Hopp til hovedinnhold

Lærerressurser

Her har vi samlet et antall ressurser for lærere som kan brukes til å planlegge undervisning i bærekraftig utvikling. Ressursene er knyttet til de ulike perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena, og samarbeid med eksterne aktører.

Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling

  UBU-modell

 

UBU artikkel Denne artikkelen forklarer hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan vi integrerer utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningssystemet.

 

 

Figur: Kompetanser for bærekraftig utvikling

Figur: Kompetanser for bærekraftig utvikling

 

 

 

 

 Poster til planlegging

Poster til planlegging av undervisning for bærekraftig utvikling

Plakat til planlegging av undervisning for bærekraftig utvikling

Last ned her: Powerpoint | PDF

 

Malen kan brukes til å planlegge et prosjekt innen bærekraftig utvikling. I plakaten kan det defineres hvilken kunnskap, ferdigheter og holdninger man ønsker elevene skal utvikle gjennom prosjektet og hvordan disse skal vurderes. I tillegg kan en skissere hvordan undervisningen er planlagt.

 

 

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning, Naturfag 1/18, artikkel, første side Å jobbe med kritisk tenkning i klasserommet egner seg spesielt godt i arbeid med et komplekst og lada tema hvor elevene får utforske en sak fra flere sider og kritisk vurdere påstander, argumenter og handlingsvalg. Denne kompetansen kan være nyttig i mange skolefag og kan bidra til sammenheng og økt forståelse på tvers av fagene. Men hva kjennetegner kritisk tenkning? Og hvordan skal vi la den kritiske tenkeren få trene og blomstre i klasserommet på vei inn i fremtiden?

 

Flerfaglig undervisning

Tverrfaglig Artikkelen forklarer hvordan handlinger for bærekraftig utvikling bør alltid bygge på en vurdering av både sosiale, økonomiske og miljømessig forhold. Slike vurderinger krever kunnskap innen flere fagområder, noe som best tilegnes gjennom fler-/tverrfaglig undervisning.

 

 

Artikkel:Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid  Artikkelen belyser tematikken omkring hvorfor og hvordan man kan kan samarbeide om tverrfaglig undervisning. I artikkelen gis tips fra lærere om hvordan få til godt samarbeid med skoleleder og med kolleger i andre fag.

 

 

 Tabell_Tverrfaglig.pptx

Tabellen kan brukes til å planlegge hvilke fag som skal inngå i undervisningen. Her kan det skisseres hvilke læringsmål en har for fagene og hvilke aktiviteter det skal gjennomføres for å oppnå disse.  

  Tverrfaglig samarbeid i UBU

Tverrfaglig samarbeid i UBU, utfyllbar tabell.pdf

Her finner du en tabell med grupperte lærerutsagn i tre hovedkategorier. Disse kan brukes som grunnlag for å fylle ut hva dere selv har gjort, og hva dere ønsker i å gjøre, i det tverrfaglige samarbeidet i eget prosjekt.

 

Utforskende undervisning

Uforskende  Denne artikkelen forklarer hvordan utforskende undervisning er en måte å inkludere elevene som aktive deltakere, slik at de ikke bare får kunnskap om, men også kan utvikle ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling.

 Tabell 5E 

5E tabell Tabellen kan brukes til å planlegge utforskende undervisning strukturert etter 5E-modellen. I tabellen skisseres hvordan undervisningen skal legge til rette for å: kartlegge elevenes forkunnskaper og skape et læringsbehov (Engasjere), la elevene utforske (Utforske), la elevene bruke fagspråk (Forklare), utdype og utvide tema (Utvide) og vurdere om målene for undervisningen oppnås (Vurdering).

5E modellen

 

Læringsarena

Nærmiljø I denne artikkelen kan du lese om hvilke grunner det er for å bruke skolens nærmiljø aktivt i undervisningen. Undervisning knyttet til miljøutfordringer og bærekraftig utvikling er krevende siden den involverer flere fag og inkluderer etiske vurderinger og handlinger. Denne type tema kan med fordel knyttes til aktiviteter i elevenes nærmiljø for å gjøre problemstillingene mer virkelighetsnære og konkrete. 

 

Tabell_Læringsarena
Tabell_N_rmilj_ Tabellen kan brukes til å planlegge hvordan skolens nærmiljø (natur og lokalsamfunn) kan brukes som læringsarena. Her kan det defineres hvilke læringsarena man vil bruke, hvilke aktiviteter en vil gjennomføre og hva man forventer av utbytte.

 

Samarbeid med eksterne aktører

Eksterne Denne artikkelen beskriver hvorfor samarbeid mellom skolen og aktører utenfor skolen er viktig i undervisningen for bærekraftig utvikling. For at elever skal kunne oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger bør undervisningen gi barn og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for bærekraftige løsninger.

 

 

Tabell_Eksterne.pptx
Tabell_Eksterne Tabellen kan brukes til å planlegge hvordan en skal samarbeide med eksterne aktører utenfor skolen. Her kan det, gjerne i samarbeid med aktøren, defineres hvilke bidrag man ønsker og hva man forventer av utbytte fra samarbeidet.

 

 

Formidling av skoleprosjekt

Postermal

  Postermal - presentasjon av gjennomført prosjekt 2019

Denne postermalen kan brukes til å dokumentere og formidle et gjennomført prosjekt innen bærekraftig utvikling. I posteren kan det skrives en ingress til beskrivelsen av gjennomføringen samt en refleksjon over prosjektet. Dette er en mal, det er lov å endre layout, men viktig å huske skolenavn og DNS-logo. Formatet kan ikke endres.