Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • naturfag
 • samfunnsfag

Bærekraftig utvikling - vår hverdag, Fjellsrud skole

Gjennom prosjektets «Bærekraftig utvikling-vår hverdag» har vi fokusert på å styrke elevenes forståelse av hva bærekraftig utvikling er og skape gode holdninger og forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for bærekraftig utvikling. Vi ønsker på sikt å kunne implementere bærekraftig utvikling som begrep i alle fag og prosjektet er en introduksjon til dette. Dermed håper vi å kunne få elevene til anvende kunnskap om bærekraftig utvikling i hverdagen, samt lære om hvordan man kan leve et mer «holdbart liv».

 

 • Kveldsutstillingen fra redesigngruppa
 • Leppepomade m ulike smaker
 • Lipsyl laget av bivoks++
 • Mercado-gruppa arrangerte loppemarked 1
 • Mercado-gruppa arrangerte loppemarked 2
 • Musikkgruppa lagde trommer av vannkanner
 • Redaksjonen lagde en fin avis fra prosjektet

 

 Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Formålet var å gjøre elevene enda mer bevisst på hva som skjer med klimaet vårt, i tillegg hadde vi til hensikt å vise dem nytten av å bruke flere fag ved arbeid med samme tema. Temaet på 10. trinn var et tverrfaglig arbeid i naturfag og samfunnsfag, der temaene omfattet kompetansemål i begge fag. Oppgavene var også formulert slik at elevene måtte flette inn begge fag i presentasjonen. I tillegg måtte de bruke kunnskap fra norsk (sjangerlære), engelsk (engelske nettsider, matematikk (lesing av grafer osv.) og RLE (kunnskap om andre kulturer i forhold til hovedtemaet). Gjennom å jobbe med denne oppgaven lærte de å se sammenheng i fagene, innhente gode/ pålitelige kilder, samt få en oversikt over hvilke type kilder som finnes av positiv og negativ karakter, se klimautfordringer fra et lokalt og globalt perspektiv, og til og med se på løsninger for klimautfordringer.

  Tverrfaglig Fjellsrud

Skolen ønsket at elevene skulle bli inspirert og tilegne seg kunnskap om bærekraftig utvikling gjennom ulike metoder. I den forbindelse utvidet vi det tverrfaglige temaarbeidet på 10. trinn og planla og gjennomførte et stort prosjekt for hele skolen og der alle lærerne deltok i prosjektet. I dette prosjektet ville man at prosjektet skulle ha en praktisk tilnærming til temaet bærekraftig utvikling. Elevene jobbet på tvers av trinn, og lærerne hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av gruppene de tilhørte. 

Den første dagen ble innledet med "kick-off". Vi fikk besøk fra Infinitum og Miljøambassadørene og de hadde ulike foredrag. Deretter gikk elevene i gruppene de hadde satt seg opp på. Prosjektet varte i tre dager, og munnet ut i en åpen kveld med utstilling av arbeider, salg av produkter og show for foreldre. Dette var i samarbeid med FAU. 

Prosjektet bidro til å gi elevene en bredere forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer. Prosjektet blir videreført og utvidet neste skoleår.

Læringsarena: Skolen, med besøk fra Østmarkas Venner, Infinitum og Miljøambassadørene. Besøk hos bedriften Fretex, for å se hvordan de tilrettelegger salg av brukte klær. Bruk av naturen i nærområdet. Samarbeid med butikker i nærmiljøet.

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

  utforskende

 

Oppleggene har gitt elevene en forståelse av hva begrepet betyr og omfatter og hvordan de selv kan bidra til en bærekraftig bruk av våre egne ressurser. Elevene har blitt mer bevisste på hva man selv kan gjøre for å leve mer holdbart: Forbruk av mat, hva slags mat man bør kjøpe, holdninger rundt overforbruk av gjenstander, mat og klær. Den mest effektive måten å bevisstgjøre elevene på var at de i prosjektet selv skulle «undervise» og bevisstgjøre hverandre under arbeidene og presentasjonene; de ble opptatt av at det de skulle formidle skulle være viktig for andre også.

 

Den første dagen ble innledet med "kick-off". Vi fikk besøk fra Infinitum og Miljøambassadørene og de hadde ulike foredrag. Deretter gikk elevene i gruppene de hadde satt seg opp på:

 • Design og re-design: Her laget man for eksempel vesker, shortser og skjørt av gamle ola-bukser.
 • Mekkegruppe: Her reparerte man sykler, skateboard, sparkesykler, PC'er o.l.
 • Matgruppe: Man laget mat av kortreist mat, samt laget "nye" retter av restemat. Elevene kontaktet butikker i lokalmiljøet og fikk matvarer som hadde gått ut på dato.
 • Natur- og miljø: Ute i skog og mark - lærte god naturskikk.
 • Musikkgruppe: Laget instrumenter f.eks. av gamle kakebokser og blikkbokser, vanndunker og gulrøtter.
 • Show: Forestilling (musikk, dans, drama) med fokus på miljøet.
 • Kunstgruppe: Laget "kunst" av gammelt materiale.
 • Fysikkgruppe: Laget økologiske kremer, tannkrem og lypsyl.
 • Mercadogruppe: Elevene samlet inn gamle klær og gjenstander og arrangerte et loppemarked med muligheter for å bytte varer og kjøpe billig.

 • En elev har laget fløyte av en gulrot
 • En elev har laget mobiletui av en gammel bok
 • Fra dagens aktivitet i mekkegruppa
 • Kjemigruppa lagde tannkrem, leppepomade mm

Oppgaven var formulert slik at elevene måtte utforske – gå utenom lærebøkene. Den var også formulert slik at den alltid var knyttet opp mot det praktiske liv, slik at elevene fikk god fokus på konsekvenser av den problematikken som dukket opp i forhold til undertemaene. De måtte da bli klar over konsekvenser, men også reflektere rundt alternative løsninger; fornybar energi – hvordan utvikle teknologien slik at energien blir mer tilgjengelig, uten å gå på bekostning av noe annet. De ble da «tvunget» til å finne nye måter å tenke på. Elevene ble vurdert med karakter og fikk en faglig samtale av faglærere. Her ble det satt fokus på statusmelding og hva man kunne gjøre enda bedre neste gang. I tillegg fikk de mulighetene til å si litt om hvordan de videre ville jobbe med hovedtemaet/ komme med ideer.

Refleksjon over utbytte for elevene (kunnskap, ferdigheter og holdninger)

Gjennom både temaarbeidet på 10. trinn og storprosjektet for hele skolen, Bærekraftig utvikling – vår hverdag, ble elevene mer bevisste på bærekraftig utvikling lokalt og globalt og hvordan de ulike temaene det ble arbeidet med sammen kan bidra til en bedre utvikling. Målet var at vi ved å fokusere på bærekraftig utvikling bidrar til å skape gode holdninger og forankre verdier og prinsipper som ligger til grunn for en bærekraftig utvikling. Det var også et mål å stimulere til kritisk tenkning og problemløsning og knytte begrepet «bærekraftig utvikling» til ulike områder i elevenes hverdag. Dette er jo omfattende målsettinger som ikke er gjort gjennom et par elevprosjekter, men for oss var det en oppstart som det blir viktig å videreføre. Vi ønsker at det skal arbeides med temaet bærekraftig utvikling i alle fag gjennom hele året. Elevene skal få en god kjennskap til og forståelse til begrepet bærekraftig utvikling og hva det innebærer.

  utbytte

Gjennom både temaarbeidet på 10. trinn og skolens storprosjekt, har elevene fått forståelse for hvor viktig det er å tenke bærekraftig og hvordan de på flere områder kan bidra praktisk til å leve et mer bærekraftig liv. Elevene har videreutviklet sine etiske holdninger med tanke på miljø, sosiale og økonomiske forhold. Elevene er blitt mer bevissthet rundt eget forbruk/overforbruk. Temaarbeidet på 10. trinn stimulerte elevene til kritisk tenkning knyttet til begrepet «bærekraftig utvikling» til ulike områder i deres hverdag og globalt.

 

Storprosjektet, Bærekraftig utvikling - vår hverdag, er evaluert og vil bli gjentatt neste skoleår (2015/16). Det skal også utarbeides et undervisningsopplegg som setter mer fokus på holdninger og verdier knyttet til bl.a. ulike folkegrupper.