Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • kroppsøving
  • naturfag
  • norsk

Prosjekt salamander, Sveberg skole

I myrterrenget rett sør for Sveberg skole trives de to truede amfibieartene storsalamander (Triturus cristatus) og småsalamander (Lissotriton vulgaris). Utsetting av fisk, igjenfylling av dammer og lav pH-verdi er imidlertid et problem i området. Ved å anvende nærmiljøet som en læringsarena har skolen valgt å jobbe med dette prosjektet i forbindelse med bærekraftig utvikling. Gjennom undervisningsopplegget har elevene fått kunnskap om bærekraftig utvikling. De har lært hvorfor salamandrene er utrydningstruet, og hva som kan gjøres for å bevare bestanden. 

Læringsarena: Myrtjernet Vollsvatnet, med tilstøtende dammer

Undervisning for bærekraftig utvikling i lokalsamfunn og nærmiljø

Med utgangspunkt i forekomsten av stor- og småsalamander i flere dammer i skolens lokalmiljø har vi satt fokus på biologisk mangfold. Elevene har lært om de to truede salamanderartene. De har kartlagt salamanderbestanden og biotopen, og de har vært med på praktiske tiltak for å utbedre biotopen. Dette arbeidet har skjedd i samarbeid med kommunen og fagmiljøet i Midt-Norge.

Prosjektet er ment for elevene på 4. til 7. trinn. Hver vår og høst arrangeres det en «salamanderuke». Elevene lærer om salamandere, og det har i den forbindelse blitt utviklet ei lærebok om salamanderen i Malvikmarka. De lærer også generell ferskvannsøkologi. Hvert trinn har en feltdag ved Vollsvatnet hver vår og høst. Der undersøker de forekomsten av ulike arter i de ulike lokalitetene, bidrar med overvåking av salamanderbestanden og vannkvalitet i dammen. 7. trinn har også eventuelle restaureringstiltak av dammene, som f.eks. utfisking av fisk som spiser salamanderen og -egg og -larver.

Elevene veksler mellom feltarbeid og arbeid i klasserommet. På 5. trinn lager elevene en digital presentasjon om salamander. 6. trinn lager brosjyrer og 7. trinn lager en felthåndbok over arter som finnes i lokalitetene. 7. trinn leverer i tillegg rapport over pH-verdi og bestand av salamander til Malvik kommune.

salamander sveberg

Beskrivelse av opplegget

Elevene hadde en utforskende tilnærming til feltarbeidet. Før de dro ut, skrev elevene opp de spørsmålene som skulle styre utforskningen deres, og de lagde hypoteser. I felt fanget de ulike dyre- og plantearter i dammene, for deretter å studere og artsbestemme dem. Elevene skulle kjenne til og fortelle om de vanligste plantene og insektene/smådyrene vi fant på lokalitetene.

De målte også ulike parametere som f.eks. pH-verdien i dammene. Elevene skulle beskrive de to salamanderartene, deres livssyklus, utseende og levevis. I tillegg skulle de beskrive forskjeller mellom storsalamanderen og småsalamanderen, mellom hann og hunn og mellom larver og voksne. Elevene skulle forklare hvorfor salamandere er truede arter, og hva vi kan gjøre for å bevare dem.

salamander sveberg2

For å lage digitale presentasjoner om salamandre, brosjyrer og feltbøker, måtte elevene utforske både skriftlige kilder og kilder på nettet. På denne måten beskrev og forklarte de og utvidet kunnskapen sin. Neste undervisningsperiode er forkunnskapene bedre, og nye problemstillinger og hypoteser vil dukke opp. I tillegg har skolen laget en bok om salamandrene i Malvikmarka, som elevene bruker som kilder til ny kunnskap.

SVEBERG læringsarenaer

Refleksjon over «Prosjekt salamander»

I Prosjektet salamander har elevene hatt en lokal tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling gjennom å fokusere på to truede arter som finnes i skolens nærmiljø. De har fått forståelse av at arter kan være sårbare og stå i fare for å bli utryddet. De har også fått forståelse for hvorfor det er viktig å overvåke bestander, og hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen. Gjennom dette arbeidet erfarte lærerne at elevene fikk god forståelse for hva bærekraftig utvikling innebærer på et lokalt nivå. Elevene så ut til å være stolte av arbeidet de gjorde og av at storsalamanderen igjen ynglet i de to dammene Vollsvatnet (utfisking av ørret) og Stidam-vest (kalking). Gode forberedelser i forkant av feltdager, har vist seg å være viktig for å få til et godt undervisningsopplegg. Dette har gjort at elevene har visst hva de skal se etter, de har forberedt gode spørsmål, og de har greid å kjenne igjen mange av artene de observerte. Sist, men ikke minst, viste elevene et voldsomt engasjement under feltarbeidet! Lærerne erfarte at prosjektet gjorde noe med både naturkunnskapene og holdningene hos elevene, som ikke ville bli oppnådd ved «tradisjonelt» arbeid etter læreboka.