Hopp til hovedinnhold

Skolebesøk på Søråshøgda skole

Søråshøgda skole ligger fantastisk flott plassert på et høydedrag med grønne uteområder, midt i et skogholt som innbyr til naturopplevelser. Søråshøgda skole har bygget et flott drivhus av tomme brusflasker. De har også jobbet med å finne egnede UBU-tema som kan knyttes til skolehagen. De har utviklet undervisningsopplegg på alle trinn, og lagt disse inn i skolens lokale læreplan. Vi besøkte skolen en varm fredag i juni.

Søråshøgda skole er en erfaren skole, som har vært med gjennom tre år i Den Naturlige Skolesekken. I løpet av de tre timene vi var der, fikk vi møtt elever fra flere trinn, sett elevarbeid og snakket med engasjerte lærere. Knut Eri Bjelland, kontaktlærer på 5.trinn og hovedansvarlig for skolens DNS-satsing, fortalte at de var i sluttfasen av et prosjekt med UBU-fokus.

Vi spurte Knut Eri Bjelland om hvordan utviklingsarbeidet har gått innad på skolen. Han fortalte at kollegiet nå slutter veldig opp om arbeidet, og har fått eierforhold til det. Rektor har tilrettelagt for arbeidet, blant annet ved å sette av minst 6 fellestider til skolens UBU-prosjekt. På disse fellestidene har Knut hatt innlegg med innspill til personalet, gjerne noe han har fått fra samlingene i DNS. På Søråshøgda skole har rektor vært en viktig pådriver for prosjektet. Hun har satt krav til personalet om at de skal legge inn skriftlig dokumentasjon på arbeidet. Alt blir samlet i et eget fag, UBU, på its´learning. Dette er et felles ansvar.

Når prosjektperioden i DNS nå er over for Søråshøgda skole har rektor lagt tilrette for at det gode UBU-arbeidet fortsetter. Vi synes at det er svært gledelig å høre at Knut, også i kommende skoleår, har fått øremerket 45 minutter på sin arbeidsplan til å drive prosjektet videre.

 

Undervisning for bærekraftig utvikling

Søråshøgda skole har bygget et flott drivhus av tomme brusflasker. De har jobbet med å finne egnede UBU-tema som kan knyttes til skolehagen. De har utviklet undervisningsopplegg på alle trinn, og lagt disse inn i skolens lokale læreplan.

 

Elever på 3.trinn har blandt annet dyrket tomater. Frøene ble sådd 22.februarsom, og på bildet viser elevene tomatplantene sine. Elevene har loggført veksten på plantene, og de har jobbet utforskende med problemstilling rundt hvilken gjødsel som gir best vekst for plantene deres. De har planlagt utprøving med fire forskjellige varianter av gjødsling: kaffegrut, hestemøkk, kunstgjødsel og ingen gjødsel. En av lærerne på trinnet, Guro Nilsen, fortalte at elevene har lært mye underveis i dette arbeidet. Forskjellige fag har blitt koblet til, blant annet norsk. Elevene har hatt mye å fortelle fra det praktiske arbeidet sitt, og det har vært et godt utgangspunkt for skriving i norsk.

 

Utforskende arbeidsmåter

Elevene på 5. trinn har jobbet med fremmede arter. Med en utforskende tilnærming til problemstillingen «Bør vi utrydde alle fremmede arter i nærområdet vårt?» har elevene satt seg inn i hva fremmede arter er. De har jobbet gruppevis med forskjellige oppdrag innen temaet, og elevene som vi treffer viser mer enn gjerne frem veggavisene sine. Av veggavisen fremgår det at de har jobbet med argumentasjon, og satt seg inn i flere sider av saken. Henrik viser oss bilder av platanlønn og spisslønn, og forteller om miljøhensyn. Gruppen hans har også sett på kjempebjørnekjeks, lupin og brunsnegl. De har funnet argumenter for og imot å fjerne arter. Elevene lurte på hvor lang tid det ville ta å fjerne plantene. De prøvde å estimere dette ved å fysisk fjerne planter, med tidtaking, i skogholtet like ved. Konklusjonen til elevene var at det ville ta 3-6 minutter med hver plante.

 

 

 På 1.trinn har de laget et kjempeflott terrarie, for å utforske småkryp.

  Søråshøgda_terrarie

 

På 6.trinn har de 74 elevene jobbet utforskende med temaet matsvinn. De lurte på hvor mye melk og mat som ble kastet på trinnet sitt. Første uken i mai samlet de inn datamateriale ved å veie og måle matsvinn i klasserommene. Materialet gav dem muligheter for utregninger, og beregninger av omfanget. De har diskutert restemat, og snakket om hvordan de kan nyttiggjøre seg denne. I mat- og helsetimene har de laget bananmuffins av brune bananer. Anja og Marie, elever på 6.trinn, fortalte engasjert om arbeidet sitt. «Det er gøy å jobbe med dette. Det er gøy fordi at det er våre egne tall» De to jentene fortalte at de har undersøkt hjemme hvilke matvarer de kunne finne som var gått ut på dato, men allikevel kunne brukes. Elevene bekrefter at de har snakket om dette hjemme i familiene sine, og at de på den måten har tatt med kunnskapen sin ut av klasserommet og påvirket foreldrenes forbruksvaner.

Søråshøgda_matsvinn

Tverr- og flerfaglig arbeid

På 4.trinn har de vært ute i lokalmiljøet og plukket boss. Trinnet har jobbet med den sammensatte problemstillingen «Skal vi forby plastposer?»

Elevene planla og gjennomførte en undersøkelse med opptelling av hvor mye plastposer de kunne finne hjemme. Innsamlet datamateriale brukte de til å regne på omfanget, og den økonomiske siden av saken. Hvor mange plastposer utgjør dette i klassen vår? De estimerte hvor mye det kunne utgjøre for hele skolen. Resultatet fra arbeidet delte elevene gjennom fremføringer. 4.trinn har også gjennomført intervjuer, med spørsmålet «Har dere tenkt å gå over til miljøvennlig handlenett?» I kunst- og håndverktimene har de selv sydd handlenett.

 Vi spurte om de mente at det hadde skjedd noen endring hjemme i familiene deres.

«Ja, mamma bruker miljønett nå!» fikk vi til svar. Læreren forteller at elevene har reflektert rundt sin egen fremtid. De mente at når de ble voksne ville det kanskje ikke finnes plastposer mer. De har filosofert rundt sin egen rolle, og sin egen fremtid. Hvordan ønsker de selv å være?