Hopp til hovedinnhold

Om Den naturlige skolesekken

"… har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer." Oppdragsbrev for Den naturlige skolesekken 2017, Utdanningsdirektoratet

Den naturlige skolesekken (DNS) ble lansert med oppstart i januar 2009, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De to departementene utgjør styringsgruppen for DNS. Prosjektansvarlige er Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet. Naturfagsenteret er sekretariat og ansvarlige for den daglige driften (figur 1).

Figur 1. Organisering av Den naturlige skolesekken. Figur 1. Organisering av Den naturlige skolesekken.

Naturfagsenterets arbeid med DNS styres gjennom årlige oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Den naturlige skolesekken har siden oppstart i 2009 lyst ut midler til grunnskoler og videregående skoler, hvor målet er at skolene skal utvikle undervisningsopplegg som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

Skolene søker om midler ved å skrive en søknad etter gitt mal. Søknadene blir behandlet ved Naturfagsenteret i samarbeid med regionkontaktene. 

I den daglige driften av Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret samarbeider prosjektledelsen med regionkontakter fra ulike lærerutdanninger i Universitets- og høgskolesektoren. Regionkontaktene har ansvar for hver sin region (2–5 fylker) med 15–25 skoler i hver region. Regionkontaktene arrangerer regionale samlinger for skolene i sin region og deltar i å gjennomføre en årlig nasjonal konferanse for alle skolene som har fått midler innenfor satsingen. I samarbeid med Naturfagsenteret bidrar regionkontaktene med faglig og pedagogisk kompetanse i utviklingen av Den naturlige skolesekken.

Den naturlige skolesekken har en referansegruppe med medlemmer fra eksterne aktører med blant andre miljø- og friluftslivsorganisasjoner. Medlemmer i denne gruppen har siden oppstart i 2009 kunnet søke om midler i DNS til å samarbeid med skoler. Ved utlysning av midler i 2012 ble det åpnet opp for at andre eksterne aktører også kunne søke om midler fra virksomheten til å samarbeide med skoler. Miljødirektoratet har hovedansvar for kontakten med referansegruppen og eksterne aktører som deltar med prosjekter i DNS.

Gjennomføring for skoler 2009-2014

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, har siden oppstart i 2009 kunnet søke om midler fra Den naturlige skolesekken. I løpet av perioden 2009-2014 har prosjektet etablert et stort nettverk av skoler, lærerutdannere og eksterne aktører. Naturfagsenteret har totalt tildelt midler til 613 skoler (tabell 1) jevnt fordelt utover i landet med alle fylkene representert .

Tabell 1. Oversikt over antall skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken og totalt tildelte midler per år.

Skoleår        Antall skoler Tildelte midler
2009 (pilot) 11 1 100 000
2009-2010 78 2 433 600
2010-2011 109 4 208 800
2011-2012 93 4 208 700
2012-2013  152 8 320 599
2013-2014 170 10 025 606
2014-2015 163 9 695 900

 

Blant de tildelte skolene er det både videregående skoler (Vg1), ungdomsskoler og barneskoler (figur 3).

Figur 3. Prosentvis fordeling av antall skoler ved ulike skoletrinn i Den naturlige skolesekken 2011–2013. Figur 3. Prosentvis fordeling av antall skoler ved ulike skoletrinn i Den naturlige skolesekken 2011–2013.

Gjennom å delta i Den naturlige skolesekken kan skolene få:

 • midler til:
  • frikjøp av lærere for å planlegge og utarbeide undervisningsopplegg
  • frikjøp av lærere for å opprette samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
  • kompetanseheving
  • utstyr
 • kompetanseheving gjennom:
  • nasjonal konferanse om utdanning for bærekraftig utvikling
  • regionale nettverkssamlinger
  • veiledning av Naturfagsenteret og regionkontaktene
  • teoretisk påfyll innenfor perspektivene for Den naturlige skolesekken og utdanning for bærekraftig utvikling
  • samarbeid og erfaringsutveksling med andre skoler

Nettverkssamling med kompetanseheving og erfaringsdeling for lærere i Den naturlige skolesekken. Nettverkssamling med kompetanseheving og erfaringsdeling for lærere i Den naturlige skolesekken.

 

Den naturlige skolesekken forventer at skolene i prosjektperioden skal:

 • del ta med to lærere på nasjonal konferanse om utdanning for bærekraftig utvikling
 • del ta med to lærere på regionale nettverkssamlinger
 • beskrive undervisningsforløp til bruk i veiledning av skolen og erfaringsdeling med andre skoler 
 • beskrive undervisningsopplegg til bruk på natursekken.no
 • tilrettelegge (skoleleder) for minst to møter internt der lærere i et tverrfaglig team i prosjektet får tid til å samarbeide
 • planlegge for varig etablering av prosjektet ved sin skole

Forankring

Den naturlige skolesekken er faglig og metodisk forankret i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), det vil si Generell del, Prinsipper for opplæringen og læreplaner for fag med relevante kompetansemål i fellesfagene.

forankring dns

Den naturlige skolesekken, som en nasjonal satsing, er også forankret i flere strategier. Først og fremst er satsingen forankret i Kunnskapsdepartementets strategi «Kunnskap for en felles fram - tid – Strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012–2015». Satsingen er også et bidrag til styrket realfag i skolen og er forankret i «Realfag for framtida – Strategi for styrking av realfag og teknologi 2010 –2014». I det siste oppdragsbrevet ble Den naturlige skolesekken også forankret i Klima- og miljødepartementets (tidligere Miljøverndepartementet) «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen 2014–2020».

De nevnte strategiene over har hatt ulik grad av påvirkning på utviklingen i Den naturlige skolesekken siden oppstart i 2009. Ved Naturfagsent eret følger utviklingen av DNS spesielt arbeidet med implementeringen av Strategi for utdanning for bærekraftig utvikling.

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet lanserte i samarbeid prosjektet Den naturlige skolesekken høsten 2008, med oppstart i januar 2009. Utgangspunktet for DNS var et notat fra Norges Naturvernforbund våren 2008 til Klima- og miljødepartementet. Notatet ble fulgt opp av møter mellom utdanningsmyndighetene, miljømyndighetene og ulike miljø- og friluftslivsorganisasjoner. Oppdraget «Den naturlige skolesekken» ble gitt til Utdanningsdirektorat fra Kunnskapsdepartementet på slutten av året 2008. Et notat fra Miljødirektoratet (tidligere Direktorat for naturforvaltning) om gjennomføringen av Den naturlige skolesekken ble beskrevet til Klima- og miljødepartementet i samråd med Utdanningsdirektoratet i februar 2009. Med utgangspunkt i oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og notatet til Klima- og miljødepartementet ble gjennomføringen av Den naturlige skolesekken beskrevet.

Prosjektansvarlige for DNS ble Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet. Naturfagsenteret ble bedt om å lede utprøvningen av DNS våren 2009 og senere videreføringen høsten 2009.

Perspektivene

Gjennom Den naturlige skolesekken er målet å stimulere skoler til å etablere prosjekter der skolene utarbeider tverr-/flerfaglig undervisning, som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling. Undervisningsoppleggene skal ha høy faglig kvalitet og være godt fagdidaktisk tilrettelagt i henhold til LK06. Aktiviteter i Den naturlige skolesekken bør bidra til å sette de neste generasjoner i stand til å forstå, mestre og bidra til løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. Bruk av grunnleggende ferdigheter i læringsprosessene skal vektlegges, og utforskende arbeidsmåter skal være en viktig måte å arbeide på. Undervisningsforløpene som utvikles skal favne om to eller flere fag. Regifagene er naturfag og samfunnsfag. Minst ett av disse fagene skal være representert, men alle fellesfagene i grunnopplæringen kan bidra til gjennomføringen av skoleprosjektene.

den naturlige skolesekken oversikt