Forsøk og praktisk arbeid

Vurdering

Underveisvurdering

  • Observere aktivitet og fremdrift i forskningsplanen
  • Fotodokumentasjon
  • Samtale med elvene

Sluttvurdering vil bestå av flere delevalueringer

  • Evaluering sammen med elevene av nysgjerrigpermetoden og forskningsarbeidet. Hva har vi lært? Var prosessen god? Fikk vi interessante svar? Kunne noe vært gjort annerledes – og i så fall på hvilken måte? Her kan lages et nytt tankekart med alt vi nå kan om hummeren.
  • Elevenes presentasjoner i powerpoint 
  • Elevenes egenvurdering (se vedlegg "Elevenes egenvurdering)
  • Vurdering av elevenes oppnåelse av læringsmål skriftlig eller muntlig (se vedlegg "Kunnskapsspørsmål om hummeren")
  • Kjennetegn på måloppnåelse (se vedlegg "Kjennetegn på måloppnåelse")

Vurderingen av undervisningsopplegget vil foregå på ulike plan. Underveisvurderingen vil være lærerens subjektive vurdering av hvordan selve gjennomføringen av opplegget går. Sluttvurderingen vil bestå av flere deler som læreren kan sammenfatte i skjemaet ”kjennetegn på måloppnåelse”.