Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • matematikk
 • mat og helse
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag

Sunn, god og bærekraftig matlaging – forskerspirene lager mat fra fjæra, Risør barneskole

I havet finnes det mange ubenyttede ressurser som vi kan høste av på en bærekraftig måte. Ressursene er lett tilgjengelige og gratis, de er sunne og smaker godt. I dette tverrfaglige prosjektet har elevene funnet lokale oppskrifter hvor det brukes råvarer fra sjøen som i stor grad ikke blir utnyttet i våre dager; snegler, tang, strandkrabber, ulike skjell og fisk som blir sett på som «ufisk». Prosjektet munner ut i en felles kokebok med oppskrifter, artsbestemmelser, bilder, kart og historiske fortellinger om mat fra havet. Prosjektet gir elevene allsidig kunnskap og erfaring med bærekraftig høsting av ressurser i naturen.

Læringsarena: Randvikstranda, Stangholmen, Skaddene/Risøya, Bjørneskjær, Tangenstranda, Grundesund, Buvika, Risør akvarium, skolekjøkkenet og klasserommet

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

På 6. trinn har elevene mat og helse-undervisning og det har vært spennende å gjøre seg kjent med hvilke muligheter det ligger i matlaging når en høster av ressursene fra havet. Elevene har blitt kjent med tema som overfiske, ubenyttede ressurser, historisk utnyttelse av havressursene, vern av trua arter og deres biotoper og utfordringer med introduserte/fremmede arter. I dette prosjektet har vi valgt å inkludere følgende fag; naturfag, mat og helse, samfunnsfag, norsk og matematikk. De ulike aktivitetene og læringsarenaene vi benytter favner mange sentrale kompetansemål i disse fagene og prosjektet har derfor hatt en sentral plass i vår undervisning gjennom hele skoleåret. Mye av undervisningen har skjedd i mindre grupper, spesielt feltarbeidet.

Risør 1 Foto: Risør barneskole

Beskrivelse av opplegget

Prosjektet startet opp i mat og helsetimene. Gjennom samtaler fant elevene ut hva de visste om lokale råvarer fra sjøen og historisk bruk av disse råvarene. I denne fasen ble elevene motivert for å jobbe med prosjektet. Mange spørsmål dukket opp og det ble lagd en ideplan. Elevene intervjuet familie og lokalbefolkningen i Risør for å få tak i gamle og nye oppskrifter med lokale råvarer som i stor grad ikke blir utnyttet i våre dager. De har også brukt sine egne erfaringer og egen nysgjerrighet for å få ideer til ingredienser fra havet som vi kan bruke i matlaging. Deretter har de forsket på om råvarene er spiselige eller ikke, oppskrifter og fremgangsmåter. Noen av oppskriftene ble prøvd ut og samlet i en kokebok.

Gjennom praktisk utforskende feltarbeid har elevene blitt nysgjerrige. De har stilt mange spørsmål og undret seg over det de har sett i praksis. De har sett sitt eget læringsbehov og ut fra det formulert egne spørsmål og hypoteser. Ved bruk av lærer/elev-samtaler, elev/elev-samtaler, kunnskapsinnhenting via fagbøker, internett og gjennom intervjuer har elevene funnet svar på spørsmålene de har hatt. Elevene har jobbet mye i læringspar, både teoretisk og praktisk. De har presentert resultatene for hverandre.

Et utvalg av kompetansemål som inngår i prosjektet. Et utvalg av kompetansemål som inngår i prosjektet.

Refleksjon over «Forskerspirene lager mat fra fjæra»

Vår erfaring har vært at elevene er motiverte og engasjerte i prosjektet. De har fått kunnskap om biologisk mangfold og økologi i havet og fått økt oppmerksomhet på at vi må være varsomme med bruk av naturen, redusere forurensing og skadelige påvirkninger og lære at høsting av naturressursene må gjøres på en fornuftig og variert måte. Elevene har også erfart at det er mange ubenyttede ressurser i havet som vi kan høste av på en bærekraftig måte. Ressursene er lett tilgjengelige og gratis og de er sunne og smaker godt! God kjennskap til naturen i nærområdet og lokal historie vil forhåpentligvis gi de unge økt forståelse og kunnskap for å kunne sette seg inn i lokale og globale miljøspørsmål, og få dem til å handle slik at ressurser, natur og klima sikres også i framtiden.

Risør 2 Foto: Risør barneskole

Matretter vi har prøvd ut i prosjektet
Krabbekaker
Rognebærsaft
Granskuddgele
Stillehavsøsters naturell
Hjemmelaget havsalt med ramsløk
Omelett av måkeegg med blåskjell
Kaviar av rognkjeksrogn med rømme og flatbrød
Hvitløksdampa strandsnegler med hjemmebakte horn
Dampede blåskjell med aioli og sitron
Grillede blåskjell med hvitløkssmør 

Læreplan i mat og helse

 • Etter 7. årssteget
  • Mat og livsstil
   • finne oppskrifter i ulike kjelder
   • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
   • følgje oppskrifter
   • diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber
  • Mat og forbruk
   • vurdere, velje og handle miljøbevisst
   • utvikle, lage og presentere eit produkt

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
  • Fenomener og stoffer
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Læreplan i norsk

 • Kompetansemål etter 7. årstrinn
  • Muntlig kommunikasjon
   • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
   • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
  • Skriftlig kommunikasjon
   • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
   • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Utforskaren
   • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
   • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast