Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • kunst og håndverk
  • naturfag
  • norsk

Menneskelig innvirkning på hekking hos Horndykkeren?

Elevene ved Drag skole har funnet ut at hekkeaktiviteten hos Horndykkere har gått ned rundt Hamnvatnet. Dette ønsker de å finne svar på gjennom feltarbeid og analyser av egne funn. De vil formidle det de finner ut gjennom lokalavisa og forsøke å påvirke politikerne til å ta grep.

 

HORN 5-2

Kilde: http://fuglevennskap.blogspot.no/

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

  Drag skole

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

  handlingskomp

Tabell 2: Utforskende undervisning

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

Drag skole  

Figur: Kunnskap, ferdigheter og holdninger elevene tilegner seg.

 

Evaluering av prosjektet

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å gi elevene kunnskap om forhold som kan påvirke hekkende fugl i området rundt Hamnvatnet. Vi er spesielt opptatt av horndykkeren, fordi den er en sårbar art i området vårt. Ut fra en hypotese om at hekkingen har vært mislykket de siste årene, har elevene observert, reflektert og diskutert.

Kan det være at økt menneskelig aktivitet i området har en negativ innvirkning på hekkingen? Kan det være andre forhold som spiller inn? Kan vi på Drag skole bidra med noe? Elevene har hatt flere innspill som har ført til at de ønsket å informere lokalbefolkningen om hekkende fugl i området. I første omgang er elevenes observasjoner og refleksjoner publisert på vår egen hjemmeside, www.dragskole.weebly.com. De har også ønsket å informere gjennom lokalavisa og lage oppslag i området. I tillegg lager og vedlikeholder elevene fuglekasser og foringsstasjoner i området.

fuglekasse

Kilde: http://www.fuglevennen.no

Gjennom feltarbeidet er elevene blitt oppmerksomme på at bruken av området har ført til økt forsøpling. Dette ble dermed et tema som fikk stor oppmerksomhet, og det ble naturlig å utvide prosjektet. Kan vi på skolen bidra til å forhindre forsøpling av området? Elevene skrev derfor brev til styret i aktivitetsparken for å invitere til samarbeid: Hvordan kan vi sammen forhindre forsøpling i området?

Gjennom å delta i prosjektet har elevene fått konkretisert både hva dyrevern er og hva det tjener til.  De har erfart hva forsøpling fører til og viktigheten av et konkret miljøengasjement. Elevene har fått kunnskap om samspillet mellom natur og samfunn og konsekvenser av menneskers bruk. De reflekterer over hvordan menneskets adferd kan påvirke et naturområde, positivt og negativt, og betydningen av å verne om naturen og det biologiske mangfoldet. Ved at elevene forholder seg til konkrete og lokale utfordringer og ser konsekvenser av menneskers påvirkning på miljøet, kan de i neste omgang overføre disse erfaringene til mer nasjonale og globale utfordringer.

Elevene har utviklet forståelse for demokratiske prosesser gjennom å formidle sine synspunkter om forsøpling og det de har lært om horndykkere og andre truede arter på egen hjemmeside, og har fått innsikt i hvilke muligheter de selv har til å påvirke.

Fugleprosjektet er godt forankret i årsplaner og skolens virksomhetsplan, og det er god fleksibilitet når det gjelder fag og timeplaner. I løpet av prosjektperioden har vi lagt rammene for hva prosjektet skal inneholde, men prosjektet er dynamisk og åpent for justeringer. Det er fremdeles under utvikling. Det tar tid å forankre et såpass omfattende prosjekt i kollegiet. Hva skal den enkelte bidra med på sitt klassetrinn? Hva skal gjennomføres på tvers av klassetrinnene? Målet er at prosjektet skal «eies» av alle lærere og elever på mellomtrinnet. Vi jobber derfor med å utarbeide en plan for hvilken del av prosjektet som skal gjennomføres på hvert trinn og hva vi skal gjøre i fellesskap.

måke