Deltakerkonferanse 8. februar 2019

Alle skoler i Den naturlige skolesekken skoleåret 2018/2019 skal møte på konferansen med to lærere og gjerne en skoleleder.

Påmelding: Lenke til påmelding finner dere nederst på siden

Dato: fredag 8. februar

Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Program ligger vedlagt nederst på siden

 

Parallellene etter lunsj har temaer som tas opp på samlinger og konferanser i DNS. Vi ønsker at du som lærer eller skoleleder skal velge deg den sesjonen som du ikke har deltatt på tidligere på samlinger i DNS, og som du tenker kan være spesielt nyttig for videre planlegging av prosjektet ved egen skole. Dere som er eksterne aktører må selv ta stilling til hva som kan være mest nyttig for dere.

 

 Omtale av parallellsesjoner

 Utforskende arbeidsmåter

Ved å ta i bruk utforskende arbeidsmåter i undervisningen, engasjeres elevene i aktiv og autentisk problemløsning. Elevene får trening i å stille egne spørsmål, planlegge og utføre undersøkelser for å kunne samle inn data som brukes som grunnlag for å finne svar på spørsmålene sine.

På denne måten får elevene ikke bare kunnskaper om, men de utvikler også ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å oppnå handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. I denne workshopen vil dere få presentert eksempler på skoleprosjekter, og sammen skal vi se nærmere på hva det vil si å være utforskende og diskutere hvordan man kan gjøre et prosjekt utforskende.

 

Dilemmaer og sammensatte problemstillinger 

Problemstillinger innenfor bærekraftig utvikling finnes det ingen fasitsvar på. Det er flere interesser som må ivaretas. Dette kaller vi gjerne «sammensatte problemstillinger». På disse problemstillingene er løsningene snarere gode eller dårligere, og sterkt interesseavhengige. I denne workshopen vil vi analysere ulike problemstillinger, se hva som kjennetegner sammensatte problemstillinger og du vil få hjelp til å arbeide med sammensatte problemer i eget prosjekt.

 

Nærmiljø og lokalsamfunn som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling

 Det er et økt fokus på miljø-, klima og andre bærekraftsutfordringer, både i samfunnsdebatten og i den pågående fagfornyelsen i skolen. Temaene kan samtidig oppleves som svært komplekse og abstrakte og dermed vanskelige å arbeide med i skolen. I denne workshopen ser vi nærmere på hvorfor vi bør bruke nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i opplæringen og vi vil gi eksempler på hvordan en slik opplæring kan gjennomføres på en måte som involverer og engasjerer elevene. Det sentrale spørsmålet er: Hvordan kan vi gjøre denne opplæringen mer konkret og virkelighetsnær for barn og unge?

Nettressurser

(skjema.uio.no)