felles mål å fremme bærekraftig utvikling og i den nordiske strategien Ett gott liv i ett hållbart Norden understrekes viktigheten av at utdanningen deltar for å nå målet. Alle de nordiske landene har fulgt opp dette i ulik grad og i alle nasjonale læreplaner finnes både spor av og tydeligere mål til hvordan skolen skal jobbe med undervisning for bærekraftig utvikling.

Norden har en unik mulighet til å være en foregangsregion i utdanning for bærekraftig utvikling. Lærer og lærerutdanner – vi må vise vei og vise hele verden at vi tar våre elever og studenter på alvor. For å bidra til dette viktige arbeidet har Nordisk ministerråd gitt støtte til å utvikle en Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling.

Resultatet ble et nordisk samarbeid mellom lærerutdannere fra fire institusjoner i tre land; Karlstad universitet og Umeå universitet fra Sverige, Astra fra Danmark og Naturfagsenteret fra Norge. Målet var å designe en felles nordisk modell for å heve nordiske læreres kompetanse for undervisning for bærekraftig utvikling, slik at de selv kan utarbeide undervisningsforløp innen bærekraftig utvikling. Modellen baserer seg på det didaktiske tilbudet som gis i den norske satsingen i Den naturlige skolesekken, samt erfaringer og forskning fra Danmark og Sverige.

I denne rapporten vil vi presentere en Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling basert på utprøving i de tre nordiske landene.

Eldri Scheie og Majken Korsager
Prosjektledere i det Nordiske samarbeidet i undervisning for bærekraftig utvikling

Nr. 1/17: Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling

Utgiver: Naturfagsenteret
Utgivelsesår: 2017
Naturfagsenteret rapport 1/17: Nordisk arbeidsmodell for undervisnings for bærekraftig utvikling