Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • kroppsøving
  • kunst og håndverk
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Livet langs en fjord

Undervisningsoppleggets overordna mål er å gi elever et større innblikk i lokal historie med bærekraftig utvikling som et underliggende perspektiv. Elevene har både utforsket og prøvd ut i praksis hvordan enkelte sider av livet utartet seg ved sin lokale fjord for 100 år siden, og samtidig blitt bevisstgjort hvordan samfunnsutviklingen har ført oss frem dit vi er i dag. I dette hundreårs tidsperspektivet har vi valgt å utforske utviklingen i det lokale næringslivet (fiskeri, jordbruk, industri), det fysiske arbeidet i husholdningene (vedhogst, melking, hesjing av gress m.m.), klestradisjoner og mattradisjoner (gamle oppskrifter, koke/bake, sanke, safte, salte), helse/hygiene-vaner i befolkningen, samt litt om folks fritidsaktiviteter på den tiden.

Sand båtbilde DSC06279 (002)

 

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Kontaktlærer for det aktuelle årstrinn underviser selv klassen i flere av skolefagene, noe som gjør tverrfaglig undervisning enklere å realisere. Kunst- og håndverksfag har også blitt innpasset i opplegget, gjennom at elevene eksempelvis har laget sitt eget tresnitt med bilder av gamle bygninger. I mat og helse har vi laget mat av lokale råstoffer som er kortreist og diskutert hva slags matvarer som er bærekraftige og hvorfor de er det. Prosjektet har vært trukket frem i undervisningen ved flere anledninger gjennom skoleåret, og vi har jobbet med fagstoff som er naturlig i de ulike tema.

  fag  

Tabell 1. Flerfaglig undervisning

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegget har vektlagt mye samtale rundt tidligere generasjoners dagligliv, samt det å se på bilder fra gamle dager og samtale rundt disse. Elevene har snakket med sine besteforeldre, lært seg historier av dem, samt funnet frem klær og oppskrifter fra den tid de var unge. Med dette som bakteppe, har elevene på overnattingsturen som vi gjennomførte, både kledd seg og levd omtrent slik deres besteforeldre gjorde på deres tid.

utforskende  

Tabell 2. Utforskende undervisning

 

Sand mattradisjon anno 1900 DSC06315 (002)  

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

I undervisningen har vi blant annet vektlagt og diskutert om landbruket i lokalsamfunnet og forbruksmønsteret i dagens samfunn kan betegnes som bærekraftig. Elevene har blitt oppmerksomme på viktigheten av at forbruksmønsteret bør være mest mulig bærekraftig hvis vi skal opprettholde levestandarden i fremtiden. De har lært seg å finne ut hvor ulike matprodukter og annet vi forbruker kommer fra, og kan gjøre seg mer bevisste valg ut fra slike ferdigheter. Gjennom å tenke kortreist og sjølprodusert mat som alternativ til ferdigmat og halvfabrikater, så har de erfart at det er fullt mulig å lage mye mat selv på en mer bærekraftig måte. I tillegg har de da kontroll på hva maten de spiser faktisk inneholder.

handlingskomp  

Figur: Elevutbytte fra DNS prosjektet

 

Evaluering av prosjektet

Det som har fungert spesielt godt er alle ekskursjonene og den tilhørende praktiske undervisningen. Opplegget har gitt veldig fine avbrekk fra den tradisjonelle skolehverdagen. Det å hente inn ressurspersoner utenfra har gitt veldig mye til elevene og samtidig knyttet skolen og lokalsamfunnet litt tettere sammen. Elevene har også fått bedre kunnskap til lokalmiljøet og mulige fremtidige arbeidsplasser.
Hele prosjektet har tydelig styrket samholdet i klassen. Elevene har vist stolthet av å være med på dette og gledet seg til ekskursjonene vi har vært på. Når vi mimret fra skoleåret var det disse ekskursjonene som ble trukket frem. Tankeprosessen rundt bærekraftig utvikling er blitt vekket, men det er fortsatt langt igjen før det er rotfestet.
Vi har hatt god og avgjørende støtte fra ledelsen for å få gjennomført prosjektet. Neste gang skal vi invitere ledelsen med på tur.

For at prosjektet skal kunne forankres i skolen så må det inn i årsplanen til fremtidige klasser og det må kunne gjennomføres av flest mulig lærere. Det må planlegges fra starten av skoleåret, for i år har det blitt til mye etter hvert.

Sand skole 2016 sorthvitt

Sand skole undervisning DSC06361