Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • matematikk
  • naturfag
  • norsk

Forskerspirer med leselyst og skrivekløe

Har du prøvd å «rappe» for å hjelpe elevene å huske fagbegreper? Det har lærerne ved Utleira skole gjort som introduksjon til arbeid med lese- og skriveoppgaver med naturfaglig innhold. I tillegg til å stimulere til lesing og skriving har prosjektet bidratt med forståelse for om biologisk mangfold og vårt fotavtrykk på kloden. 

Snegleprosjekt

 

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Vårt undervisningsopplegg fra 1. til 4. trinn bygger på Forskerføtter og leserøtter sitt mantra; Gjør det, si det, les det og skriv det! Disse ferdighetene er integrert i de grunnleggende ferdighetene i LK 06 og er viktig for all vår undervisning.

Vi startet prosjektet med å presentere en sneglerapp for elevene. Rytme er viktig i forhold til å utvikle et talespråk. Rapp som uttrykksform er en rytmisk og rask taleform. Den er tidsaktuell og appellerer til mange av elevene. Elever med rytmisk intelligens har en fordel med bruk av musikk i innlæring av ny kunnskap. Vi erfarte at rappen ble et stilas i innlæring av naturfaglige begreper.

Gjennom å lese tekster får elevene naturfaglige begreper satt inn i en sammenheng. Ved bruk av lesestrategier tilnærmer elevene seg tekster for å få en god forståelse av innholdet. Lesestrategier som spesielt er rettet mot å sikre begrepsforståelse vil derfor være meget viktig.

Det å gjøre skaffet elevene erfaringer som styrket deres forståelse av innholdet i de naturfaglige begrepene. Gjennom å knytte observasjoner og erfaringer sammen fikk de naturfaglige begreper en mening.

Når elever skal lære å lese og skrive så utvikles det en mer bevisst holdning til språket. Gjennom tale får eleven uttrykt sine tanker som videreutvikles gjennom skriftliggjøring. Når elever skriver så gjør de sin tenkning synlig overfor andre. Skrivingen forsvinner ikke. Det eleven har eller får skrevet ned gir dem en mulighet til å oppdage  nye sider ved den nedskrevne tanken.

Gjennom å bruke grunnleggende ferdigheter så bidrar norskfaget og matematikkfaget til å skape forståelse og ny kunnskap i forhold til naturfaget.

fag  

Tabell 1, flerfaglig undervisning

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

utforskende  

Tabell 2, utforskende undervisning

 

Utleira skole

 

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

I dette prosjektet har målsetningen vært at elevene gjennom kunnskap og erfaring skal få en forståelse av naturens livssyklus og hvordan vi som mennesker kan påvirke den.

Vi opplever at elevene gjennom prosjektet har blitt bevisst på vern av livet og mangfoldet i naturen.  Vi ser at de sier i fra om kritikkverdige forhold som for eksempel at noen putter snegler i lommen, drepe insekter, utslipp av co2 og kasting av mat.  De er bevisst på hva levende organismer trenger for å overleve, de er blitt flinkere til å ta vare på eget og andres avfall og  blitt mer bevisst på papirbruk .

handlingskomp  

 

Evaluering av prosjektet

Hensikten med å lage et prosjekt som omfatter hele småskoletrinnet har vært å få en felles naturfaglig plattform der utforskning og naturfaglige begreper har vært sentralt. Skolen ønsker å utvikle elever som er utforskende, aktive og reflekterte. Gjennom å utvikle lærerveiledninger og elevhefter for fire ulike temaer, så øker muligheten for at vi får gjennomført undervisningsopplegg som har dette fokuset. Vi er nå inne i en prosess hvor alle trinnene tar i bruk undervisningsopplegget til bestemte tidspunkt og hvor lærerne er veiledere for hverandre. Det ser ut som om dette kan være en modell som fungerer godt. Vi ser at det er viktig at ledelsen er med og gir lærerne tid til arbeid med prosjektet. En felles kompetanseheving om utforskende læring ga lærerne en felles forståelse og motivasjon for arbeidet. Prosjektet bør tidfestes i skolens planer slik at det.  Dette har gitt motivasjon til å videreføre samme modell på mellomtrinnet.

 

 

Samarbeid med eksterne aktører

Øya videregående skole

NTNU: Henriette Vaagland og Eli Munkebye

Musikk: Kjell-Roger Lange